DVFS 2019:4

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2015:4) om intern styrning och kontroll

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2019:4

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving
Utkom från trycket den 3 december 2019

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2015:4) om intern styrning och kontroll;

beslutade den 12 november 2019

Domstolsverket föreskriver med stöd av 10 § förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket att 1–2, 4–5, 8–9 och 12 §§ och rubriken närmast för 8 § Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2015:4) om intern styrning och kontroll ska ha följande lydelse.

Föreskrifterna kommer därför ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller för de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden vid genomförande av intern styrning och kontroll. (2019:4)

Ansvarsfördelning

2 § Av 4 § förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket följer att Domstolsverkets generaldirektör ansvarar för att det för de myndigheter som anges i 1 § finns en intern styrning och kontroll som fungerar på betryggande sätt. (2019:4)

3 § Enligt instruktionen för respektive myndighet är chefen skyldig att vid sin myndighet genomföra den interna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar för.

Genomförande

4 § Myndighetschefen ansvarar för att det finns en process för intern styrning och kontroll vid myndigheten som fungerar på ett betryggande sätt. Myndighetens interna styrning och kon-troll ska vara en löpande process och ska integreras i myndighetens verksamhet. Processen ska säkerställa att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller kraven som framgår av myndighetens instruktion alternativt 3 § myndighetsförordningen (2007:515). Processen ska även förebygga att verksamheten utsätts för korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter. Myndighetschefen ska säkerställa att det finns en god intern miljö som skapar förutsättningar för en väl fungerande process för intern styrning och kontroll. (2019:4)

Riskanalys

5 § En riskanalys ska årligen göras i syfte att identifiera omständigheter som utgör en väsentlig risk för att myndigheten inte ska kunna fullgöra sina uppgifter, uppnå verksamhetens mål och uppfylla kraven som framgår av myndighetens instruktion alternativt 3 § myndighetsförordningen (2007:515). Vid behov ska riskanalysen uppdateras under året för att säkerställa att den omfattar aktuella risker. (2019:4)

6 § I riskanalysen ska myndigheten identifiera och värdera risker för att därefter ta ställning till om riskerna ska accepteras eller hanteras.

7 § Myndigheten ska informera Domstolsverket om de risker som myndigheten inte kan hantera på egen hand.

Kontrollåtgärder

8 § Myndigheten ska med ledning av riskanalysen besluta om de åtgärder som är nödvändiga för att med rimlig säkerhet kunna fullgöra sina uppgifter, uppnå verksamhetens mål och uppfylla kraven som framgår av myndighetens instruktion alternativt 3 § myndighetsförordningen (2007:515). Åtgärderna ska finnas i en åtgärdsplan. I planen ska ingå

  1. en beskrivning av risker,
  2. en riskvärdering,
  3. en beskrivning av åtgärder och
  4. uppgifter om vem som är ansvarig för respektive åtgärd och när åtgärden ska vara genomförd. (2019:4)

Uppföljning

9 § Myndigheten ska löpande följa upp beslutade åtgärder och dess effekter samt att processen för intern styrning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt. (2019:4)

Bedömning

10 § Myndighetschefen ska en gång per år göra en helhetsbedömning av myndighetens interna styrning och kontroll. Som underlag för bedömningen ska myndighetschefen göra en självutvärdering av den interna styrningen och kontrollen.

11 § Myndighetschefen ska i anslutning till bedömningen göra ett skriftligt uttalande till Domstolsverket om myndighetens interna styrning och kontroll har genomförts på ett betryggande sätt eller om det finns brister. Om det finns brister ska dessa redovisas tillsammans med de åtgärder som vidtas.

Dokumentation

12 § Riskanalysen, åtgärdsplanen, uppföljning samt myndighetschefens självutvärdering ska dokumenteras. (2019:4)

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020.

_________________

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Peter Yngve

(DV:s dnr 1407-2019)