DVFS 2019:6

Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2019:6

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving
Utkom från trycket den 6 december 2019

Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg;

beslutade den 14 november 2019

Domstolsverket föreskriver med stöd av 2 § förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m. följande.

1 § Offentlig försvarare som har deltagit i en häktningsförhandling som ägt rum under söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton erhåller ersättning för arbete som utförts på sådan dag med 2 810 kr för varje arbetad timme.
 Tidsspillan dessa dagar ersätts enligt Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2019:10) angående beräkning av ersättning för tidsspillan med 1 285 kr per timme.
 Ersättningsbeloppen är angivna exklusive mervärdesskatt.

2 §
 Kostnader för resa, logi och uppehälle ersätts högst med de belopp som anges i de avtal om reseförmåner vid tjänsteresa som gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde.

3 § Saknar den offentliga försvararen F-skattsedel ska ersättningen multipliceras med kvoten av 1 068/1 404.
_________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020, då Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2018:4) om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg ska upphöra att gälla.
2. Äldre föreskrifter ska tillämpas i fråga om yrkande om ersättning till offentlig försvarare som framställs före den 1 januari 2020.
3. Har häktningsförhandling hållits före den 1 januari 2020 men meddelas dom eller slutligt beslut i målet efter detta datum äger äldre föreskrifter fortfarande tillämpning.

_________________

DOMSTOLSVERKETMartin Holmgren

                                  Charlotte Driving


(DV:s dnr 1392-2019)