DVFS 2019:7

Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för målsägandebiträde i tingsrätt och hovrätt

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2019:7

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving
Utkom från trycket den 6 december 2019

Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för målsägandebiträde i tingsrätt och hovrätt ;

beslutade den 14 november 2019

Domstolsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1997:408) om målsägandebiträde följande.

Tillämpningsområde
1 § Taxan gäller vid bestämmande av ersättning till målsägandebiträde i brottmål i tingsrätt och hovrätt med en tilltalad och ett målsägandebiträde, som biträder en målsägande, om den sammanlagda tid som målsägandebiträdet närvarat vid huvudförhandlingar i berörd instans inte överstiger 3 timmar och 45 minuter.
 I hovrätten är taxan tillämplig endast om målsägandebiträdet biträtt målsäganden i tingsrätten.
 Taxan gäller inte om målsägandebiträde i berörd instans närvarat vid andra förhandlingar i målet än huvudförhandlingar.

Arvode
2 § Arvodet bestäms enligt bilagan till dessa föreskrifter med utgångspunkt i den sammanlagda tid som målsägandebiträdet närvarat vid huvudförhandlingar i berörd instans.

3 § Som förhandlingstid räknas tiden från det målet påropas till dess förhandlingen avslutas.
 Kortare uppehåll än 15 minuter i förhandlingen räknas in i förhandlingstiden.
 Längre uppehåll i förhandlingen räknas in i förhandlingstiden om målsägandebiträdet under denna tid utfört arbete i målet.

4 § Arvodet omfattar ersättning för allt arbete i målet samt normala kostnader för telefon, fotokopiering m.m.
 Arvodet omfattar ersättning för en timmes tidsspillan. I denna timme ska i första hand räknas in tidsspillan före kl. 08.00 och efter kl. 18.00. Bestämmelser om beräkning av ersättning för tidsspillan därutöver finns i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2019:10) angående beräkning av ersättning för tidsspillan.

Avvikelse från brottmålstaxan
5 § Taxan får överskridas om målet krävt avsevärt mer arbete än normalt och skälig ersättning i målet överstiger den gräns för överskridande av taxan som anges i bilagan.
 Taxan får även överskridas om arbete varit påkallat och utförts under söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.
 Har onormalt stora kostnader för telefon, fotokopiering m.m. uppkommit i målet för målsägandebiträdet kan särskild ersättning för utlägg utgå.

6 § Taxan får frångås om målsägandebiträdet har varit vårdslöst, försumligt eller visat oskicklighet vid utförande av uppdraget.

7 § Om taxan frångås med stöd av 5 § första eller andra stycket eller 6 § bestäms all ersättning för tidsspillan enligt Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2019:10) angående beräkning av ersättning för tidsspillan.

Övrigt
8 § Kostnader för resa, logi och uppehälle ersätts högst med de belopp som anges i de avtal om reseförmåner vid tjänsteresa som gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde.

9 § Beloppen i bilagan till föreskrifterna anges exklusive mervärdesskatt.
 Saknar målsägandebiträdet F-skattsedel ska ersättningsbeloppet multipliceras med kvoten av 1 068/1 404.

_________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020, då Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2018:5) om brottmålstaxa för målsägandebiträde i tingsrätt och hovrätt ska upphöra att gälla.
2. Äldre föreskrifter ska tillämpas i fråga om yrkande om ersättning till målsägandebiträde som framställs före den 1 januari 2020.
3. Har huvudförhandling hållits före den 1 januari 2020 men meddelas dom eller slutligt beslut i målet efter detta datum äger äldre föreskrifter fortfarande tillämpning.

_________________

DOMSTOLSVERKETMartin Holmgren

                                  Charlotte Driving

BILAGA

(DV:s dnr 1392-2019)