DVFS 2019:8

Domstolsverkets föreskrifter om advokatberedskap

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2019:8

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving
Utkom från trycket den 6 december 2019

Domstolsverkets föreskrifter om advokatberedskap ;

beslutade den 14 november 2019

Domstolsverket föreskriver med stöd av regeringens bemyndigande den 14 april 1988 följande om ersättning till advokat eller annan jurist som deltar i tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor.

Garantiersättning
1 § En tingsrätt får tillerkänna en advokat eller annan jurist som efter överenskommelse med tingsrätten har åtagit sig att vid behov delta i häktningsförhandling under söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton (advokatberedskap) ersättning med 2 200 kr exklusive mervärdesskatt för varje dag som beredskapen upprätthålls (garantiersättning).
 Saknar advokaten eller juristen F-skattsedel ska ersättningsbeloppet multipliceras med kvoten av 1 068/1 404.

2 § Garantiersättning utgår inte för dag när advokaten eller juristen är berättigad till ersättning för arbete i anledning av att en helgförhandling ägt rum (jfr DVFS 2019:6).

Advokatberedskapens omfattning
3 § Advokatberedskapen får omfatta två advokater eller andra jurister i var och ett av följande beredskapsområden

1. Stockholms innerstad och Stockholms Östra
2. Stockholms Södra
3. Stockholms Norra och Gotland
4. Malmö och
5. Göteborg.

 I beredskapsområdet Stockholms Norra och Gotland får vid behov ytterligare en advokat eller jurist ha beredskap för Gotland.
 I var och ett av de övriga beredskapsområdena får beredskapen omfatta en advokat eller annan jurist.

Begäran om ersättning
4 § En advokat eller annan jurist som begär garantiersättning ska snarast efter beredskapens slut ge in räkning till beredskapsdomstolen.

_________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020, då Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2018:6) om advokatberedskap ska upphöra att gälla.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i de fall där advokatberedskapen fullgjorts före den 1 januari 2020.

_________________

DOMSTOLSVERKETMartin Holmgren

                                  Charlotte Driving


(DV:s dnr 1392-2019)