EIFS 2012:3

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om offentliggörande av tariffer och metoder som används för att utforma avgifter för anslutning

1

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Göran Morén (chefsjurist)

ISSN 2000-592X

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om

offentliggörande av tariffer och metoder som

används för att utforma avgifter för anslutning

Beslutade den 29 november 2012.

Energimarknadsinspektionen föreskriver följande med stöd av 20 § natur-

gasförordningen (2006:1043) om offentliggörande av tariffer och metoder

som används för att utforma avgifter för anslutning.1

1 §

Dessa föreskrifter gäller för sådana offentliggöranden som nämns i

6 kap.1 a och 4 §§naturgaslagen (2005:403).

2 §

Det följer av 6 kap. 1 a § naturgaslagen att den som innehar en natur-

gasledning är skyldig att offentliggöra de metoder som används för att ut-

forma avgifter för anslutning. Metoderna ska offentliggöras på relevant

webbplats på Internet senast en månad innan de börjar tillämpas.

3 §

Det följer av 6 kap. 4 § naturgaslagen att den som bedriver överföring

av naturgas eller innehar ett naturgaslager eller en förgasningsanläggning är

skyldig att offentliggöra sin tariff. Tarifferna ska offentliggöras på relevant

webbplats på Internet senast 14 dagar innan de börjar tillämpas.

Dessa föreskrifter träder ikraft den 15 januari 2013

På Energimarknadsinspektionens vägnar

Tony Rosten

Johan Carlsson

1

Se Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om

främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och

ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (Förnybartdirekti-

vet).

EIFS 2012:3

Utkom från trycket

den 7 januari 2013

Elanders Sverige AB, 2013