EIFS 2012:6

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om övervakningsplan enligt naturgaslagen

1

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Göran Morén (chefsjurist)

ISSN 2000-592X

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och

allmänna råd om övervakningsplan enligt

naturgaslagen

Beslutade den 13 december 2012.

Energimarknadsinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 19 § natur-

gasförordningen (2006:1043) och beslutar följande allmänna råd.

Inledande bestämmelser

1 §

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om de skyldigheter som

åligger den som bedriver överföring av naturgas (naturgasföretag) enligt

3 kap.9 och 10 §§naturgaslagen (2005:403) såvitt avser innehållet i över-

vakningsplanen, offentliggörandet av den årliga rapporten samt den över-

vakningsansvariges uppgifter.

2 §

Föreskriften gäller för företag som bedriver överföring av naturgas och

som ingår i samma koncern som ett företag som bedriver produktion av eller

handel med naturgas.

3 §

Övervakningsplanen ska omfatta naturgasföretagets samlade överfö-

ringsverksamhet

4 §

Med anställda avses i denna föreskrift samtliga som representerar och/

eller utför arbete i ett naturgasföretags namn.

Innehållet i övervakningsplanen

Juridisk åtskillnad

5 §

Naturgasföretaget ska redovisa i vilken juridisk form verksamheten be-

drivs och hur kraven i 3 kap. 2 § naturgaslagen uppfylls.

Funktionell åtskillnad

6 §

Om naturgasföretaget omfattas av 3 kap. 2 a–2 b §§ och 2 d–2 f §§ na-

turgaslagen ska det redovisa hur kraven i dessa bestämmelser uppfylls.

1

Se Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om ge-

mensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv

2003/55/EG (EGT L 211, 14.8.2009, s. 94, Celex 32009L0073).

EIFS 2012:6

Utkom från trycket

den 7 januari 2013

2

EIFS 2012:6

7 §

Om naturgasföretaget har gemensamma tjänster med andra företag

inom samma koncern ska den redovisa hur dessa tjänster hanteras för att dis-

kriminering inte ska ske gentemot tredje part.

Allmänt råd: Med koncerngemensamma tjänster avses bland annat

kundtjänst, personaladministration, finansiering, IT samt klagomål.

Naturgasföretaget bör för varje koncerngemensam tjänst redovisa i

vilken organisatorisk form tjänsten bedrivs samt vem inom koncernen

som har beslutanderätt vad gäller daglig drift, budget och frågor gäl-

lande anställda.

Naturgasföretaget bör för varje koncerngemensam tjänst redovisa

hur stor andel som nyttjas av överföringsverksamheten baserat på

kostnad och antal anställda.

Hantering av uppgifter och information

8 §

Naturgasföretaget ska redovisa vilka uppgifter och vilken information i

verksamheten som bedöms vara kommersiellt känslig.

9 §

Naturgasföretaget ska i planen redovisa på vilket sätt dennes styrfunk-

tioner och IT-system hindrar icke-behöriga anställda vid överföringsverk-

samheten eller annan verksamhet inom koncernen tillgång till kommersiellt

känsliga uppgifter och information i verksamheten såvida inte samma upp-

gifter och information redan är tillgänglig på icke-diskriminerande sätt till

tredje part.

Allmänt råd: Med kommersiellt känsliga uppgifter och information

avses uppgifter och information i överföringsverksamheten och som

inte är allmänt publicerad eller på annat vis offentliggjord till tredje

part och utgör en kommersiell fördel för annan aktör, t.ex. ett natur-

gashandelsföretag inom samma koncern som överföringsverksamhe-

ten jämfört med ett naturgashandelsföretag som inte ingår i samma

koncern.

Naturgasföretaget bör redovisa hur uppgifter och information rö-

rande bland annat naturgasförbrukningsuppgifter och kundregister

hanteras för att säkerställa kraven angivna ovan.

Utbildning till anställda för att motverka diskriminerande beteenden

10 §

Naturgasföretaget ska redovisa rutinerna för utbildning av anställda i

syfte att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på na-

turgasmarknaden.

Allmänt råd: Naturgasföretaget bör tillhandahålla regelbunden och

återkommande utbildning om de åligganden som finns enligt natur-

gaslagen och om övervakningsplanen och dess syfte.

11 §

Naturgasföretaget ska redovisa hur det aktivt, regelbundet och syn-

bart tydliggör ledningsgruppens stöd för övervakningsplanen och hur den sä-

3

EIFS 2012:6

kerställer att anställda tar del av och ställer sig bakom övervakningsplanen

samt vilka åtgärder som kan vidtas vid överträdelser av övervakningsplanen.

Allmänt råd: De anställda bör skriftligen förbinda sig att ta del av och

följa övervakningsplanen.

Ansvarig för övervakningsplanen och rutiner för uppföljning m.m.

12 §

Naturgasföretaget ska redovisa vem som är övervakningsansvarig,

hur denne har utsetts samt vilka befogenheter denne har. Av naturgaslagen

följer att den övervakningsansvarige självständigt ska bevaka att övervak-

ningsplanen upprättas och följs. Därutöver ansvarar den övervakningsansva-

rige för uppföljning av åtgärder enligt övervakningsplanen samt rutiner för

att följa upp och utvärdera det som tas upp i övervakningsplanen.

Allmänt råd: Den övervakningsansvarige bör särskilt följa upp vissa

återkommande processer som till exempel leverantörsbyten, avräk-

ning, mätvärderapportering, tariffutformning, informationshantering

och utbetalning av skadestånd och avbrottsersättning.

13 §

Naturgasföretaget ska redovisa vem eller vilka som ansvarar för att

upprätta övervakningsplanen.

Offentliggörande av den årliga rapporten

14 §

Naturgasföretaget ska senast den 15 mars publicera den övervak-

ningsansvariges årliga rapport på sin webbplats på Internet. Om företaget

inte har en sådan ska annonsering i rikstäckande dagstidningar ske, där det

framgår att den årliga rapporten finns tillgänglig att få efter begäran.

Naturgasföretaget är skyldigt att lämna ut rapporten till den som begär att

få ta del av den.

Rapportering

15 §

Den övervakningsansvariga ska senast den 15 mars ge in den årliga

rapporten till Energimarknadsinspektionen.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder ikraft den 15 januari 2013.

Genom dessa föreskrifter upphävs Statens energimyndighets föreskrifter

och allmänna råd om skyldigheter för den som bedriver överföringsverksam-

het avseende innehållet i övervakningsplanen och offentliggörandet av den

årliga rapporten enligt 3 kap. 9 § naturgaslagen (STEMFS 2006:6).

På Energimarknadsinspektionens vägnar

Yvonne Fredriksson

Johan Carlsson

Elanders Sverige AB, 2013