EIFS 2014:8

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar

1

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Göran Morén (chefsjurist)

ISSN 2000-592X

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och

allmänna råd om mätning och rapportering av

överförd naturgas samt anmälan om leverans och

balansansvar;

beslutade den 20 november 2014

Energimarknadsinspektionen föreskriver1 med stöd av 17 a § och 25–26 §§

naturgasförordningen (2006:1043).

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter gäller för sådan mätning och rapportering som inne-

havare av naturgasledning utför enligt 3 kap. 7 § naturgaslagen (2005:403)

samt för anmälningar och underrättelser som gasleverantör eller innehavare

av naturgasledning sänder enligt 7 kap.8 och 9 §§naturgaslagen.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter avses med

Avräkning: Beräkning av en aktörs åtaganden avseende dels energimängd

eller gasvolym, dels kostnader.

Balansansvarig: Den som med den systembalansansvarige ingått avtal om

balansansvar.

EDIEL: Standard för elektroniskt informationsutbyte inom energibranschen.

Förbrukningsprofil: Summan av all den förbrukning inom ett nätavräknings-

område som inte timmäts eller dygnsavläses och som därför ska schablonav-

räknas.

Förbrukningsprofil, preliminär: Förbrukningsprofil beräknad med prelimi-

närt värmevärde.

Förbrukningsprofil, slutlig: Förbrukningsprofil beräknad med slutligt vär-

mevärde.

Fördelningstal, preliminärt: En balansansvarigs eller gasleverantörs relativa

andel av en förbrukningsprofil, som slutavräknas av ledningsinnehavaren för

varje nätavräkningsområde.

Fördelningstal, slutligt: En balansansvarigs eller gasleverantörs relativa an-

del av en förbrukningsprofil, som slutavräknas av ledningsinnehavaren för

1

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemen-

samma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv

2003/55/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 94, Celex 32009L0073).

EIFS 2014:8

Utkom från trycket

den 18 december 2014

2

EIFS 2014:8

varje nätavräkningsområde efter att månadsavlästa uttagspunkter har lästs

av.

Gasanvändare: Fysisk eller juridisk person som tar ut gas i en uttagspunkt.

Gasdygn: Perioden kl. 06.00–06.00. Aktuell svensk tid tillämpas, varför gas-

dygnet vid omställningen till sommartid innehåller 23 timmar och vid om-

ställningen till normaltid innehåller 25 timmar.

Gasår: Perioden från och med den 1 oktober kl. 06.00 till den 1 oktober kl.

06.00 året därpå.

Gränspunkt: Den punkt där nätavräkningsområden ansluter till varandra.

Gasproducent: Fysisk eller juridisk person som i inmatningspunkt matar in

gas i naturgassystemet som inte härrör från ett annat lands naturgassystem

och där gasen omfattas av definitionen i 1 kap. 2 § naturgaslagen.

Inmatningspunkt: Den punkt där gas förs in i det svenska naturgassystemet

från ett annat lands gassystem, en gasproduktionsanläggning eller en LNG-

terminal.

Lagerpunkt: Den punkt där gas tas ut till eller matas in från en lagringsan-

läggning för naturgas.

Ledningsinnehavare: Innehavare av naturgasledning.

Månadsmedeleffekt: Uttagen mängd gas i kWh

u

per månad, dividerad med

denna månads antal timmar.

Mätpunkt: Gemensamt begrepp för de punkter i naturgasnätet vari lednings-

innehavaren är skyldig att utföra mätningar, dvs. i gränspunkt, inmatnings-

punkt, uttagspunkt och lagerpunkt.

Mätvärde: Det av gasmätare registrerade volymflödet per tidsperiod, som i

samband med rapportering omvandlas till energiflöde per tidsperiod.

Normalkubikmeter (Nm3): 1 kubikmeter gas med trycket 1,01325 bar och

temperaturen 0° C.

Nätavräkningsområde: Avgränsning av ledningsnätet avsedd för avräkning

av överförd gas, huvudsakligen genom energimätning och beräkning av

nätavstämningsdifferens. Ett nätavräkningsområde kan omfatta flera fysiskt

åtskilda ledningsnät om dessa har samma innehavare.

Nätavstämningsdifferens: Den mängd gas som måste tillföras alternativt ut-

tas ur nätavräkningsområde för att det ska råda balans mellan fastställd in-

matad mängd gas, fastställd uttagen mängd gas och skillnaden i den mängd

som beräknats vara lagrad i nätavräkningsområdets naturgasledningar.

Spiskund: Kund med uttagspunkt som uteslutande använder gas för hushålls-

ändamål.

Uttagspunkt: Den punkt där gas tas ut till en slutförbrukare. Till uttagspunk-

ter hör även anläggningar som utgör en del av naturgasnätet och som har

egen förbrukning.

Vardag: Dag som inte är söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsom-

marafton, julafton eller nyårsafton.

Värmevärde, undre (kWh

u

): Den värmemängd som utvecklas vid fullständig

förbränning av 1 Nm3 gas efter värmning eller kylning till temperaturen

25° C och under ett tryck om 1,01325 bar (a) och luftöverskott av samma

temperatur och tryck som naturgasen, och med förbränningsprodukterna

kylda till 25° C och med det vid förbränningen uppkomna vattnet i gasfas.

Anges i kWh

u

/Nm3.

Värmevärde, övre (kWh

ö

): Den värmemängd som utvecklas vid fullständig

förbränning av 1 Nm3 gas efter värmning eller kylning till temperaturen

3

EIFS 2014:8

25° C och under ett tryck om 1,01325 bar (a) och luftöverskott av samma

temperatur och tryck som naturgasen, och med förbränningsprodukterna

kylda till 25° C och med det vid förbränningen uppkomna vattnet kondense-

rat till flytande tillstånd. Anges i kWh

ö

/Nm3.

Registeruppgifter

3 §

Ledningsinnehavaren ska hålla register för varje mätpunkt över

– identifiering av mätpunkten (anläggnings-ID),

– anläggningens adress,

– identifiering av den eller de mätare som är installerade i mätpunkten

(mätar-ID),

– gasanvändarens/gasproducentens identitet (organisationsnummer eller

personnummer),

– gasanvändarens/gasproducentens namn och adress,

– angränsande ledningsinnehavares identitet i gränspunkter (aktörs-ID),

– gasleverantörens identitet (aktörs-ID),

– balansansvarigs identitet (aktörs-ID),

– avläsningsfrekvens,

– mätvärdesinsamlingsfrekvens, och

– rapporteringsfrekvens.

Ledningsinnehavaren ansvarar för att ändringar i registret meddelas samt-

liga aktörer som är berörda av förhållandena i vederbörande mätpunkt.

2 kap. Mätning och mätaravläsning

Mätning

1 §

Mätning ska avse överförd gas i

1. inmatningspunkt

2. gränspunkt

3. lagerpunkt

4. uttagspunkt

Mätning behöver inte ske i uttagspunkt hos spiskund. För dessa uttags-

punkter får ett uppskattat mätvärde användas.

2 §

Mätning av överförd gas ska utföras på ett sådant sätt att mätvärdena

kan tjäna som underlag för debitering och balansavräkning.

Den som enligt föreskrifterna i detta kapitel ansvarar för att mätning ut-

förs, ansvarar också för mätvärdenas kvalitet samt för att mätvärden lagras

på ett sådant sätt att kraven i dessa föreskrifter kan uppfyllas. Mätvärden och

beräkningsunderlag som utgör räkenskapsmaterial ska arkiveras enligt vad

som anges i bokföringslagen (1999:1078).

Den som ansvarar för mätning enligt 3 § ansvarar även för avläsning, in-

samling och rapportering av mätvärden samt för beräkning och rapportering

av avräkningsunderlag.

3 §

I inmatningspunkt ansvarar innehavaren av den ledning till vilken in-

matning sker för mätning, om inte endast innehavaren av den ledning från

vilken inmatning sker har mätarutrustning.

4

EIFS 2014:8

I gränspunkt ansvarar innehavaren av den ledning varifrån gasflödet i

huvudsak kommer för mätningen. Om endast innehavaren av ledningen på

andra sidan om gränspunkten har mätarutrustning är denne ansvarig för mät-

ningen.

I lagerpunkt ansvarar innehavaren av den ledning till vilket ett naturgas-

lager är anslutet för mätningen.

I uttagspunkt ansvarar innehavaren av den ledning till vilken uttagspunk-

ten är ansluten för mätningen.

Avläsningsfrekvens

4 §

I inmatningspunkt, gränspunkt, lagerpunkt samt i uttagspunkt med en

årsförbrukning större än eller lika med 3,0 GWh

u

alternativt med ett högsta

månadsuttag större än 0,5 GWh

u

ska timvisa mätvärden avläsas varje dygn.

I uttagspunkt med en årsförbrukning större än eller lika med 0,3 GWh

u

ska

mätning och avläsning av mätvärden ske minst en gång per månad. Avläs-

ning ska ske den första dagen i en kalendermånad.

I andra uttagspunkter än som avses i första och andra stycket ska mätning

och avläsning av mätvärden avse överförd gas under högst ett år.

Första stycket gäller även för gas som överförs i enlighet med ett avtal om

avbrytbar leverans.

5 §

I uttagspunkter där avläsning inte sker varje dygn, ska avläsning vid ny

leverans utföras samma dag som leveransen påbörjas eller inom intervallet

tidigast fem vardagar innan eller senast fem vardagar senare. Värdet ska om-

räknas så att det beräknas motsvara värdet för den dag leveransen påbörja-

des.

Allmänna råd

Ändring av avläsningsintervall bör ske senast nästkommande gasår

efter att förändrade förhållanden inträtt. En mätpunkt där avläsnings-

frekvensen ökat enligt bestämmelserna i 4 § behåller den högre avläs-

ningsfrekvensen, om inte särskilda skäl finns för att återgå till tidigare

avläsningsfrekvens.

Beräkning och korrigering av mätvärden

6 §

Uteblivet eller uppenbart felaktigt mätvärde ska ersättas genom att led-

ningsinnehavaren beräknar ett mätvärde. Ledningsinnehavaren ansvarar för

att ett ersatt mätvärde snarast möjligt korrigeras. Det ska framgå av rapporte-

ringen om ett mätvärde är beräknat och att mätvärdet kommer att korrigeras.

Rapportering ska då göras på nytt från och med den senast utförda korrekta

avläsningen eller beräkningen. Endast den mätserie i vilken ett korrigerat

mätvärde ingår ska rapporteras om. Rapportering av ett korrigerat prelimi-

närt mätvärde behöver inte göras till den systembalansansvarige efter den

tidpunkt som är fastställd i 4 kap. 8-13 §§.

Uppgifter som beräknats enligt första stycket ska kunna läggas till grund

för debitering och balansavräkning. För dygnsavlästa timvisa mätvärden ska

föregående timmes mätvärde användas om inte bättre beräkningsgrund för

ersättningsvärde finns.

5

EIFS 2014:8

3 kap. Meddelanden i samband med påbörjande eller

övertagande av gasleverans och om övertagande av

balansansvar

Gasleverantörs anmälan vid påbörjande eller övertagande av gasleverans

1 §

En leverantör av naturgas, som ska börja leverera gas i en uttagspunkt,

ska lämna följande uppgifter vid anmälan till ledningsinnehavaren enligt 7

kap. 8 § första stycket naturgaslagen:

– ledningsinnehavarens identitet (aktörs-ID),

– anmälande gasleverantör (aktörs-ID),

– anledning till anmälan (påbörjande eller övertagande),

– anläggningens identitet (anläggnings-ID),

– anläggningens adress,

– hänvisning till ingånget avtal om gasleverans,

– startdatum för gasleverans,

– gasanvändarens/gasproducentens identitet,

– gasanvändarens/gasproducentens namn och adress,

– balansansvarigs identitet (aktörs-ID) och

– nätavräkningsområdets identitet (områdes-ID).

Vid inflyttning ska anmälan vara ledningsinnehavaren tillhanda senast in-

flyttningsdagen.

Som aktörs-ID ska användas EDIEL-ID, om inte annat följer av överens-

kommelse mellan parterna.

Allmänna råd

Då anmälan om påbörjande eller övertagande av gasleverans avser en

gasanvändare med skyddad identitet eller då gasanvändaren är en

utländsk medborgare, som saknar personnummer eller dylikt, bör

företrädesvis den av ledningsinnehavaren registrerade kundidentiteten

användas för att identifiera gasanvändaren. I annat fall kan gasanvän-

darens födelsedatum användas.

Gasleverantörs anmälan om byte av balansansvarig

2 §

Gasleverantör som levererar gas till en uttagspunkt där balansansvaret

ska övertas av ny balansansvarig, ska vid anmälan till ledningsinnehavaren

enligt 7 kap. 9 § första stycket naturgaslagen lämna följande uppgifter:

– ledningsinnehavarens identitet (aktörs-ID),

– anmälande gasleverantör (aktörs-ID),

– anläggningens identitet (anläggnings-ID),

– ny balansansvarigs identitet (aktörs-ID),

– tidpunkt för övertagande av balansansvar, och

– nätavräkningsområdets identitet (områdes-ID).

Som aktörs-ID ska användas EDIEL-ID, om inte annat följer av överens-

kommelse mellan parterna.

Kvittens vid mottagande av anmälan

3 §

Ledningsinnehavaren ska efter kontroll av uppgifter i anmälan enligt

1 §:

6

EIFS 2014:8

– inom fem vardagar meddela gasleverantören om att anmälan är fullstän-

dig eller inte och

– om anmälan inte är fullständig ska ledningsinnehavaren inom fem varda-

gar meddela gasleverantören vad bristen avser.

Ledningsinnehavarens meddelande till ny gasleverantör vid påbörjande

eller övertagande av gasleverans

4 §

Ledningsinnehavaren ska efter mottagande av anmälan om påbörjande

eller övertagande av en gasleverans enligt 1 §, om den inte resulterat i nega-

tiv kvittens enligt 3 §, skicka följande meddelanden till den nya gasleveran-

tören:

– anledning till meddelandet (bekräftelse mottagen anmälan),

– bekräfta påbörjandet eller övertagandet genom att skicka samtliga upp-

gifter enligt 1 § i retur,

– ledningsinnehavarens egna uppgifter om anläggningens adress och gas-

användarens namn och adress,

– mätar-ID,

– beräknad årlig förbrukning i uttagspunkten, angiven i hela kWh, och

– mätmetod (timvis mätning eller inte).

Meddelande enligt första stycket ska lämnas inom fem vardagar efter att

den fullständiga anmälan kommit ledningsinnehavaren tillhanda.

5 §

Vid övertagande av gasleverans ska ledningsinnehavaren sända föl-

jande uppgifter till den nye gasleverantören inom tio vardagar efter det att

leveransen övertogs:

– förbrukning vid datum för övertagande av gasleveransen, angiven till noll

(0), och

– mätarställning vid tidpunkt för övertagande gasleverans.

För rapporteringen ska gällande EDIEL-format användas om inte annat

följer av överenskommelse mellan parterna.

Ledningsinnehavarens meddelande till avlämnande gasleverantör vid

övertagande av gasleverans

6 §

Ledningsinnehavaren ska efter mottagande av fullständig anmälan om

övertagande enligt 1 § meddela den avlämnande gasleverantören:

– avlämnande gasleverantörs identitet (aktörs-ID),

– ledningsinnehavarens identitet (aktörs-ID),

– anledning till meddelandet (övertagande/gasanvändares utflyttning),

– anläggningens identitet (anläggnings-ID),

– sluttidpunkt för gasleverans,

– gasanvändarens/gasproducentens identitet (personnummer eller organi-

sationsnummer),

– gasanvändarens/gasproducentens namn och adress,

– balansansvarigs identitet (aktörs-ID), och

– nätavräkningsområdets identitet (områdes-ID).

Meddelande enligt första stycket ska lämnas inom fem vardagar efter att

den fullständiga anmälan kommit ledningsinnehavaren tillhanda.

7

EIFS 2014:8

7 §

Vid övertagande av gasleverans ska ledningsinnehavaren sända föl-

jande uppgifter till den avlämnande gasleverantören inom tio vardagar efter

påbörjad leverans:

– förbrukning mellan det aktuella och närmast föregående avläsningstill-

fället, och

– mätarställning vid datum för avslut av gasleverans.

För rapporteringen ska gällande EDIEL-format användas, om inte annat

följer av överenskommelse mellan parterna.

Ledningsinnehavarens meddelande till gasanvändaren vid förändring av

leveransåtagandet

8 §

Ledningsinnehavaren ska efter mottagande av fullständig anmälan om

påbörjande eller övertagande av gasleverans i en uttagspunkt meddela

gasanvändaren följande:

– anledning till meddelandet (påbörjande eller övertagande av gasleverans),

– anläggningens identitet (anläggnings-ID),

– tidpunkten för påbörjande eller övertagande av gasleverans, och

– nätavräkningsområdets identitet (områdes-ID).

Meddelandet ska vara gasanvändaren tillhanda senast den sista dagen i

den kalendermånad som gasleveransen påbörjas.

Vid nyanslutning av en anläggning till nätet ska ledningsinnehavaren

meddela anläggnings-ID och områdes-ID senast vid den tidpunkt då gasan-

vändaren erhåller drifttillstånd för anläggningen av ledningsinnehavaren.

9 §

Vid övertagande av gasleverans ska ledningsinnehavaren sända föl-

jande uppgifter till gasanvändaren senast med nästkommande faktura efter

påbörjad leverans:

– dag för övertagandet,

– uppgift om mätarställning vid datum för övertagande av gasleverans,

– datum för avläsning, och

– att anledningen till avläsning är övertagande av gasleverans.

Ledningsinnehavarens meddelanden vid gasanvändares flytt

10 §

Vid inflyttning ska ledningsinnehavaren sända följande uppgifter till

den nye gasleverantören inom tio vardagar efter påbörjad leverans:

– förbrukning vid datum för påbörjad gasleverans, angiven till noll (0), och

– mätarställning vid datum för påbörjad gasleverans.

För rapporteringen ska gällande EDIEL-format användas om inte annat

följer av överenskommelse mellan parterna.

11 §

Vid inflyttning ska ledningsinnehavaren sända följande uppgifter till

gasanvändaren senast med nästkommande faktura efter påbörjad leverans:

– datum för påbörjad leverans,

– mätarställning vid datum för påbörjad leverans, och

– datum för avläsning.

8

EIFS 2014:8

4 kap. Ledningsinnehavarens rapportering av mätvärden

Krav på rapporteringen

1 §

Summerade mätvärden ska ha samma upplösning som de ingående

ursprungliga värdena.

Mätvärden för inmatad gas från internationell inmatningspunkt, gräns-

punkt, produktionsanläggning eller gaslager ska rapporteras med plustecken.

Mätvärden för uttagen gas i uttagspunkt eller vid utmatning i gränspunkt

eller gaslager, ska rapporteras med minustecken.

Enhet för redovisningen ska väljas så att upplösningen i rapporteringen

inte förvanskas.

Nätavstämningsdifferens i distributionsnät

2 §

Ledningsinnehavare ska årsvis i förväg, senast den 15 december året

före leverans, till berörd gasleverantör och balansansvarig, rapportera beräk-

nad nätavstämningsdifferens.

Beräkningen behöver inte ta hänsyn till skillnader i den mängd som beräk-

nats vara lagrad i nätavräkningsområdets naturgasledningar. Nätavstäm-

ningsdifferensen ska redovisas i kWh

ö

enligt preliminärt värmevärde.

Vid rapportering ska gällande EDIEL-format användas, om inte annat föl-

jer av överenskommelse mellan parterna.

Nätavstämningsdifferens i transmissionsnät

3 §

Inför rapporteringen av preliminära dygnsavlästa mätvärden får led-

ningsinnehavare schablonmässigt fastställa nätavstämningsdifferensen uti-

från erfarenhetsvärden. Berörd gasleverantör och balansansvarig ska i förväg

informeras om tillämpad fastställandeprincip.

Vid ledningsinnehavares fastställande av föregående månads nätavstäm-

ningsdifferens inför rapportering av slutliga dygnsavlästa mätvärden ska

hänsyn tas till skillnaden i den mängd som beräknats vara lagrad i nätavräk-

ningsområdets naturgasledningar vid början respektive slutet av månaden.

Preliminära fördelningstal

4 §

Ledningsinnehavaren ska, senast den 24:e i månaden före leverans,

rapportera preliminära fördelningstal till balansansvarig och gasleverantör.

Till balansansvarig ska rapportering ske per gasleverantör och nätavräk-

ningsområde. Till gasleverantör ska rapportering ske per nätavräknings-

område.

Preliminära fördelningstal redovisas i procent av nätavräkningsområdets

förbrukningsprofil tillsammans med antalet uttagspunkter den aktuella

månaden.

Vid rapportering enligt första stycket ska gällande EDIEL-format använ-

das, om inte annat följer av överenskommelse mellan parterna.

9

EIFS 2014:8

Maximal månadsmedeleffekt för uttagspunkt

5 §

Ledningsinnehavare ska den 24:e i varje månad rapportera summan för

varje uttagspunkts maximala månadsmedeleffekt per balansansvarig och

nätavräkningsområde till den systembalansansvarige och berörd balans-

ansvarig. Vid rapportering ska gällande EDIEL-format användas, om inte

annat följer av överenskommelse mellan parterna.

Månadsmedeleffekten ska beräknas av ledningsinnehavaren för varje

uttagspunkt. Maximal månadsmedeleffekt per uttagspunkt utgörs av den

högsta månadsmedeleffekten de senaste tolv månaderna. Maximal månads-

medeleffekt per balansansvarig beräknas som summan av de maximala

månadsmedeleffekterna för de uttagspunkter som respektive balansansvarig

är balansansvarig för. Månadsmedeleffekt redovisas i kW

u

. För tillkom-

mande uttagspunkter ska ledningsinnehavaren uppskatta maximal månads-

medeleffekt för nästkommande tolv månader för uttagspunkten.

Till den systembalansansvarige ska rapportering enligt första stycket ske

per balansansvarig och nätavräkningsområde. Till balansansvarig ska rap-

portering ske per nätavräkningsområde.

Ledningsinnehavaren ska på tillsynsmyndighetens begäran skriftligt

kunna presentera hur den uppskattade maximala månadsmedeleffekten för

tillkommande uttagspunkter har beräknats.

Preliminära mätvärden i gränspunkt

6 §

Ledningsinnehavaren ska dygnsvis i efterhand, senast kl. 09.00 föl-

jande dag, rapportera preliminära dygnsavlästa mätvärden i gränspunkt till

ledningsinnehavaren i angränsande nätavräkningsområde. Preliminära

dygnsavlästa mätvärden i gränspunkt redovisas i kWh

ö

enligt preliminärt

värmevärde. Vid rapportering ska gällande EDIEL-format användas, om inte

annat följer av överenskommelse mellan parterna.

Preliminära dygnsavlästa mätvärden

7 §

Ledningsinnehavaren ska dygnsvis i efterhand, senast kl. 10.30 föl-

jande dag, rapportera dygnsavlästa mätvärden för uttagspunkter inom nätav-

räkningsområdet till berörda gasleverantörer.

Mätvärden som rapporteras enligt första stycket ska redovisas i Nm3.

Vid rapportering ska gällande EDIEL-format användas, om inte annat föl-

jer av överenskommelse mellan parterna.

Preliminär förbrukning dygnsavlästa uttagspunkter

8 §

Nätavstämningsdifferensen ska ingå i rapporteringen av dygnsavlästa

uttagspunkter. Ledningsinnehavaren ska dygnsvis i efterhand, senast

kl. 10.30 följande dag, rapportera aggregerad preliminär förbrukning för

dygnsavlästa uttagspunkter till den systembalansansvarige och till berörda

balansansvariga. Med preliminär förbrukning dygnsavlästa uttagspunkter

avses timvis summering av timvisa mätvärden för leveranser till dygns-

avlästa uttagspunkter inklusive nätavstämningsdifferens per balansansvarig

och per gasleverantör.

10

EIFS 2014:8

Till den systembalansansvarige ska rapporteringen ske per balansansvarig

och nätavräkningsområde. Till balansansvariga ska rapporteringen ske per

gasleverantör och nätavräkningsområde.

Preliminär förbrukning för dygnsavlästa uttagspunkter redovisas i kWh

ö

enligt preliminärt värmevärde.

Vid rapportering enligt andra stycket ska gällande EDIEL-format använ-

das, om inte annat följer av överenskommelse mellan parterna.

Preliminär produktion dygnsavlästa inmatningspunkter

9 §

Ledningsinnehavaren ska dygnsvis i efterhand, senast kl. 10.30 föl-

jande dag, rapportera aggregerad preliminär inhemsk produktion för dygns-

avlästa inmatningspunkter till den systembalansansvarige och till berörda

balansansvariga. Med preliminär produktion dygnsavlästa inmatningspunk-

ter avses timvis summering av timvisa mätvärden för leveranser från dygns-

avlästa inmatningspunkter per balansansvarig och per gasleverantör.

Till den systembalansansvarige ska rapporteringen ske per balansansvarig

och nätavräkningsområde. Till balansansvariga ska rapporteringen ske per

gasleverantör och nätavräkningsområde.

Preliminär produktion för dygnsavlästa inmatningspunkter redovisas i

kWh

ö

enligt preliminärt värmevärde.

Vid rapportering enligt andra stycket ska gällande EDIEL-format använ-

das, om inte annat följer av överenskommelse mellan parterna.

Preliminär inmatning till lager

10 §

Ledningsinnehavaren ska dygnsvis i efterhand, senast kl. 10.30 föl-

jande dag, rapportera aggregerad preliminär inmatning till lager till den sys-

tembalansansvarige och till berörda balansansvariga. Med preliminär inmat-

ning till lager avses timvis summering av timvisa mätvärden för leveranser

från dygnsavlästa lagerpunkter per balansansvarig och per gasleverantör.

Till den systembalansansvarige ska rapporteringen ske per balansansvarig

och nätavräkningsområde. Till balansansvariga ska rapporteringen ske per

gasleverantör och nätavräkningsområde.

Preliminär inmatning till lager för dygnsavlästa lagerpunkter redovisas i

kWh

ö

enligt preliminärt värmevärde.

Vid rapportering enligt andra stycket ska gällande EDIEL-format använ-

das, om inte annat följer av överenskommelse mellan parterna.

Preliminärt uttag från lager

11 §

Ledningsinnehavaren ska dygnsvis i efterhand, senast kl. 10.30 föl-

jande dag, rapportera aggregerat preliminärt uttag från lager till den system-

balansansvarige och till berörda balansansvariga. Med preliminärt uttag från

lager avses timvis summering av timvisa mätvärden för leveranser från

dygnsavlästa lagerpunkter per balansansvarig och per gasleverantör.

Till den systembalansansvarige ska rapporteringen ske per balansansvarig

och nätavräkningsområde. Till balansansvariga ska rapporteringen ske per

gasleverantör och nätavräkningsområde.

11

EIFS 2014:8

Preliminärt uttag från lager för dygnsavlästa lagerpunkter redovisas i

kWh

ö

enligt preliminärt värmevärde.

Vid rapportering enligt andra stycket ska gällande EDIEL-format använ-

das, om inte annat följer av överenskommelse mellan parterna.

Preliminär förbrukningsprofil

12 §

Med preliminär förbrukningsprofil avses preliminära timvisa värden

för total inmatning i nätavräkningsområdet med avdrag för timvisa leveran-

ser till dygnsavlästa gasanvändare och lagringsanläggning.

Ledningsinnehavaren ska dygnsvis i efterhand, senast kl. 10.30 följande

dag, rapportera preliminär förbrukningsprofil till den systembalansansvarige

och till berörda balansansvariga. Preliminär förbrukningsprofil redovisas i

kWh

ö

enligt preliminärt värmevärde.

Vid rapportering enligt andra stycket ska gällande EDIEL-format använ-

das, om inte annat följer av överenskommelse mellan parterna.

Preliminär förbrukning för gasanvändare för vilka mätvärden

schablonfastställs

13 §

Med preliminär förbrukning för gasanvändare för vilka mätvärden

schablonfastställs avses preliminärt fördelningstal multiplicerat med aktuell

preliminär förbrukningsprofil angivet i timvisa värden inklusive nätavstäm-

ningsdifferens.

Ledningsinnehavaren ska dygnsvis i efterhand, senast kl. 10.30 följande

dag, rapportera preliminär aggregerad förbrukning för gasanvändare som av-

ses i första stycket till den systembalansansvarige och till berörda balansan-

svariga. Till den systembalansansvarige ska rapporteringen ske per balans-

ansvarig och nätavräkningsområde. Till balansansvariga ska rapporteringen

ske per gasleverantör och nätavräkningsområde. Förbrukningen redovisas i

kWh

ö

enligt preliminärt värmevärde.

Vid rapportering enligt andra stycket ska gällande EDIEL-format använ-

das, om inte annat följer av överenskommelse mellan parterna.

Slutliga mätvärden i gränspunkt

14 §

Ledningsinnehavaren ska, dygnsvis i efterhand och senast den femte

vardagen i följande månad, rapportera kvalitetssäkrade mätvärden avseende

föregående månads timserier för dygnsavlästa mätpunkter till ledningsinne-

havaren i angränsande nätavräkningsområde. Mätvärdena redovisas i kWh

ö

enligt slutligt värmevärde.

Vid rapportering enligt första stycket ska gällande EDIEL-format använ-

das, om inte annat följer av överenskommelse mellan parterna.

Slutliga dygnsavlästa mätvärden

15 §

Ledningsinnehavaren ska månadsvis i efterhand, senast inom fem

vardagar, rapportera dygnsavlästa mätvärden för uttagspunkter inom nätav-

räkningsområdet till berörda gasleverantörer.

Mätvärden som rapporteras enligt första stycket ska redovisas i Nm3.

12

EIFS 2014:8

Om slutliga värden rapporteras vid tidpunkten för preliminära värdens

rapportering enligt 7 §, behöver inte ytterligare slutliga värden skickas.

Vid rapportering enligt första stycket ska gällande EDIEL-format använ-

das, om inte annat följer av överenskommelse mellan parterna.

Slutlig förbrukning dygnsavlästa uttagspunkter

16 §

Ledningsinnehavaren ska, månadsvis i efterhand, senast den 15:e i

följande månad, rapportera slutlig aggregerad förbrukning av gas för dygns-

avlästa uttagspunkter till den systembalansansvarige, till berörda balansan-

svariga och till berörda gasleverantörer. Med slutlig förbrukning dygnsav-

lästa uttagspunkter avses timvis summering av timvisa mätvärden för leve-

ranser till dygnsavlästa uttagspunkter per balansansvarig och per gasleveran-

tör. Till den systembalansansvarige ska rapporteringen ske per balansansva-

rig och nätavräkningsområde. Till balansansvarig ska rapporteringen ske per

gasleverantör och nätavräkningsområde. Till gasleverantör ska rapporte-

ringen ske per nätavräkningsområde.

Mätvärdena redovisas i kWh

ö

enligt slutligt värmevärde.

Vid rapportering enligt första stycket ska gällande EDIEL-format använ-

das, om inte annat följer av överenskommelse mellan parterna.

Slutlig inmatning dygnsavläst produktion

17 §

Ledningsinnehavaren ska, månadsvis i efterhand, senast den 15:e i

följande månad, rapportera slutlig aggregerad produktion av gas för dygns-

avlästa inmatningspunkter till den systembalansansvarige, till berörda

balansansvariga och till berörda gasleverantörer. Med slutlig inmatning

dygnsavläst produktion avses timvis summering av timvisa mätvärden för

leveranser från dygnsavläst produktion per balansansvarig och per gasleve-

rantör. Till den systembalansansvarige ska rapporteringen ske per balansan-

svarig och nätavräkningsområde. Till balansansvarig ska rapporteringen ske

per gasleverantör och nätavräkningsområde. Till gasleverantör ska rapporte-

ringen ske per nätavräkningsområde.

Mätvärdena redovisas i kWh

ö

enligt slutligt värmevärde.

Vid rapportering enligt första stycket ska gällande EDIEL-format använ-

das, om inte annat följer av överenskommelse mellan parterna.

Slutlig inmatning till lager

18 §

Ledningsinnehavaren ska, månadsvis i efterhand, senast den 15:e i

följande månad, rapportera slutlig inmatning till lager till den systembalans-

ansvarige, till berörda balansansvariga och till berörda gasleverantörer. Med

slutlig inmatning till lager avses timvis summering av timvisa mätvärden för

leveranser från dygnsavlästa lagerpunkter per balansansvarig och per gas-

leverantör. Till den systembalansansvarige ska rapporteringen ske per

balansansvarig och nätavräkningsområde. Till balansansvarig ska rapporte-

ringen ske per gasleverantör och nätavräkningsområde. Till gasleverantör

ska rapporteringen ske per nätavräkningsområde.

Mätvärdena redovisas i kWh

ö

enligt slutligt värmevärde.

13

EIFS 2014:8

Vid rapportering enligt första stycket ska gällande EDIEL-format använ-

das, om inte annat följer av överenskommelse mellan parterna.

Slutligt uttag från lager

19 §

Ledningsinnehavaren ska, månadsvis i efterhand, senast den 15:e i

följande månad, rapportera slutligt uttag från lager till den systembalansan-

svarige, till berörda balansansvariga och till berörda gasleverantörer. Med

slutligt uttag från lager avses timvis summering av timvisa mätvärden för

leveranser från dygnsavlästa lagerpunkter per balansansvarig och per gas-

leverantör. Till den systembalansansvarige ska rapporteringen ske per

balansansvarig och nätavräkningsområde. Till balansansvarig ska rapporte-

ringen ske per gasleverantör och nätavräkningsområde. Till gasleverantör

ska rapporteringen ske per nätavräkningsområde.

Mätvärdena redovisas i kWh

ö

enligt slutligt värmevärde.

Vid rapportering enligt första stycket ska gällande EDIEL-format använ-

das, om inte annat följer av överenskommelse mellan parterna.

Slutlig förbrukningsprofil

20 §

Med slutlig förbrukningsprofil avses slutligt fastställda timvisa vär-

den för total inmatning i nätavräkningsområdet med avdrag för timvisa leve-

ranser till dygnsavlästa gasanvändare och lagringsanläggning.

Ledningsinnehavaren ska månadsvis i efterhand, senast den 15:e i föl-

jande månad, rapportera slutlig förbrukningsprofil till den systembalans-

ansvarige och till berörda balansansvariga. Till den systembalansansvarige

ska rapporteringen ske per balansansvarig och nätavräkningsområde. Till

balansansvarig ska rapporteringen ske per nätavräkningsområde. Slutlig för-

brukningsprofil redovisas i kWh

ö

enligt slutligt värmevärde.

Vid rapportering enligt andra stycket ska gällande EDIEL-format använ-

das, om inte annat följer av överenskommelse mellan parterna.

Rapportering av dygnsavlästa uttagspunkter

21 §

Ledningsinnehavaren ska månadsvis i efterhand senast fem vardagar

efter månadsskifte, rapportera följande uppgifter för dygnsavlästa uttags-

punkter till gasanvändaren och på begäran till det företag som gasanvända-

ren utsett:

– anläggningens identitet (anläggnings-ID),

– mätarställningar,

– dels uppmätt förbrukning, dels beräknad förbrukning, redovisad i Nm3,

– tidpunkter för avläsning,

– förbrukning mellan aktuell och närmast föregående månad, och

– nätavräkningsområdets identitet (områdes-ID).

Rapportering enligt första stycket ska ske, utan särskild kostnad för gasan-

vändaren.

Vid rapportering ska gällande EDIEL-format användas, om inte annat föl-

jer av överenskommelse mellan parterna.

14

EIFS 2014:8

Allmänna råd

Ledningsinnehavarens rapportering bör ske via internetbaserade

media.

Rapportering av månadsavlästa uttagspunkter

22 §

Ledningsinnehavaren ska månadsvis i efterhand, senast tio vardagar

efter månadsskifte, rapportera följande uppgifter för månadsavlästa uttags-

punkter till gasleverantören:

– anläggningens identitet (anläggnings-ID),

– mätarställning,

– dels uppmätt förbrukning, dels beräknad förbrukning, redovisad i Nm3,

– tidpunkt för avläsning,

– förbrukning mellan aktuellt och närmast föregående avläsningstillfälle,

och

– nätavräkningsområdets identitet (områdes-ID).

Ledningsinnehavaren ska till gasanvändaren och på begäran till det före-

tag som gasanvändaren utsett senast vid nästföljande faktureringstillfälle

rapportera uppgifterna i första stycket, utan särskild kostnad för gasanvända-

ren. Förutom dessa uppgifter ska ledningsinnehavaren rapportera förbruk-

ningsstatistik per månad i Nm3 för de senaste tretton månaderna eller inne-

varande leveranskontrakts löptid, om denna är kortare. I de fall det begärs

ska ledningsinnehavaren lämna uppgifter om förbrukningsstatistik för en

längre period om dessa finns tillgängliga.

Vid rapportering ska gällande EDIEL-format användas, om inte annat föl-

jer av överenskommelse mellan parterna.

Rapportering av årsavlästa uttagspunkter

23 §

Ledningsinnehavaren ska årsvis i efterhand, senast tio vardagar efter

avläsning, till gasleverantör rapportera följande uppgifter för årsavlästa ut-

tagspunkter:

– anläggningens identitet (anläggnings-ID),

– mätarställning,

– dels uppmätt förbrukning, dels förbrukning som beräknats i enlighet med

2 kap. 6 §, redovisad i Nm3,

– tidpunkt för avläsning,

– förbrukning mellan aktuellt och närmast föregående avläsningstillfälle,

och

– nätavräkningsområdets identitet (områdes-ID).

Ledningsinnehavaren ska till gasanvändaren och på begäran till det före-

tag som gasanvändaren utsett senast vid nästföljande faktureringstillfälle

rapportera uppgifterna i första stycket, utan särskild kostnad för gasanvända-

ren. Förutom dessa uppgifter ska ledningsinnehavaren rapportera förbruk-

ningsstatistik i Nm3 för de senaste tretton månaderna eller innevarande leve-

ranskontrakts löptid, om denna är

kortare. I de fall det begärs ska lednings-

innehavaren lämna uppgifter om förbrukningsstatistik för en längre period

om dessa finns tillgängliga.

Vid rapportering ska gällande EDIEL-format användas, om inte annat föl-

jer av överenskommelse mellan parterna.

15

EIFS 2014:8

24 §

Ledningsinnehavaren ska utöver vad som framgår av 23 § kvartalsvis

i efterhand, senast tio vardagar efter kvartalsskifte lämna följande uppgifter:

– anläggningens identitet (anläggnings-ID),

– avläst eller uppskattad mätarställning,

– tidpunkt för avläsning,

– avläst eller uppskattad förbrukning mellan aktuellt och närmast före-

gående rapporteringstillfälle, och

– nätavräkningsområdets identitet (områdes-ID).

Slutliga fördelningstal månadsavlästa uttagspunkter

25 §

Med slutliga fördelningstal för månadsavlästa uttagspunkter avses

månadsavlästa uttagspunkters andel av månadens förbrukningsprofil totalt.

Ledningsinnehavare ska månadsvis i efterhand, senast den 15:e i följande

månad, rapportera slutliga fördelningstal för månadsavlästa uttagspunkter

till berörda balansansvariga och berörda gasleverantörer. Till balansansvarig

ska rapporteringen ske per gasleverantör och nätavräkningsområde. Till

gasleverantör ska rapporteringen ske per nätavräkningsområde. Slutliga för-

delningstal redovisas i procent tillsammans med antalet uttagspunkter.

Vid rapportering enligt andra stycket ska gällande EDIEL-format använ-

das, om inte annat följer av överenskommelse mellan parterna.

Slutliga fördelningstal årsavlästa uttagspunkter

26 §

Med slutliga fördelningstal för årsavlästa uttagspunkter avses årsav-

lästa uttagspunkters andel av månadens förbrukningsprofil totalt.

Ledningsinnehavare ska månadsvis i efterhand, senast den 15:e i följande

månad, rapportera slutliga fördelningstal för årsavlästa uttagspunkter till be-

rörda balansansvariga och berörda gasleverantörer. Till balansansvarig ska

rapporteringen ske per gasleverantör och nätavräkningsområde. Till gasleve-

rantör ska rapporteringen ske per nätavräkningsområde. Slutliga fördel-

ningstal redovisas i procent tillsammans med antalet uttagspunkter.

Vid rapportering enligt andra stycket ska gällande EDIEL-format använ-

das, om inte annat följer av överenskommelse mellan parterna.

Slutlig förbrukning månadsavlästa uttagspunkter

27 §

Med slutlig förbrukning månadsavlästa uttagspunkter avses uppmätt

förbrukning via slutlig förbrukningsprofil gällande de månadsavlästa uttags-

punkterna.

Ledningsinnehavaren ska, månadsvis i efterhand, senast den 15:e i föl-

jande månad, rapportera slutlig aggregerad förbrukning för månadsavlästa

uttagspunkter till den systembalansansvarige, till berörda balansansvariga

och till berörda gasleverantörer. Till den systembalansansvarige ska rappor-

teringen ske per balansansvarig och nätavräkningsområde. Till balans-

ansvarig ska rapporteringen ske per gasleverantör och nätavräkningsområde.

Till gasleverantör ska rapporteringen ske per nätavräkningsområde. Mät-

värdena redovisas i kWh

ö

enligt slutligt värmevärde.

Vid rapportering enligt andra stycket ska gällande EDIEL-format använ-

das, om inte annat följer av överenskommelse mellan parterna.

16

EIFS 2014:8

Elanders Sverige AB, 2014

Slutlig förbrukning årsavlästa uttagspunkter

28 §

Med slutlig förbrukning årsavlästa uttagspunkter avses beräknad för-

brukning via slutlig förbrukningsprofil gällande de årsavlästa uttagspunk-

terna inklusive nätavstämningsdifferens.

Ledningsinnehavaren ska senast den 15:e i månaden efter den månad då

avläsning sker, rapportera slutlig aggregerad förbrukning för årsavlästa ut-

tagspunkter till den systembalansansvarige, till berörda balansansvariga och

till berörda gasleverantörer. Till den systembalansansvarige ska rapporte-

ringen ske per balansansvarig och nätavräkningsområde. Till balansansvarig

ska rapporteringen ske per gasleverantör och nätavräkningsområde. Till

gasleverantör ska rapporteringen ske per nätavräkningsområde. Mätvärdena

redovisas i kWh

ö

enligt slutligt värmevärde.

Vid rapportering enligt andra stycket ska gällande EDIEL-format använ-

das, om inte annat följer av överenskommelse mellan parterna.

Övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder ikraft den 1 januari 2015.

2. Genom dessa föreskrifter upphävs Energimarknadsinspektionens före-

skrifter och allmänna råd (EIFS 2008:1) om mätning och rapportering av

överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar.

3. 2 kap. 4 § andra stycket i den upphävda föreskriften får tillämpas till och

med den 31 juli 2016.

På Energimarknadsinspektionens vägnar

Anne Vadasz Nilsson

Tor Ny