EIFS 2016:1

Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2015:1) om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek

1

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Hanna Abrahamsson (chefsjurist)

ISSN 2000-592X

Föreskrifter om ändring i

Energimarknadsinspektionens föreskrifter

(EIFS 2015:1) om nätkoncessionshavares förslag

till intäktsram och insamling av uppgifter för att

bestämma intäktsramens storlek;

beslutade den 4 februari 2016.

Energimarknadsinspektionen föreskriver med stöd av 18 § förordningen

(2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag i fråga om Energimarknadsin-

spektionens föreskrifter (EIFS 2015:1) om nätkoncessionshavares förslag till

intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens stor-

lek

dels att 5 kap. 1 § ska upphöra att gälla,

dels att övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse.

Övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 10 februari 2015 då Energimarknads-

inspektionens föreskrifter (EIFS 2010:6) och allmänna råd om nätkonces-

sionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att be-

stämma intäktsramens storlek upphör att gälla. För uppgifter som ska lämnas

angående en intäktsram som har fastställts före ikraftträdandet gäller fort-

farande den upphävda föreskriften förutom 6 kap. 1 § samt uppgifter om

investeringar och utrangeringar för det andra halvåret år 2015 enligt 7 kap.

2–3 §§ samt 5 kap. 8–9 §§.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2016.

På Energimarknadsinspektionens vägnar

Tony Rosten

Johan Carlsson

EIFS 2016:1

Utkom från trycket

den 15 februari 2016

Elanders Sverige AB, 2016