FFFS 1992:3

Upphävande av vissa cirkulärskrivelser och etikmeddelanden som utfärdats av dåvarande bankinspektionen, beslutat den 19 december 1991. Inom finansinspektionen pågår en översyn av samtliga BFFS, etikmeddelanden och cirkulärskrivelser. Syftet härmed är att sanera regelverket genom att upphäva respektive omarbeta och ersätta tidigare regler så att endast FFFS kvarstår. Inspektionen erinrar om BFFS 1989:22 vari anges att varje institut inom tillsynsområdet skall utarbeta och dokumentera egna råd och anvisningar i etiska frågor. Vad gäller utfärdade cirkulärskrivelser har motiven för att formellt upphäva dem varit bl a att klar praxis etablerat sig, att de blivit obsoleta pga nya lagar och förändrat marknadsläge, att ADB införts t ex det aktiebrevslösa VP-systemet och att större frihet för marknadens aktörer ansetts av inspektionen möjlig genom mer omfattande självreglering. Finansinspektionen beslutar att föjande regler skall upphöra att gälla vid utgången av december 1991: om barnbidrag: 1. etikmedd. (1986-01-16 nr 54) ang. "inteckning" i barnbidrag om borgen: 2. etikmedd. (1982-03-02 nr 35) ang. ägarborgen om konvertibla skuldebrev: 3. cirk.skriv. (1987-08-20) Utgivning av konvertibla skuldebrev till anställda 4. - " - (1989-03-19) Utgivning av konvertibla skuldebrev till anställda om marknadsintroduktion, prospekt mm: 5. etikmedd. (1982-05-06 nr 36) ang. dels fondkommissionärs ansvar för prospekt vid medverkan i emission dels fondkommissionärs iakttagande av likabehandlingsprincipen vid offentligt erbjudande 6. - " - (1986-03-21 nr 55) ang. fondkommissonärs medverkan vid marknadsintroduktion 7. - " - (1986-04-17 nr 56) ang. fondkommissonärs ansvar för icke finansiella uppgifter i prospekt vid marknadsintroduktion 8. cirk.skriv. (1984-05-10) Fondkommissionärs medverkan i samband med Fagersta AB:s erbjudande i prospekt till aktieägarna i Investment AB Kinnevik 9. - " - (1984-05-10) Fondkommissionärs medverkan vid prospekt med inbjudan till köp av aktier i Philipsons Automobil AB. ____________

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FFFS 1992:3

Upphävande av vissa cirkulärskrivelser och etikmeddelanden som utfärdats av dåvarande

bankinspektionen,

beslutat den 19 december 1991.

Inom finansinspektionen pågår en översyn av samtliga BFFS, etikmeddelanden och cirkulärskrivelser. Syftet

härmed är att sanera regelverket genom att upphäva respektive omarbeta och ersätta tidigare regler så att endast

FFFS kvarstår. Inspektionen erinrar om BFFS 1989:22 vari anges att varje institut inom tillsynsområdet skall

utarbeta och dokumentera egna råd och anvisningar i etiska frågor.

Vad gäller utfärdade cirkulärskrivelser har motiven för att formellt upphäva dem varit bl a att klar praxis

etablerat sig, att de blivit obsoleta pga nya lagar och förändrat marknadsläge, att ADB införts t ex det

aktiebrevslösa VP-systemet och att större frihet för marknadens aktörer ansetts av inspektionen möjlig genom

mer omfattande självreglering.

Finansinspektionen beslutar att föjande regler skall upphöra att gälla vid utgången av december 1991:

om barnbidrag:

1. etikmedd. (1986-01-16 nr 54) ang. "inteckning" i barnbidrag

om borgen:

2. etikmedd. (1982-03-02 nr 35) ang. ägarborgen

om konvertibla skuldebrev:

3. cirk.skriv. (1987-08-20) Utgivning av konvertibla skuldebrev till anställda

4. - " - (1989-03-19) Utgivning av konvertibla skuldebrev till anställda

om marknadsintroduktion, prospekt mm:

5. etikmedd. (1982-05-06 nr 36) ang. dels fondkommissionärs ansvar för prospekt vid medverkan i emission dels

fondkommissionärs iakttagande av likabehandlingsprincipen vid offentligt erbjudande

6. - " - (1986-03-21 nr 55) ang. fondkommissonärs medverkan vid marknadsintroduktion

7. - " - (1986-04-17 nr 56) ang. fondkommissonärs ansvar för icke finansiella uppgifter i prospekt vid

marknadsintroduktion

8. cirk.skriv. (1984-05-10) Fondkommissionärs medverkan i samband med Fagersta AB:s erbjudande i prospekt

till aktieägarna i Investment AB Kinnevik

9. - " - (1984-05-10) Fondkommissionärs medverkan vid prospekt med inbjudan till köp av aktier i Philipsons

Automobil AB.

____________

ANDERS SAHLÉN

Tore Arvidsson