FFFS 1994:28

Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av dåvarande Bankinspektionens kungörelse (BFFS 1978:2) om tillstånd att förstöra räkenskapsmaterial respektive dåvarande Försäkringsinspektionens anvisningar om tillstånd att förstöra räkenskapsmaterial (cirkulär nr. 333)

F

INANS-

INSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FFFS 1994:28

Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av dåvarande

Bankinspektionens kungörelse (BFFS 1978:2) om tillstånd att förstöra

räkenskapsmaterial respektive dåvarande Försäkringsinspektionens

anvisningar om tillstånd att förstöra räkenskapsmaterial (cirkulär nr. 333);

beslutade den 20 april 1994.

I anslutning till Finansinspektionens allmänna råd angående villkor för tillstånd att

förstöra räkenskapsmaterial enligt 22 § tredje och fjärde styckena bokföringslagen

(1976:125), FFFS 1994:29, beslutas att nedanstående kungörelse respektive

cirkulär upphör att gälla vid utgången av maj 1994.

1. Kungörelse (BFFS 1978:2, B:2) om tillstånd att förstöra räkenskapsmaterial.

2. Cirkulär (1978-08-10 nr. 333) om tillstånd att förstöra räkenskapsmaterial.

CLAES NORGREN

Mats Stenhammar

(Redovisningsenheten)