FFFS 1996:27

Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa författningar inom Finansinspektionens område

F

INANS-

INSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FFFS 1996:27

Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa författningar inom

Finansinspektionens område;

beslutade den 12 december 1996

Finansinspektionen föreskriver att följande föreskrifter och allmänna råd skall

upphöra att gälla vid utgången av 1996, nämligen

1. Bankinspektionens anvisningar (BFFS 1979:2) om information vid

marknadsföring av kredit till konsument

2. Bankinspektionens allmänna råd (BFFS 1987:15) om information vid

marknadsföring av kredit till konsument

3. Bankinspektionens allmänna råd (BFFS 1988:13) till finansbolag m. fl. som

avser att ansöka om bankinspektionens tillstånd att driva finansieringsverksamhet

m.m.

4. Bankinspektionens allmänna råd (BFFS 1989:2) om medverkan vid

skatteplaneringsåtgärder

5. Bankinspektionens allmänna råd (BFFS 1989:17) angående valutakursrisker hos

vissa svenska finansinstitut

6. Bankinspektionens föreskrifter (BFFS 1989:18) angående rapportering av

valutapositioner hos vissa svenska finansinstitut

7. Bankinspektionens föreskrifter (BFFS 1990:12) om icke auktoriserat

finansbolags upplåningsrättsrapport

8. Bankinspektionens allmänna råd (BFFS 1991:2, B 2) om kreditaktiebolagens

och de auktoriserade finansbolagens möjligheter att till annat institut överlåta

rätten att för det egna institutets räkning besluta i kreditfrågor

9. Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1992:22) om livförsäkringsbolagens

kollektiva konsolidering

10. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1993:1) om värdering av obligationer

för år 1992

11. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1994:6) om underrättelse och anmälan

om gränsöverskridande verksamhet

12. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1994:42) om kreditinstitutens

insändande av handlingar gällande 1994 års bokslut

13. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1994:46) om försäkringsbolags

skyldighet att till inspektionen sända in årsredovisning och revisionsberättelse

Sida 2

FFFS 1966:27

14. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995:53) om kreditinstitutens

insändande av handlingar gällande 1995 års bokslut

15. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995:61) om årsbokslut för

räkenskapsåret 1995 för filialer till kreditinstitut hemmahörande i ett annat EES-

land

16. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995:63) om upplysningar om

derivatinstrument i kreditinstituts och värdepappersbolags årsredovisning 1995

Claes Norgren

Hans

Schedin