FFFS 1999:2

Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995:11) om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna blanketter för beräkning av premiereserv

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm.

Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.

ISSN 1102-7460

1

FFFS 1999:2

Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens

föreskrifter (FFFS 1995:11) om svenska livförsäkringsbolags

skyldighet att lämna blanketter för beräkning av premie-

reserv;

beslutade den 8 mars 1999.

Finansinspektionen föreskriver1 att Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

1995:11) om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna blanketter för

beräkning av premiereserv skall upphöra att gälla vid utgången av mars 1999.

HANS SCHEDIN

Bo Lundgren

(Försäkringsmarknadsavdelningen)

1 Föreskrifterna meddelas med stöd av 49 § försäkringsrörelseförordningen (1982:790).