FFFS 2000:17

Föreskrifter om upphävande av vissa författningar inom Finansinspektionens område

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm.

Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.

ISSN 1102-7460

1

FFFS 2000:17

Föreskrifter

om upphävande av vissa författningar inom

Finansinspektionens område;

beslutade den 7 december 2000.

Finansinspektionen föreskriver att följande föreskrifter och allmänna råd skall

upphöra att gälla vid utgången av år 2000, nämligen

a) Allmänna råd (BFFS 1987:22) till banker angående bankkontors verksamhet och

bankservice i butik m.m.,

b)

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995:5) om svenska skadeförsäkrings-

bolags skyldighet att lämna blanketter för beräkning av prem iereserv1,

c) Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1996:32) om valutalimiter för kredit-

institut och värdepappersbolag, och

d) Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1997:24) om definition av utländskt

fondföretag2.

CLAES NORGREN

Hans

Schedin

1 Föreskrifterna upphävs med stöd av 49 § försäkringsrörelseförordningen (1982:790).

2 Föreskrifterna upphävs med stöd av 49 § försäkringsrörelseförordningen (1982:790).