FFFS 2008:28

Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter inom Finansinspektionens område

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

FFFS 2008:28

Finansinspektionens föreskrifter

om upphävande av vissa föreskrifter inom

Finansinspektionens område;

Utkom från trycket

den 18 december 2008

beslutade den 11 december 2008.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 8 och 20 §§ trafikförsäkringsförord-

ningen (1976:359), och 4 och 17 §§ förordningen (1996:12) med verkställighets-

föreskrifter till 10 kap.sjölagen (1994:1009), att följande föreskrifter ska upphöra

att gälla vid utgången av januari 2009, nämligen

1. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995:34) om trafikförsäkringsbevis, och

2. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1996:13) angående ansökan om certi-

fikat m.m. enligt 10 kap.sjölagen (1994:1009).

ERIK SAERS

Lina

Westman

1