FFFS 2011:18

Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:8) om förlagslån i försäkringsbolags kapitalbas

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2007:8) om förlagslån i försäkringsbolags kapitalbas;

beslutade den 25 mars 2011.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 49 § försäkringsrörelseförordningen

(1982:790) att Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:8) om förlagslån i för-

säkringsbolags kapitalbas ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2011.

Föreskrifterna ska dock fortsätta att gälla för förlagslån som får räknas in i kapital-

basen genom medgivande som har beslutats av Finansinspektionen före den 1 april

2011.

MARTIN ANDERSSON

Anders

Lindkvist

FFFS 2011:18

Utkom från trycket

den 1 april 2011