FFFS 2011:24

Föreskrifter om upphävande av vissa författningar inom Finansinspektionens område

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om upphävande av vissa författningar inom

Finansinspektionens område;

beslutade den 17 mars 2011.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 2 § lagen (1976:357) om motor-

tävlingsförsäkring och 49 § försäkringsrörelseförordningen (1982:790) att följande

föreskrifter ska upphöra att gälla vid utgången av april 2011, nämligen

1. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995:35) om motortävlingsförsäkring,

och

2. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2000:14) om beräkningen av kostnader

för utförd assistans.

Finansinspektionen beslutar även att följande allmänna råd ska upphöra att gälla

vid utgången av april 2011

1. Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1992:5) om skadeförsäkringsbolags

redovisning av skador för lånegarantier inom kreditförsäkring i årsbokslut och års-

redovisning, och

2. Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1994:29) angående villkor för tillstånd

att förstöra räkenskapsmaterial enligt 22 § tredje och fjärde styckena bokförings-

lagen (1976:125).

MARTIN ANDERSSON

Louise

Conradi

FFFS 2011:24

Utkom från trycket

den 1 april 2011