FFFS 2011:55

Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2009:8) om fortsatt tillämpning av övergångsregler om kapitalbaskrav och offentliggörande av information

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om upphävande av Finansinspektionens allmänna råd (FFFS

2009:8) om fortsatt tillämpning av övergångsregler om

kapitalbaskrav och offentliggörande av information;

beslutade den 6 december 2011.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § 4 förordningen om bank-

och finansieringsrörelse och 32 § 42 förordningen (2006:1533) om kapitaltäckning

och stora exponeringar att Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2009:8) om

fortsatt tillämpning av övergångsregler om kapitalbaskrav och offentliggörande av

information ska upphöra att gälla den 12 december 2011.

MARTIN ANDERSSON

Camilla Edvardsson

FFFS 2011:55

Utkom från trycket

den 12 december 2011