FFFS 2013:22

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:14) om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2011:14) om rapportering av ägares kvalificerade

innehav och ägarintressen;

beslutade den 25 juni 2013.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 § 17 förordningen (2013:587) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder att 1 och 2 §§ Finansinspektionens

föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:14) om rapportering av ägares kvalifi-

cerade innehav och ägarintressen ska ha följande lydelse.

1 § Dessa föreskrifter gäller för

1. bankaktiebolag,

2. medlemsbanker,

3. sparbanker,

4. kreditmarknadsbolag,

5. kreditmarknadsföreningar,

6. värdepappersbolag,

7. fondbolag,

8. försäkringsaktiebolag,

9. försäkringsföreningar,

10. ömsesidiga riksförsäkringsbolag,

11. börser,

12. auktoriserade marknadsplatser,

13. clearingorganisationer,

14. institut för elektroniska pengar,

15. inlåningsföretag,

16. finansiella institut och

17. AIF-förvaltare.

2 § Bankaktiebolag, medlemsbanker, sparbanker, kreditmarknadsbolag, kredit-

marknadsföreningar, värdepappersbolag, fondbolag, försäkringsaktiebolag, försäk-

ringsföreningar, ömsesidiga riksförsäkringsbolag, börser, auktoriserade marknads-

platser, clearingorganisationer, institut för elektroniska pengar och AIF-förvaltare,

ska i förekommande fall lämna Finansinspektionen allmän registerinformation och

uppgifter om kvalificerade innehav, dotterföretag, dotterdotterföretag och andra

ägarintressen enligt bilagan.

Uppgifter om regelansvarig och klagomålsansvarig behöver endast lämnas av

juridiska personer som är skyldiga att ha sådana enligt lag, förordning eller

föreskrifter.

FFFS 2013:22

Utkom från trycket

den 8 juli 2013

FFFS 2013:22

2

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 juli 2013.

MARTIN ANDERSSON

Lovisa

Hedberg