FFFS 2013:25

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism;

beslutade den 12 november 2013.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av förordningen (2009:92) om åtgärder

mot penningtvätt och finansiering av terrorism att 9 kap. 1 § Finansinspektionens

föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

9 kap.

1 §

1

Vid tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism samt dessa föreskrifter avses med stater utanför EES som har regler

motsvarande de i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26

oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för

penningtvätt och finansiering av terrorism, följande stater:

Australien,

Brasilien,

Folkrepubliken Kinas administrativa region Hongkong,

Indien,

Japan,

Kanada,

Mexiko,

Schweiz,

Singapore,

Sydafrika,

Sydkorea, och

USA.

____________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2014.

MARTIN ANDERSSON

Cecilia

Ekenbäck

1 Ändringen innebär bl.a. att länderna Argentina, Nya Zeeland och Ryssland har tagits bort

från förteckningen.

FFFS 2013:25

Utkom från trycket

den 19 november 2013