FFFS 2014:10

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3)

om ägar- och ledningsprövning;

beslutade den 16 juni 2014.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 §1 och 3 förordningen (2014:669)

om viss verksamhet med konsumentkrediter att 2 § Finansinspektionens före-

skrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning ska ha följande lydelse.

2 § Föreskrifterna gäller för följande finansiella företag och dess ägare:

1. bankaktiebolag,

2. sparbanker,

3. medlemsbanker,

4. försäkringsaktiebolag,

5. ömsesidiga försäkringsbolag,

6. kreditmarknadsföretag,

7. institut för elektroniska pengar,

8. understödsföreningar som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring

(tjänstepensionskassor),

9. sådana pensionsstiftelser som avses i 9 a § lagen (1967:531) om tryggande av

pensionsutfästelse m.m.,

10. betalningsinstitut, och

11. svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar som driver verksamhet enligt

lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

Föreskrifterna gäller dessutom för utländska kreditinstitut, institut för elektroniska

pengar, och försäkringsföretag med hemvist utanför EES som ska etablera eller har

etablerat en filial eller generalagentur i Sverige, enligt följande:

1. Uppgifter ska lämnas enligt bestämmelserna i 6 § i fråga om etablering av filial

eller generalagentur.

2. Företrädare för filialen eller generalagenturen ska lämna uppgifter enligt bestäm-

melserna i 10 §.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2014.

MARTIN ANDERSSON

Gustav

Jansson

FFFS 2014:10

Utkom från trycket

den 23 juni 2014