FFFS 2014:17

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

beslutade den 26 juni 2014.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § 4 förordningen (2007:572)

om värdepappersmarknaden att avsnitt 1.5 i bilaga 1 a samt avsnitten 1.9, 4.1 och

4.2 i bilaga 1 b Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på

marknadsplatser ska ha följande lydelse.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 augusti 2014.

ANNIKA ZERVENS

Camilla Edvardsson

FFFS 2014:17

Utkom från trycket

den 9 juli 2014

FFFS 2014:17

2

Bilaga 1 a

1.5 Bifoga en beskrivning eller skiss över eventuell försäkringsgrupp eller de

företag som eventuellt ingår i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr

648/2012 efter förvärvet.

Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar.

Om antal rösträtter skiljer sig ifrån antal ägarandelar, ange även antal röster i

procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa också ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över mål-

bolaget. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller mot-

svarande utländsk myndighets tillsyn.

Ange för varje företag som ingår i en sådan grupp om det

– är ett försäkringsholdingföretag,

– är ett finansiellt holdingföretag,

– är ett blandat finansiellt holdingföretag,

– står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn,

eller

– inte står under sådan finansiell tillsyn.

FFFS

2014:17

3

Bilaga 1 b

1.9 Bifoga en beskrivning eller skiss över eventuell försäkringsgrupp eller de

företag som eventuellt ingår i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i

förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag efter förvärvet.

Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar.

Om antal rösträtter skiljer sig ifrån antal ägarandelar, ange även antal röster i

procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa också ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över

målbolaget. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller

motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Ange för varje företag som ingår i en sådan grupp om det

– är ett försäkringsholdingföretag,

– är ett finansiellt holdingföretag,

– är ett blandat finansiellt holdingföretag,

– står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn,

eller

– inte står under sådan finansiell tillsyn.

4.1 Uppgifter när ägandet innebär kontroll

En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får

majoritet av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över

målbolaget om förvärvaren är aktieägare, och

– har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i målbolagets

förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, eller

– genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av

rösterna för samtliga aktier eller andelar.

Affärsplan

Om företagets ägande innebär kontroll bifoga en affärsplan som innehåller

följande:

1. En strategisk utvecklingsplan med en beskrivning av

a) syfte och mål med förvärvet och hur dessa ska uppnås,

b) planerade förändringar av verksamheten i målbolaget, t.ex. produkter, kunder

samt eventuell omplacering av tillgångar,

c) planerad integration av målbolaget i förvärvande företags koncern, och

d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att tillskjuta kapital till

målbolaget om det behövs.

2. En solvens- eller kapitaltäckningsberäkning för förvärvstidpunkten eller på

senast fastställda siffror före förvärvstidpunkten, om förvärvet innebär att mål-

FFFS 2014:17

4

bolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en försäkringsgrupp eller i

en konsoliderad situation enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 575/2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

3.

En specificerad lista över stora exponeringar som förvärvaren har vid

förvärvstidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt företag.

4. Prognoser för de närmaste tre åren för målbolaget. Om förvärvet innebär att

målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en försäkringsgrupp

eller i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 575/2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, ska prognoser även lämnas

för gruppen.

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

a) balans- och resultaträkning,

b) väsentliga nyckeltal, och

c) solvens- eller kapitaltäckningsberäkning.

5. En beskrivning av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i

målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer att påverka:

a) sammansättning i styrelse och företagsledning,

b) organisationens operativa struktur (bifoga organisationsplan), och

c) utlagd verksamhet (outsourcing).

4.2 Uppgifter när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent

eller mer

Om förvärvet inte innebär att kontroll uppnås över målbolaget men att innehavet

uppgår till 20 procent eller mer ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

1. uppgift om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller

minska sitt innehav i målbolaget,

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta),

3. en solvens- eller kapitaltäckningsberäkning för förvärvstidpunkten eller på

senast fastställda siffror före förvärvstidpunkten, om förvärvet innebär att

målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en försäkringsgrupp

eller i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 575/2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, och

4. en specificerad lista över stora exponeringar som förvärvaren har vid förvärvs-

tidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt företag.