FFFS 2014:37

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

beslutade den 8 december 2014

.

Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 6 kap. 1 § 57 förordningen (2007:572)

om värdepappersmarknaden att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestäm-

melserna till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2012:3) om ändring i

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknads-

platser ska ha följande lydelse.

2. En utgivare av överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 b lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden, vars nominella värde per enhet på

emissionsdagen motsvarade minst 50 000 euro och som tagits upp till handel på en

reglerad marknad före den 31 december 2010, får under de överlåtbara

värdepappernas återstående löptid offentliggöra informationen på svenska,

engelska eller på ett språk som godtas av de behöriga myndigheterna där de

överlåtbara värdepapperna är upptagna till handel.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015.

MARTIN ANDERSSON

Karine

Arakelian

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU av den 24 november 2010 om

ändring av direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper

erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och av direktiv 2004/109/EG om

harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är

upptagna till handel på en reglerad marknad (EUT L 327, 11.12.2010, s. 1,

Celex 32010L0073).

FFFS 2014:37

Utkom från trycket

den 12 december 2014