FFFS 2015:16

om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Allmänna råd

om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS

2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag;

beslutade den 25 november 2015.

Finansinspektionen beslutar i fråga om Finansinspektionens allmänna råd (FFFS

2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag

dels att 1 kap. 3 §, 4 kap. 5 § och 7 kap. 5 § ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande 1 kap. 4 och 5 §§ ska betecknas 1 kap. 3 och 4 §§,

dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 §, 4 kap. 1 § och 7 kap. 1 och 3 §§ ska ha följande

lydelse.

1 kap.

2 § De allmänna råden gäller för

– börser,

– centrala värdepappersförvarare,

– clearingorganisationer,

juridiska personer med tillstånd enligt lagen (2005:405) om försäkrings-

förmedling,

– Svenska skeppshypotekskassan, och

– understödsföreningar.

Om det är lämpligt, bör de allmänna råden även tillämpas på koncerner och

finansiella konglomerat.

De gäller dock inte för centrala motparter enligt Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktions-

register.

2 kap.

2 § Om ett företag som avses i 1 kap. 2 § är moderföretag i en koncern, bör

moderföretagets styrelse verka för att gemensamma interna regler fastställs för den

tillståndspliktiga verksamheten som drivs av företag inom koncernen. Styrelsen i

det företag i ett finansiellt konglomerat som har en överordnad ställning inom

konglomeratet bör verka för att gemensamma interna regler fastställs för den

tillståndspliktiga verksamheten som drivs av företag inom konglomeratet.

Om det är lämpligt kan de funktioner som anges i 4 kap. (Riskhantering och

riskkontroll), 5 kap. (Regelefterlevnad) och 6 kap. (Oberoende granskningsfunk-

tion), placeras centralt inom en koncern eller ett finansiellt konglomerat. Detta

gäller under förutsättning att funktionerna har kompetens och resurser som avser

samtliga tillståndspliktiga verksamheter.

FFFS 2015:16

Utkom från trycket

den 4 december 2015

FFFS 2015:16

2

4 kap.

1 § Risker som bör hanteras och kontrolleras är exempelvis följande:

– kredit- och motpartsrisker,

– marknadsrisker (ränte-, valuta- och kursrisker),

– likviditetsrisker,

– operativa risker (risken för förluster till följd av att interna processer och rutiner

är felaktiga eller inte ändamålsenliga, mänskliga fel, felaktiga system eller externa

händelser inklusive legala risker).

För understödsföreningar finns därutöver specifika försäkringsrisker, såsom

– teckningsrisker,

– reservsättningsrisker,

– återförsäkringsrisker, och

– matchningsrisker.

7 kap

.

1 § Ett företag kan lägga ut delar av verksamheten till en uppdragstagare utanför

företaget, såväl inom som utanför den egna koncernen. Styrelsen och den verk-

ställande direktören ansvarar dock alltid för den verksamhet som lagts ut.

3 § Om ett företag lägger ut verksamhet inom en koncern, bör jävssituationer och

intressekonflikter som kan uppstå särskilt uppmärksammas. Styrelsen bör se till att

samtliga sådana jävssituationer och intressekonflikter som kan uppstå identifieras

och att företaget har interna regler som hanterar dessa.

_______________

Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2016.

ERIK THEDÉEN

Sabina Arama Ström