FFFS 2015:3

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar;

beslutade den 16 mars 2015.

Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 16 §2 och 5 förordningen (2014:993)

om särskild tillsyn och kapitalbuffertar att det i Finansinspektionens föreskrifter

(FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar ska införas en ny paragraf,

3 kap. 12 §, av följande lydelse.

3 kap.

12 § Exponeringar mot institut ska anses uppfylla kraven i artikel 129. 1 c) i

förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag, även om institutet endast uppfyller kraven för kreditkvalitetssteg 2. Detta

gäller dock endast om den totala exponeringen av detta slag uppgår till högst tio

procent av det nominella beloppet av det emitterande institutets utestående

säkerställda obligationer.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 mars 2015.

MARTIN ANDERSSON

Jesper Bruzelius

1 Jfr Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning

(EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1, Celex 32013R0575).

FFFS 2015:3

Utkom från trycket

den 20 mars 2015