FFFS 2015:4

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder;

beslutade den 22 juni 2015.

Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 4 § 6 och 5 § 1 och 19 förordningen

(2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder att 6 kap. 1 och 2 §§

samt 10 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

6 kap.

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för en AIF-förvaltare med tillstånd enligt

3 kap.1 eller 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

som avser att driva verksamhet utomlands enligt 6 kap. samma lag.

2 § I 6 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

finns bestämmelser om innehållet i en underrättelse till Finansinspektionen om

förvaltning av en alternativ investeringsfond eller diskretionär förvaltning av

investeringsportföljer och andra sidotjänster i ett annat land inom EES.

10 kap.

1 § En AIF-förvaltare som utför diskretionär förvaltning av investeringsportföljer

ska i denna förvaltning, och när den utför andra tjänster enligt 3 kap. 2 § lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, tillämpa bestämmel-

serna i 6 kap. 1–5 §§, 6 §, 7 § första stycket, 12 § första stycket samt andra stycket

2 och 4, 13 och 14 §§, 7–17 kap., 19 kap., 20 kap. 1–10 §§ samt 21 kap. 1 och 2 §§

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 juli 2015.

MARTIN NORÉUS

Aleksandra Michalska

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare

av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG

och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, i lydelsen enligt Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU.

FFFS 2015:4

Utkom från trycket

den 26 juni 2015