FFFS 2015:6

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism;

beslutade den 17 juli 2015.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 18 § förordningen (2009:92) om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

dels att 4 kap. 14–17 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 4 kap. 14 § ska utgå,

dels att nuvarande 4 kap. 18–20 §§ ska betecknas 14–16 §§,

dels att 3 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 § Ett företag ska ha följande rutiner m.m.:

1. rutiner avseende

– grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 3 § lagen om åtgärder

mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

– undantag från grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 5 § lagen

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och

– skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom enligt 2 kap. 6 § lagen om åtgärder

mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

2. system eller rutin för att löpande följa upp affärsförbindelser enligt 2 kap. 10 §

lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 4 kap.

14 och 15 §§ dessa föreskrifter,

3. rutiner för att bevara handlingar eller åtgärder som har vidtagits för att uppnå

kundkännedom enligt 2 kap. 13 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism samt 4 kap. 16 § dessa föreskrifter,

4. system eller rutin för granskningsskyldigheten enligt 3 kap. 1 § lagen om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 5 kap. 1 § dessa

föreskrifter,

5. rutiner för uppgiftsskyldigheten till Rikspolisstyrelsen enligt 3 kap. 1 § lagen om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 5 kap. 2 § dessa

föreskrifter,

6. utbildningsprogram enligt 5 kap. 1 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism samt 7 kap. 1 § dessa föreskrifter,

7. rutiner för att skydda anställda från hot eller fientliga åtgärder enligt 5 kap. 1 §

lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 7 kap. 2 §

dessa föreskrifter, och

8. riktlinjer för internkontroll, regelefterlevnad och intern information enligt 8 kap.

dessa föreskrifter.

Företagets rutiner m.m. ska utgå från dess verksamhet och riskbedömning.

FFFS 2015:6

Utkom från trycket

den 24 juli 2015

FFFS 2015:6

2

____________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2015.

ÅSA LARSON

Puck

Rogeman