FFFS 2016:33

Finansinspektionens allmänna råd om begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens allmänna råd

om begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i

bostad;

beslutade den 12 december 2016.

Finansinspektionen lämnar följande allmänna råd för tillämpningen av 6 kap. 4 §

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och 4 kap. 1 § lagen

(2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

1 Tillämpningsområde och definitioner

1.1 Tillämpningsområde

Dessa allmänna råd gäller för

1. bankaktiebolag,

2. sparbanker,

3. medlemsbanker,

4. kreditmarknadsbolag,

5. kreditmarknadsföreningar, och

6.

kreditgivare med tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med

bostadskrediter.

De allmänna råden anger hur företag som omfattas av de allmänna råden bör

begränsa sin kreditgivning mot säkerhet i form av pant i bostad. Syftet är att mot-

verka en osund utveckling på kreditmarknaden där företagen kan komma att

använda allt högre belåningsgrader som konkurrensmedel. En sådan utveckling

riskerar att utsätta konsumenter för oacceptabla risker och skada förtroendet för

kreditmarknaden.

De allmänna råden gäller endast företagens nyutlåning och bostäder i Sverige.

1.2 Definitioner

I dessa allmänna råd används följande termer i den betydelse som anges här:

1. Belåningsgrad: Det totala beloppet av krediter från ett eller flera företag som har

lämnats mot säkerhet i form av pant i en bostad i förhållande till bostadens

marknadsvärde.

2. Bostad: Fastighet eller tomträtt avsedd för bostadsändamål för en eller två

familjer, och bostadsrätt eller ägarlägenhet avsedd för bostadsändamål.

3. Marknadsvärde: Det pris som skulle uppnås vid en marknadsmässig försäljning

där skälig tid ges för förhandlingar. Marknadsvärdet bör bedömas utan hänsyn till

spekulativa och tillfälliga förhållanden, och fastställas genom en individuell värde-

ring. En individuell värdering bör kunna grundas på generella prisnivåer eller köpe-

skilling.

FFFS 2016:33

Utkom från trycket

den 16 december 2016

FFFS 2016:33

2

4. Nyutlåning: Lämnande av nya krediter eller utökning av befintliga krediter. Nya

krediter som ersätter till beloppet lika, eller högre, krediter med samma bostad som

säkerhet som tidigare lämnats av ett annat företag omfattas inte.

2 Begränsning av belåningsgrad

När ett företag lämnar kredit mot säkerhet i form av pant i bostad bör det begränsa

krediten, så att belåningsgraden för bostaden inte överstiger 85 procent av bosta-

dens marknadsvärde vid tidpunkten då krediten lämnas.

Denna begränsning av belåningsgraden bör i förekommande fall fastställas i före-

tagets kreditinstruktion.

_______________

Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2017, då Finansinspektionens

allmänna råd (FFFS 2010:2) om begränsning av krediter mot säkerhet i form av

pant i bostad ska upphöra att gälla.

ERIK THEDÉEN

Roger

Jacobsson