FFFS 2017:12

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade

betaltjänstleverantörer;

beslutade den 26 juni 2017.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 § 9 förordningen (2010:1008) om

betaltjänster att 2 kap. 21 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

(FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska ha

följande lydelse.

2 kap.

21 § Det ska framgå av verksamhetplanen hur ett företag avser att driva arbetet

med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i betaltjänst-

verksamheten. Uppgifter ska lämnas om vem som är företagets centralt funktions-

ansvarige i dessa frågor.

Företaget ska i verksamhetsplanen även redogöra för sin allmänna riskbedömning

enligt 2 kap.1 och 2 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism och 2 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Företaget ska

även i en separat bilaga till verksamhetsplanen bifoga de interna rutiner och

riktlinjer företaget ska ha enligt 2 kap. 8 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2017.

ERIK THEDÉEN

Jenny Stenhammar Gothnier

FFFS 2017:12

Utkom från trycket

den 30 juni 2017