FFFS 2017:14

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:8) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2014:8) om viss verksamhet med

konsumentkrediter;

beslutade den 26 juni 2017.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 § 1 förordningen (2014:397) om viss

verksamhet med konsumentkrediter att 2 kap. 15 § Finansinspektionens föreskrifter

och allmänna råd (FFFS 2014:8) om viss verksamhet med konsumentkrediter ska

ha följande lydelse.

2 kap.

15 § Ett företag ska till sin ansökan bifoga företagets rutiner m.m. enligt 2–6 kap.

lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Företaget ska även redogöra för dess allmänna riskbedömning enligt 2 kap. 1 och

2 §§ lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 2 kap.

1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt

och finansiering av terrorism.

________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2017.

ERIK THEDÉEN

Jenny Stenhammar Gothnier

FFFS 2017:14

Utkom från trycket

den 30 juni 2017