FFFS 2017:22

Finansinspektionens föreskrifter om positionslimiter

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om positionslimiter;

beslutade den 11 december 2017.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 6 kap. 1 § 44 förordningen

(2007:572) om värdepappersmarknaden.

1 § I dessa föreskrifter ska termer och uttryck ha samma betydelse som i lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden. Därutöver ska termer och uttryck ha

följande betydelse:

1. Spotmånadskontrakt: råvaruderivatkontrakt som hänför sig till en särskild

underliggande råvara, och som är nästa kontrakt att förfalla enligt handelsplatsens

regler.

2. Andra månaders kontrakt: råvaruderivatkontrakt som inte är spotmånads-

kontrakt.

2 § Följande kvantitativa tröskelvärden (positionslimiter) för råvaruderivat ska

gälla enligt 15 a kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

1. För sådana råvaruderivat som avses i artikel 15.1 a i kommissionens delegerade

förordning (EU) 2017/591 av den 1 december 2016 om komplettering av Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder

för tillämpning av positionslimiter för råvaruderivat, ska positionslimiten vara

2 500 poster.

2. För sådana råvaruderivat som avses i artikel 15.1 c i kommissionens delegerade

förordning (EU) 2017/591, ska positionslimiten vara 2 500 000 värdepapper.

Övriga positionslimiter framgår av bilagan.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 januari 2018.

ERIK THEDÉEN

Carl

Sehlin

FFFS 2017:22

Utkom från trycket

den 15 december 2017

FFFS 2017:22

2

Bilaga

Positionslimiter för råvaruderivat

Råvaruderivat

Handelsplats

Värdepappers-

central

Spotmånads-

kontrakt

Andra månaders

kontrakt

Enhet

Nordisk Kraft

Nasdaq Stockholm

(XSTO)

ENO

19 308 181

67 610 330

MWh