FFFS 2017:7

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder;

beslutade den 26 juni 2017.

Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 4 § 3 och 7 samt 5 § 1 förordningen

(2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder att 1 kap. 9 §, 3 kap. 31

och 32 §§, 9 kap. 5 § samt 10 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

1 kap.

9 § Termer och uttryck som används i föreskrifterna har samma betydelse och

tillämpningsområde som i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder, om inte något annat anges.

Därutöver har nedanstående termer och uttryck följande betydelse:

1. Anställda i ledande strategiska befattningar: Anställda som, utöver den verk-

ställande ledningen, leder och ansvarar för den dagliga verksamheten i AIF-

förvaltaren, t.ex. anställda ansvariga för portföljförvaltning, personal, admini-

stration eller marknadsföring.

2. Diskretionär pensionsförmån: En pensionsförmån som en AIF-förvaltare på in-

dividuell basis beviljar anställda som en del av deras rörliga ersättning. Detta om-

fattar inte ackumulerade förmåner som anställda tjänat in enligt villkoren i förvalta-

rens pensionssystem.

3. Den delegerade förordningen till Mifid 2: Kommissionens delegerade förordning

(EU) 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och

rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksam-

heten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet.

4. Ersättning: Alla ersättningar och förmåner från AIF-förvaltaren samt alla belopp

som betalas direkt av fonden (inklusive särskild vinstandel) till en anställd. Med er-

sättningar och förmåner från AIF-förvaltaren avses t.ex. kontant lön och andra

kontanta ersättningar, ersättningar i form av andelar eller aktier i en alternativ

investeringsfond, eller ett instrument som uppnår motsvarande intressegemenskap

som andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond, pensionsavsättningar,

avgångsvederlag eller bilförmåner.

1 Jfr kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 av den 7 april 2016 om

komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU i fråga om skydd av

finansiella instrument och medel som tillhör kunder, produktstyrningskrav och regler för

tillhandahållande eller mottagande av avgifter, provisioner eller andra monetära eller icke-

monetära förmåner.

FFFS 2017:7

Utkom från trycket

den 30 juni 2017

FFFS 2017:7

2

5. Ersättningspolicy: Grunder och principer för hur ersättning ska fastställas,

tillämpas och följas upp samt för hur en AIF-förvaltare definierar vilka anställda

som kan påverka förvaltarens och varje förvaltad alternativ investeringsfonds

riskprofil.

6. Interna regler: Policy- och styrdokument, riktlinjer, instruktioner eller andra

skriftliga dokument som fastställs av styrelsen eller motsvarande beslutande organ,

eller den verkställande direktören eller motsvarande ledande befattningshavare, och

genom vilka verksamheten styrs.

7. Kontrollfunktion: En AIF-förvaltares funktion eller funktioner för riskkontroll,

regelefterlevnad (compliance) och internrevision eller motsvarande.

8. Risktagare: En anställd som tillhör en personalkategori som i tjänsten kan utöva

ett väsentligt inflytande över en AIF-förvaltares eller en förvaltad alternativ

investeringsfonds riskprofil; här avses normalt anställda som kan ingå avtal eller ta

positioner för AIF-förvaltarens eller för en förvaltad alternativ investeringsfonds

räkning, eller på annat sätt påverka förvaltaren eller den förvaltade fondens risk.

9. Särskilt reglerad personal: Den verkställande ledningen och anställda i följande

personalkategorier som AIF-förvaltaren har identifierat som särskilt reglerad per-

sonal enligt 9 kap. 5 §:

1. anställda i ledande strategiska befattningar,

2. anställda med ansvar för kontrollfunktioner,

3. risktagare, och

4. anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersätt-

ningen till någon i den verkställande ledningen.

10. Rörlig ersättning: Ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp eller

storlek. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan kopp-

ling till sådana framtida riskåtaganden vilka kan komma att ändra en AIF-

förvaltares eller en alternativ investeringsfonds resultat- eller balansräkning.

11. Verkställande ledning: Verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt

andra personer i en AIF-förvaltares ledningsgrupp eller liknande organ som är

direkt ansvariga inför styrelsen eller den verkställande direktören. För en förvaltare

som inte är aktiebolag avses motsvarande ledande befattningshavare.

3 kap.

31 § I verksamhetsplanen ska det finnas en hänvisning till de interna regler om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering som AIF-förvaltaren ska ha enligt lagen

(

2017:630

) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism. Det ska även finnas en uppgift om vem som är centralt

funktionsansvarig i dessa frågor.

32 §

En AIF-förvaltare som utför eller som avser att ansöka om tillstånd att utföra

diskretionär förvaltning av investeringsportföljer enligt 3 kap. 2 § lagen (2013:561)

om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska i verksamhetsplanen lämna en

särskild redogörelse för detta. Redogörelsen ska innehålla uppgifter om

FFFS 2017:7

3

1. de olika kategorier av tillgångar som förvaltningen omfattar,

2. hur förvaltaren delar in sina kunder i kategorierna icke-professionella respektive

professionella kunder och hur denna indelning påverkar behandlingen av kunder i

de olika kategorierna,

3. hur förvaltaren underrättar kunderna enligt artikel 45.1 och 45.2 i den delegerade

förordningen till Mifid 2,

4. om förvaltaren behandlar vissa professionella kunder som jämbördiga motparter,

och

5. en hänvisning till de interna regler som förvaltaren tillämpar för att fördela order

enligt artikel 68.1 c i den delegerade förordningen till Mifid 2.

9 kap.

5 § En AIF-förvaltare ska analysera vilka risker som är förenade med förvaltarens

ersättningspolicy och ersättningssystem. AIF-förvaltaren ska på grundval av

analysen identifiera särskilt reglerad personal hos förvaltaren. Förvaltaren ska

dokumentera och särskilt motivera om anställda i någon av de personalkategorier

som anges i 1 kap. 9 § andra stycket 9 inte väsentligen anses kunna påverka AIF-

förvaltarens eller de förvaltade alternativa investeringsfondernas riskprofil och

därför inte ska anses tillhöra AIF-förvaltarens särskilt reglerade personal.

10 kap.

1 § En AIF-förvaltare som utför diskretionär portföljförvaltning som avser

finansiella instrument ska i denna förvaltning och när den utför tjänster enligt

3

kap. 2

§

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

tillämpa 4 kap., 5 kap. 17–25 §§, 6 och 7 kap. samt 8 kap. 1 och 3 §§

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2017 i fråga om 3 kap. 31 § och i

övrigt den 3 januari 2018.

ERIK THEDÉEN

Claudia

Bäckström