FFFS 2018:10

Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om försäkringsdistribution;

beslutade den 25 juni 2018.

Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 9 kap. 1 § 1–8, 10, 12–21,

23–27 och 29, samt 9 kap. 3 § förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution.

1 kap. Tillämpningsområde och uttryck i föreskrifterna

Föreskrifternas tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för fysiska och juridiska personer som ansöker om

tillstånd att driva verksamhet eller som driver verksamhet enligt lagen (2018:1219)

om försäkringsdistribution.

Uttryck i föreskrifterna

2 § I föreskrifterna används samma uttryck som i 1 kap. 9 § lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution, om inte något annat anges. Därutöver betyder

1. ansvarsförsäkring: en sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som avses i

2 kap. 7 § första stycket 5 och 8 § första stycket 2 lagen om försäkringsdistribution,

och

2. interna regler: policy- och styrdokument, riktlinjer, instruktioner eller andra

skriftliga dokument genom vilka ett företag styr sin verksamhet.

2 kap. Ansökan om tillstånd

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om vad en ansökan om tillstånd att

bedriva försäkringsdistribution enligt 2 kap. 1 § lagen (2018:1219) om försäkrings-

distribution ska innehålla, utöver vad som anges i 2 kap. förordningen (2018:1231)

om försäkringsdistribution.

Ansökan om tillstånd för fysiska personer

2 § En fysisk person som ansöker om tillstånd att bedriva försäkringsdistribution

ska lämna Finansinspektionen uppgifter som visar

1. att den fysiska personen genomfört ett godkänt kunskapstest enligt 4 kap. 8 §,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om

försäkringsdistribution, i lydelsen enligt Europarlamentets och rådets direktiv (EU)

2018/411.

FFFS 2018:10

Utkom från trycket

den 2 juli 2018

FFFS 2018:10

2

2. hur den fysiska personen kan förväntas uppfylla kraven på fortlöpande

fortbildning och yrkesutveckling enligt 4 kap. 11 §,

3. om den fysiska personen har, eller kan förväntas komma att få, nära förbindelser

med någon annan genom att lämna en redogörelse för eventuella sådana nära

förbindelser,

4. att nära förbindelser enligt 3 inte hindrar Finansinspektionen att på ett ändamåls-

enligt sätt utöva tillsyn över den fysiska personen, och

5. vem som är klagomålsansvarig enligt 10 kap. 4 §.

3 § En fysisk person som ansöker om tillstånd enligt 2 §, ska lämna de uppgifter

som anges i bilaga 1 om sin kompetens, skötsamhet i ekonomiska angelägenheter

samt lämplighet i övrigt.

Ansökan om tillstånd för juridiska personer

4 § En juridisk person som ansöker om tillstånd att bedriva försäkringsdistribution,

ska lämna Finansinspektionen uppgifter som visar

1. vilka fysiska och juridiska personer som har ett innehav i den juridiska personen

som överstiger tio procent samt hur stort respektive innehav är,

2. om den juridiska personen har, eller kan förväntas komma att få, nära förbindelser

med någon annan, genom att lämna en redogörelse för eventuella sådana nära

förbindelser,

3. att nära förbindelser enligt 2 inte hindrar Finansinspektionen att på ett ändamåls-

enligt sätt utöva tillsyn över den juridiska personen,

4. vem som är klagomålsansvarig enligt 10 kap. 4 §, och

5. vilka anställda som direkt deltar i distributionen av försäkringar.

5 § En juridisk person som ansöker om tillstånd enligt 4 §, ska lämna de uppgifter

som anges i bilaga 2 om ledningspersonernas insikt och erfarenhet, skötsamhet i

ekonomiska angelägenheter samt lämplighet i övrigt.

Det ska framgå av ansökan vilken ledningsperson som har den insikt och erfarenhet

som krävs enligt 5 kap. 4–6 §§.

De befattningar som ska anses ingå i ledningen för en juridisk person framgår av

5 kap. 2 §.

3 kap. Kontroll av anställda, anknutna sidoverksamma

försäkringsförmedlare och anknutna försäkringsförmedlare

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om den kontroll som en försäkrings-

distributör ska utföra av dels anställda enligt 2 kap.8 och 9 §§ lagen (2018:1219)

om försäkringsdistribution, dels anknutna försäkringsförmedlare och anknutna sido-

verksamma försäkringsförmedlare enligt 2 kap. 4 § andra stycket samma lag, utöver

det som anges i 3 kap. förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution om

kontroll i belastningsregister.

FFFS 2018:10

3

Kontroll av anställda och fysiska personer som vill bli anknutna

sidoverksamma försäkringsförmedlare eller anknutna försäkringsförmedlare

2 § En försäkringsdistributör ska när den kontrollerar en anställd, en anknuten

försäkringsförmedlare eller en anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare som är

en fysisk person begära in handlingar från den anställde eller den fysiska personen

som visar att den uppfyller kraven i

1. 4 kap. 7 § om kompetens, och 4 kap. 8 § om godkänt kunskapstest,

2. 4 kap. 11 § om fortlöpande fortbildning och yrkesutveckling vad avser anknutna

sidoverksamma försäkringsförmedlare och anknutna försäkringsförmedlare,

3. 6 kap. 2 § om skötsamhet i ekonomiska angelägenheter,

4. 2 kap. 7 § första stycket 1 lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution vad avser

anställda, och

5. 2 kap. 7 § första stycket 1 och 7 lagen om försäkringsdistribution vad avser

anknutna sidoverksamma försäkringsförmedlare och anknutna försäkrings-

förmedlare.

De handlingar som visar att den anställde eller den fysiska personen uppfyller de

krav som anges i första stycket får inte vara äldre än tre månader, förutom de

handlingar som visar kunskap och kompetens enligt första stycket 1.

För anknutna försäkringsförmedlare gäller första och andra styckena om kontroll av

anställda endast de som har tillstånd att bedriva försäkringsdistribution enligt 2 kap.

1 § lagen om försäkringsdistribution.

Kontroll av juridiska personer som vill bli anknutna sidoverksamma

försäkringsförmedlare eller anknutna försäkringsförmedlare

3 § En försäkringsdistributör ska när den kontrollerar en juridisk person i enlighet

med 2 kap. 4 § andra stycket lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, begära

in handlingar från en behörig företrädare för den juridiska personen som visar att

1. den juridiska personen inte är i konkurs eller likvidation, och att

2. den juridiska personen inte har eller kan väntas få sådana nära förbindelser som

avses i 2 kap. 8 § första stycket 5 lagen om försäkringsdistribution.

Distributören ska, utöver vad som anges i 2 kap. 4 § andra stycket tredje meningen

lagen om försäkringsdistribution, även begära in handlingar från den behöriga

företrädaren som visar att anställda som direkt deltar i distributionen av försäkringar

uppfyller kraven i

1. 4 kap. 7 § om kompetens, och 4 kap. 8 § om godkänt kunskapstest,

2. 4 kap. 11 § om fortlöpande fortbildning och yrkesutveckling,

3. 6 kap. 2 § om skötsamhet i ekonomiska angelägenheter, och

4. 2 kap. 7 § första stycket 1 lagen om försäkringsdistribution.

FFFS 2018:10

4

De handlingar som visar att den juridiska personen uppfyller de krav som anges i

första och andra styckena får inte vara äldre än tre månader, förutom de handlingar

som visar kunskap och kompetens enligt andra stycket 1.

Kontroll av ledningen för en juridisk person som vill bli anknuten

försäkringsförmedlare eller anknuten försäkringsförmedlare

4 § En försäkringsdistributör ska när den kontrollerar ledningen för en juridisk

person enligt 2 kap. 4 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution begära in

handlingar från de som ska ingå i ledningen eller vara ersättare för dessa, som visar

att de uppfyller kraven i

1. 5 kap. 3–6 §§ om insikt och erfarenhet, och

2. 6 kap. 2 § om skötsamhet i ekonomiska angelägenheter.

De handlingar som visar att de som ingår i ledningen för den juridiska personen

uppfyller de krav som anges i första stycket får inte vara äldre än tre månader.

Dokumentation och lagring

5 § En försäkringsdistributör ska dokumentera de kontroller som den gör enligt

2–4 §§.

Dokumentationen ska, utöver det som anges i 3 kap. 3–5 §§ förordningen

(2018:1231) om försäkringsdistribution om kontroll i belastningsregister, innehålla

uppgifter om

1. den eller de personer som kontrollen avser,

2. tidpunkten för kontrollen, och

3. de handlingar som visar att kraven i 2–4 §§ är uppfyllda.

Dokumentationen ska vara lätt att ta fram och identifiera. Den ska lagras på ett säkert

och varaktigt sätt i minst tre år.

4 kap. Kunskap och kompetens

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om vilken kunskap och kompetens, samt

fortlöpande fortbildning och yrkesutveckling, som krävs för att bedriva

försäkringsdistribution.

2 § En försäkringsdistributör som är en fysisk person ska ha den kunskap och

kompetens som krävs för att driva verksamheten enligt god försäkringsdistributions-

sed och för att med tillbörlig omsorg ta tillvara kundens intressen.

För en försäkringsdistributör som är en juridisk person gäller det som anges i första

stycket för sådana anställda som direkt deltar i distributionen av försäkringar.

Kunskapen och kompetensen enligt 3–7 §§ ska ligga på en nivå som är lämplig och

tillräcklig utifrån den aktuella befattningen, och den verksamhet och de produkter

som försäkringsdistributionen består i.

FFFS 2018:10

5

Krav på kunskap

3 § En försäkringsdistributör ska säkerställa att sådana personer som avses i 2 § har

relevant kunskap om

1. lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,

2. förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution,

3. föreskrifter och allmänna råd från Finansinspektionen som är tillämpliga för

verksamhet med försäkringsdistribution,

4.

EU-förordningar och riktlinjer som är tillämpliga för verksamhet med

försäkringsdistribution,

5. distributörens interna regler för verksamheten med försäkringsdistribution, och

6. den eller de försäkringsprodukter som personen distribuerar eller ansvarar för.

4 § En försäkringsdistributör som distribuerar skadeförsäkringar i klasserna 1–18

enligt 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska säkerställa att sådana

personer som avses i 2 §, utöver vad som anges i 3 §, har relevant kunskap om

1. villkoren i de försäkringar som erbjuds, inklusive tilläggsrisker om sådana täcks

av försäkringen i fråga,

2. tillämplig lagstiftning om distribution av försäkringsprodukter, såsom konsument-

rätt, relevant skatterätt samt relevant socialrätt och arbetsrätt,

3. skadereglering,

4. hantering av klagomål,

5. bedömning av kundernas behov,

6. försäkringsmarknaden, och

7. affärsetiska normer.

5 § En försäkringsdistributör som distribuerar livförsäkringar i klasserna I–IV enligt

2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska säkerställa att sådana personer

som avses i 2 §, utöver vad som anges i 3 §, har relevant kunskap om

1. försäkringar, inklusive villkor, garanterade ersättningar och, i förekommande fall,

tilläggsrisker,

2. hur pensionssystemet är organiserat och vilka garanterade ersättningar det ger,

3. tillämplig försäkringsavtalsrätt, konsumenträtt, dataskyddsrätt, lagstiftning och

föreskrifter mot penningtvätt och, i förekommande fall, relevant skatterätt samt

relevant socialrätt och arbetsrätt,

4. försäkringsmarknaden och andra relevanta marknader för finansiella tjänster,

5. hantering av klagomål,

6. bedömning av kundernas behov,

FFFS 2018:10

6

7. hantering av intressekonflikter, och

8. affärsetiska normer.

6 § En försäkringsdistributör som distribuerar försäkringsbaserade investerings-

produkter ska säkerställa att sådana personer som avses i 2 §, utöver vad som anges

i 3 och 5 §§, har relevant kunskap om

1. försäkringsbaserade investeringsprodukter, inklusive villkor och nettopremier

samt, i förekommande fall, garanterade och icke-garanterade ersättningar,

2. fördelar och nackdelar med olika placeringsalternativ för försäkringstagarna,

3. finansiella risker som bärs av försäkringstagarna,

4. livförsäkringar och andra sparprodukter, och

5. marknaden för sparprodukter.

Krav på kompetens

7 § En försäkringsdistributör ska säkerställa att sådana personer som avses i 2 § har

kompetens för att korrekt kunna fullgöra sina arbetsuppgifter och uppdrag som är

hänförliga till försäkringsdistribution enligt de krav som gäller för den aktuella

verksamheten.

För att uppfylla kravet enligt första stycket, ska personen ha lämplig praktisk

erfarenhet. Den uppnås antingen genom att personen

1. tidigare har arbetat med relevanta arbetsuppgifter hos en försäkringsdistributör,

eller

2. utför sina arbetsuppgifter hos försäkringsdistributören under övervakning av en

annan person som uppfyller kraven enligt 3–7 §§ och som tar fullt ansvar för att

uppgifterna utförs korrekt.

Försäkringsdistributören ska anpassa den praktiska erfarenhetens innehåll och

tidsperiodens längd till de försäkringsprodukter som ska distribueras och de

målgrupper som distributionen riktas till.

För sådana försäkringsprodukter som avses i 6 och 7 kap. lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution, ska tidsperioden för den praktiska erfarenhetens längd minst

uppgå till en period som motsvarar sex månaders heltidsarbete.

Krav på kunskapstest och uppföljning

8 § En försäkringsdistributör som är en fysisk person ska ha genomfört ett

kunskapstest med godkänt resultat. Det gäller även för en sådan anställd som direkt

deltar i distributionen av försäkringar för en försäkringsdistributör som är en juridisk

person. Testresultatet ska visa att kraven på kunskaper enligt 3–6 §§ är uppfyllda.

Testet ska ha tillhandahållits eller godkänts av en person eller ett företag som har

kunskap om de ämnesområden som testet gäller samt om hur kunskapstest ska

FFFS 2018:10

7

utformas. Testet ska genomföras på ett säkert och tillförlitligt sätt för att garantera

ett korrekt resultat och den testades kunskaper.

9 § En försäkringsdistributör ska minst en gång per år genomföra uppföljande

kunskapstest. De uppföljande kunskapstesten ska säkerställa att de personer som

avses i 8 § första stycket fortfarande har tillräckliga kunskaper om det som anges i

3–6 §§.

De uppföljande kunskapstesten ska uppfylla kraven i 8 § andra stycket, men behöver

inte vara lika omfattande.

10 § En försäkringsdistributör ska, om Finansinspektionen begär det, kunna visa att

de personer som avses i 8 § första stycket har uppnått ett godkänt resultat på sådana

kunskapstest som avses i 8 och 9 §§. Distributören ska också kunna redogöra för

testernas nivå och innehåll.

Krav på fortlöpande fortbildning och yrkesutveckling

11 § En försäkringsdistributör som är en fysisk person ska se till att den genom

fortbildning och yrkesutveckling har tillräcklig kunskap och kompetens inom de

ämnen och områden som anges i 3–6 §§.

För en försäkringsdistributör som är en juridisk person gäller kravet i första stycket

för en sådan anställd som direkt deltar i distributionen av försäkringar.

Fortbildningen och yrkesutvecklingen för sådana personer som avses i första och

andra styckena ska omfatta minst 15 timmar per år och person.

12 § En försäkringsdistributör ska genomföra fortbildning snarast vid relevanta

förändringar inom de områden som anges i 3–6 §§.

5 kap. Insikt och erfarenhet

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om vad som utgör tillräcklig insikt och

erfarenhet, enligt 2 kap. 8 § första stycket 3 lagen (2018:1219) om försäkrings-

distribution, för ledningspersoner i en juridisk person som bedriver försäkrings-

distribution.

Insikten och erfarenheten ska ligga på en nivå som är lämplig och tillräcklig utifrån

den verksamhet och de produkter som försäkringsdistributionen består i.

Vem som ska anses ingå i ledningen

2 § Följande befattningar ska anses ingå i ledningen för en juridisk person som

distribuerar försäkringar:

– aktiebolag: styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och

vice verkställande direktör,

– ekonomisk förening: styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande

direktör och vice verkställande direktör

– kommanditbolag: komplementär, och

– annat handelsbolag: bolagsman.

FFFS 2018:10

8

Om komplementären i ett kommanditbolag eller bolagsmannen i ett handelsbolag är

en juridisk person, ska de fysiska personer som ingår i ledningen för denna juridiska

person anses ingå i ledningen för den juridiska personen som distribuerar

försäkringar.

För övriga juridiska personer gäller allmänna associationsrättsliga regler och

principer vid bedömningen av vem eller vilka som ska anses ingå i ledningen.

Krav på kunskap eller praktisk erfarenhet för att kunna leda verksamheten

3 § Den som ska ingå i ledningen för en juridisk person som ska distribuera

försäkringar ska ha kunskap eller praktisk erfarenhet för att kunna leda företaget på

ett sunt och ansvarsfullt sätt.

Krav på kunskap om regelverk

4 § I ledningen för en juridisk person som ska distribuera försäkringar ska det ingå

någon som har relevant kunskap om

1. lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,

2. förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution,

3. föreskrifter och allmänna råd från Finansinspektionen som är tillämpliga för

verksamhet med försäkringsdistribution, och

4.

EU-förordningar och riktlinjer som är tillämpliga för verksamhet med

försäkringsdistribution.

Krav på kunskap om försäkringsmarknaden

5 § I ledningen för en juridisk person som ska distribuera försäkringar ska det ingå

någon som har kunskap om försäkringsmarknadens roll och funktion.

Krav på kunskap om försäkringar

6 § I ledningen för en juridisk person som ska distribuera försäkringar ska det ingå

någon som har kunskap om de försäkringar som distributionen ska avse.

6 kap. Skötsamhet i ekonomiska angelägenheter

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om vad som avses med skötsamhet i

ekonomiska angelägenheter enligt 2 kap. 7 § första stycket 2 lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution.

2 § Den som ska distribuera försäkringar som fysisk person, som anställd hos en

juridisk person och direkt delta i distributionen av försäkringar för den juridiska

personens räkning, eller ingå i ledningen för en juridisk person som ska distribuera

försäkringar, får inte

1. ha skulder som överstiger 100 000 kronor och som verkställs hos Kronofogde-

myndigheten,

FFFS 2018:10

9

2. under de senaste fem åren ha fått ett tillstånd eller en registrering återkallad,

eller ingått i ledningen för en juridisk person som har fått ett tillstånd eller en

registrering återkallad enligt 9

kap. 1

§ lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution eller 8 kap. 1 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

eller ha ingått i ledningen för en sådan juridisk person inom sex månader före

återkallelsen.

7 kap. Ansvarsförsäkring

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om krav på innehållet i en sådan

ansvarsförsäkring som är en förutsättning för tillstånd att bedriva försäkrings-

distribution enligt 2 kap. 7 § första stycket 5 och 2 kap. 8 § första stycket 2 lagen

(2018:1219) om försäkringsdistribution.

Ansvarsförsäkring vid försäkringsdistribution

2 § För ansvarsförsäkring vid distribution av försäkringar gäller, utöver det som an-

ges i 4 kap. 1 § förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution, följande.

Ansvarsförsäkringen ska täcka ett belopp på minst 1 250 000 euro per skada och

totalt 1 850 000 euro för alla skador under ett år, om inte en sådan försäkring redan

tillhandahålls av ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag, eller ett annat företag

för vars räkning eller med vars bemyndigande försäkringsförmedlaren handlar.

Om försäkringsförmedlaren är en fysisk eller juridisk person med anställda ska den

högsta ersättning som sammanlagt kan betalas under ett år i stället för vad som anges

i andra stycket uppgå till

1. minst 2 500 000 euro om antalet anställda som omfattas av försäkringen vid

försäkringstidens början uppgår till mellan 2 och 10,

2. minst 3 750 000 euro om antalet anställda som omfattas av försäkringen vid för-

säkringstidens början uppgår till mellan 11 och 20, och

3. minst 5 000 000 euro om antalet anställda som omfattas av försäkringen vid

försäkringstidens början överstiger 20.

3 § En försäkringsförmedlare ska även tillämpa 2 § tredje stycket när den anlitar

anknutna sidoverksamma försäkringsförmedlare. Beräkningen av antalet anställda

ska då, utöver eventuella anställda hos försäkringsförmedlaren, omfatta antalet

anknutna sidoverksamma försäkringsförmedlare som är fysiska personer, samt

anställda i anknutna sidoverksamma försäkringsförmedlare som är juridiska per-

soner.

4 § Bestämmelser om ansvarsförsäkring finns även i den delegerade förordning som

Europeiska kommissionen ska anta med stöd av artikel 10.7 i Europaparlamentets

och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution.

8 kap. Regler för verksamheten

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser som kompletterar 4 kap. lagen

(2018:1219) om försäkringsdistribution om regler för verksamheten.

FFFS 2018:10

10

Interna regler för intern kontroll av kunskap och kompetens

2 § En försäkringsdistributör ska ha interna regler för sin kontroll av att den och

dess anställda, utöver vad som anges i 4 kap. 6 § lagen (2018:1219) om försäkrings-

distribution, uppfyller kraven i

– 4 kap. om kunskap och kompetens,

– 5 kap. 3–6 §§ om insikt och erfarenhet, och

– 6 kap. 2 § dessa föreskrifter om skötsamhet i ekonomiska angelägenheter.

Styrelsen eller motsvarande ska besluta om de interna reglerna.

Distributören ska regelbundet, minst årligen, utvärdera de interna reglerna och

uppdatera dem om det behövs.

Ersättningssystem

3 § En försäkringsdistributör ska ha interna regler för det ersättningssystem som

avses i 4 kap. 5 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. De interna reglerna

ska tydligt identifiera anställda som är sysselsatta inom försäkringsdistributionen,

inklusive de som direkt leder eller ansvarar för detta arbete hos distributören.

Av ersättningsreglerna ska det framgå vilka kriterier som gäller för att fastställa fast

respektive rörlig ersättning.

Styrelsen eller motsvarande ska besluta om de interna reglerna.

Distributören ska regelbundet, minst årligen, utvärdera de interna reglerna och

uppdatera dem om det behövs.

4 § En försäkringsdistributör som betalar rörlig ersättning ska, för anställda som

avses i 3 §, se till att det finns en balans mellan fast och rörlig ersättning, så att

ersättningsstrukturen inte främjar distributörens intressen framför kundens intressen.

Rörlig ersättning enligt första stycket får inte till övervägande del baseras på antalet

distribuerade försäkringar, premiernas storlek, försäkringarnas löptid eller andra

kvantitativa kriterier. Distributören ska se till att den rörliga ersättningen tar hänsyn

till ändamålsenliga kvalitativa kriterier som återspeglar åtminstone tillämplig

regelefterlevnad, rättvis behandling av kunder och kvaliteten på de tjänster som

tillhandahålls kunder.

9 kap. Rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om rådgivning grundad på en opartisk och

personlig analys enligt 4 kap. 2 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution samt

ersättningar och förmåner enligt 4 kap. 3 § andra och tredje styckena samma lag.

2 § En försäkringsförmedlare som har informerat en kund om att den tillhandahåller

rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys, ska ha en urvalsprocess för

att kunna bedöma och jämföra ett tillräckligt stort urval av försäkringsavtal på

marknaden. Förmedlaren ska fastställa urvalsprocessen i interna regler.

FFFS 2018:10

11

Försäkringsförmedlaren ska när den gör urvalet beakta att

1. antalet och mångfalden av de försäkringsavtal som förmedlaren överväger ska stå

i proportion till omfattningen av de rådgivningstjänster som den erbjuder,

2. antalet och mångfalden av de försäkringsavtal som förmedlaren överväger ska

vara tillräckligt representativa för de försäkringsavtal som finns tillgängliga på

marknaden, och

3. kriterierna för urvalet av de olika försäkringsavtalen ska omfatta alla relevanta

aspekter som avtalens risker, kostnader och komplexitet, samt egenskaperna hos

försäkringsförmedlarens kunder för att säkerställa att de försäkringsavtal som kan

komma att rekommenderas till en kund inte står i strid med kundens intressen och

behov.

Om det inte är möjligt att göra en jämförelse enligt första stycket på grund av

affärsmodellen eller det specifika området för den tillhandahållna tjänsten, ska

försäkringsförmedlaren som tillhandahåller rådgivningen inte presentera sig själv

som opartisk för kunden.

3 § En försäkringsförmedlare som har informerat en kund om att den tillhandahåller

rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys och som fokuserar på vissa

kategorier eller ett specificerat urval av försäkringsavtal ska

1. marknadsföra sig själv på ett sätt som klargör för kunden vilken typ av rådgivning

som bedrivs samt vilka kategorier eller urval av försäkringsavtal som förmedlas,

2. säkerställa att kunden bara är intresserad av att teckna försäkringsavtal inom den

angivna kategorin eller urvalet av försäkringsavtal, och

3. innan tjänsten tillhandahålls se till att tjänsten är lämplig för varje ny kund på

grundval av att affärsmodellen motsvarar kundens behov och mål och det urval av

försäkringsavtal som är lämpliga för kunden. Om så inte är fallet ska försäkrings-

förmedlaren inte tillhandahålla tjänsten till kunden.

4 § En försäkringsförmedlare som är en juridisk person som tillhandahåller både

rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys och rådgivning som inte är

av sådant slag, ska

1. i god tid innan förmedlaren tillhandahåller sina tjänster, på ett varaktigt medium

informera kunden om rådgivningen kommer att grundas på en opartisk och personlig

analys eller inte,

2. presentera sig som opartisk enbart för de tjänster för vilka förmedlaren

tillhandahåller rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys, och

3. införa adekvata organisatoriska krav och kontroller för att se till att de två olika

typerna av rådgivningstjänster, och de till dem knutna rådgivarna, är klart skilda från

varandra, så att kunderna ges den typ av rådgivning som är lämplig för dem och inte

riskerar att förväxla tjänsterna.

5 § En försäkringsförmedlare som är en fysisk person får inte utge sig för att lämna

rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys, om förmedlaren också

tillhandahåller rådgivning som inte är av sådant slag.

FFFS 2018:10

12

Ersättningar vid rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys

6 § En försäkringsförmedlare som tillhandahåller rådgivning grundad på en opartisk

och personlig analys till en kund, och tar emot en ersättning eller en förmån från

tredjepart, eller från en person som agerar för tredjeparts räkning, ska föra över

ersättningen eller förmånen till kunden så snart som möjligt efter att den har tagit

emot ersättningen eller förmånen.

Försäkringsförmedlaren ska ha interna regler som säkerställer att alla ersättningar

och förmåner som tredjepart, eller en person som agerar för tredjeparts räkning,

tillhandahållit enligt det som anges i första stycket, fördelas och förs över till varje

kund.

Försäkringsförmedlaren ska underrätta kunden om de ersättningar och förmåner som

förmedlaren för över till denne.

7 § Följande ska anses som exempel på sådana mindre icke-monetära förmåner som

anges i 4 kap. 3 § tredje stycket lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution:

1. Uppgifter eller dokumentation om en försäkring, som är av allmän karaktär eller

anpassad efter en kunds omständigheter.

2. Deltagande i konferenser, seminarier och andra informationsevenemang som

gäller fördelarna med och egenskaperna hos en viss försäkring.

3. Representation upp till ett rimligt värde.

En försäkringsförmedlare får bara ta emot mindre icke-monetära förmåner som är

rimliga och proportionella och av sådan omfattning att de sannolikt inte kommer att

påverka förmedlarens beteende på ett sätt som är till skada för kundens intressen.

Försäkringsförmedlaren ska redovisa mindre icke-monetära förmåner innan den

tillhandahåller rådgivning som är grundad på en opartisk och personlig analys till

kunden. Förmedlaren får beskriva sådana mindre icke-monetära förmåner på ett

allmänt sätt.

10 kap. Klagomålshantering

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om vad en försäkringsdistributör ska

iaktta när den hanterar klagomål enligt 4 kap. 15 § lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution.

Vad som är ett klagomål

2 § Med klagomål avses att en kund, eller någon annan som är direkt berörd av

försäkringsdistributionen, till en försäkringsdistributör framför konkret missnöje i

ett enskilt fall som är hänförligt till försäkringsdistributionen och som inte kan anses

vara av ringa betydelse för kunden.

Interna regler för klagomålshantering

3 § En försäkringsdistributör ska ha interna regler för att hantera klagomål från

kunder. De interna reglerna ska redogöra för

1. beslutsordningen för klagomål,

FFFS 2018:10

13

2. rutiner för att handlägga klagomål,

3. rutiner för att följa upp klagomål,

4. rutiner för hur ett förebyggande arbete som motverkar uppkomsten av klagomål

ska utföras,

5. rutiner för att rapportera om klagomål till försäkringsdistributörens styrelse eller

motsvarande, samt eventuella kontrollfunktioner, och

6. vilken information som ska lämnas till en klagande.

Försäkringsdistributören ska när den utformar de interna reglerna ta hänsyn till

verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Distributören ska sprida de interna

reglerna i verksamheten så att de anställda känner till vilka regler som gäller.

Styrelsen eller motsvarande ska besluta om de interna reglerna.

Distributören ska regelbundet, minst årligen, utvärdera de interna reglerna och

uppdatera dem om det behövs.

Klagomålsansvarig

4 § En försäkringsdistributör ska ha rutiner så att en klagande på ett enkelt sätt kan

kontakta distributören i ett klagomålsärende. Distributören ska även ha en

klagomålsansvarig person, som en missnöjd kund kan vända sig till med klagomål.

Distributören ska underrätta Finansinspektionen om vem som är klagomålsansvarig

person hos distributören.

Information till en kund om klagomålshantering

5 § En försäkringsdistributör ska informera en kund om dels hur distributören

hanterar klagomål, dels vem som är klagomålsansvarig person hos distributören.

Informationen ska finnas på varje kontor och på distributörens webbplats. Det ska

framgå av informationen hur kunden kostnadsfritt kan framföra ett klagomål till

distributören.

Distributören ska också ha information tillgänglig på varje kontor eller på sin

webbplats om hur en kund, som handlar huvudsakligen för ändamål som faller

utanför näringsverksamhet, kan få vägledning hos Konsumenternas Bank- och

finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumentverket (Hallå konsument)

samt genom den kommunala konsumentvägledningen.

Information enligt första och andra styckena ska på begäran från en kund lämnas

skriftligt till denne.

Handläggningsrutiner

6 § En försäkringsdistributör ska, utöver kravet på effektiv hantering i 4 kap. 15 §

andra meningen lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, hantera klagomål

med tillbörlig omsorg. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt och, om en

FFFS 2018:10

14

klagande begär det, i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som

är tillgänglig för klaganden.

Distributören ska, när den svarar en klagande på annat sätt än skriftligt, informera

den klagande om att den har rätt att även få sitt klagomål besvarat skriftligt.

Handläggningstider

7 § Om en försäkringsdistributör inte kan besvara ett klagomål inom fjorton dagar

från att klagomålet har kommit in till distributören, ska distributören meddela den

klagande och förklara orsaken till detta samt informera om när distributören kan

förväntas lämna ett svar.

Motivering av beslut

8 § En försäkringsdistributör ska utreda ett klagomål så att samtliga relevanta fakta

i ärendet klarläggs. Svaret ska utformas på ett enkelt och för den klagande tydligt

sätt. Om svaret innebär ett avslag av eller endast delvis bifall till klagomålet, ska

orsaken till detta framgå av svaret.

Information till en klagande om tvistlösning

9 § En försäkringsdistributör ska upplysa en klagande om möjligheten att få en tvist

prövad i ett etablerat tvistlösningsorgan utanför domstol och vilket sådant

tvistlösningsorgan som är aktuellt i det enskilda fallet. Vidare ska distributören

upplysa den klagande om möjligheten att väcka talan i allmän domstol.

Informationen ska lämnas senast i samband med att distributören helt eller delvis

avslår ett klagomål.

Distributören ska när den lämnar information om tvistlösning på annat sätt än

skriftligt, informera den klagande om att den har rätt att även få informationen

skriftligt.

Registrering av klagomål

10 § En försäkringsdistributör ska på ett lämpligt sätt registrera alla klagomål som

den tar emot från en klagande.

Dokumentation och lagring av klagomål

11 § En försäkringsdistributör ska dokumentera klagomålsärenden på ett sådant sätt

att det i efterhand går att följa hanteringen av ett klagomål. Dokumentationen ska

lagras på ett säkert sätt och ska vara lätt att söka och identifiera. Den ska sparas i

minst tre år eller så länge som det behövs med hänsyn till ärendets karaktär samt

försäkringsdistributörens eller den klagandes behov av dokumentationen.

Intern uppföljning av handläggning av klagomål

12 § En försäkringsdistributör ska kontinuerligt analysera data om handläggningen

av klagomål för att distributören ska kunna identifiera och avhjälpa återkommande

eller systematiska problem, samt juridiska och operativa risker med sina produkter

och tjänster.

FFFS 2018:10

15

11 kap. Information till kund

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser som kompletterar de krav på information

till kunder som finns i 5 kap. lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Allmän information till kunden

2 § En försäkringsdistributör som är en fysisk person ska informera kunden om sitt

för- och efternamn, sitt personnummer och i förekommande fall sin firma. En

försäkringsdistributör som är en juridisk person ska informera kunden om sin firma

och sitt organisationsnummer samt för- och efternamnet på den anställde som distri-

buerar försäkringen.

En försäkringsdistributör som distribuerar försäkringar för en annan försäkrings-

distributör ska också informera kunden om den distributörens för- och efternamn

eller firma.

En anknuten försäkringsförmedlare och en anknuten sidoverksam försäkrings-

förmedlare ska utöver vad som anges i första och andra styckena även informera

kunden om firman eller namnet på den eller de försäkringsförmedlare eller

försäkringsföretag som förmedlaren är anknuten till.

Försäkringsdistributören ska också informera kunden om sin postadress och sitt

telefonnummer samt i förekommande fall om sin besöksadress, sin e-postadress och

sin webbadress.

3 § En försäkringsdistributör ska informera en kund om att distributören står under

Finansinspektionens tillsyn och då ange Finansinspektionens postadress, e-post-

adress, telefonnummer och webbadress.

En försäkringsdistributör som i samma rörelse som försäkringsdistributionen utövar

annan verksamhet som inte står under Finansinspektionens tillsyn, ska när den utövar

den andra verksamheten informera kunden om att Finansinspektionens tillsyn inte

avser denna verksamhet.

Försäkringsdistributören ska också informera kunden om att distributören står under

Konsumentverkets tillsyn vad avser marknadsföring och lämna motsvarande

information om Konsumentverket som anges i första stycket.

4 § En försäkringsdistributör ska informera en kund om hur den hanterar klagomål

genom att tillhandahålla kunden den information som anges i 10 kap. 5 § första

stycket.

Försäkringsdistributören ska också informera kunden om möjligheten att få en tvist

med distributören prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

5 § En försäkringsförmedlare ska informera en kund om

1. att förmedlaren är registrerad hos Bolagsverket,

2. vilket eller vilka slag av försäkringar som registreringen avser,

3. registreringen är begränsad till någon eller några försäkringsklasser eller grupper

av försäkringsklasser, och

FFFS 2018:10

16

4. att kunden kan kontrollera förmedlarens registrering hos Bolagsverket och i

samband med det ange Bolagsverkets postadress, e-postadress, telefonnummer samt

webbadress.

6 § En försäkringsförmedlare som fått tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2018:1219)

om försäkringsdistribution och som är en juridisk person, ska informera en kund om

att Finansinspektionen på begäran ska upplysa kunder och den som begär det om en

anställd hos förmedlaren har rätt att distribuera försäkringar. Informationen ska även

omfatta om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några

försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

Om den juridiska personen är en anknuten eller anknuten sidoverksam försäkrings-

förmedlare som enbart är registrerad enligt 2 kap. 4 § lagen om försäkrings-

distribution, ska förmedlaren i stället informera kunden om att det försäkringsföretag

eller den försäkringsförmedlare som förmedlaren är anknuten till på begäran ska

upplysa kunder och andra om en anställd hos förmedlaren har rätt att distribuera

försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller

några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

7 § En försäkringsförmedlare ska informera en kund om

1. vilken försäkringsgivare som har meddelat ansvarsförsäkringen och då ange

försäkringsgivarens firma, postadress, e-postadress, telefonnummer och webb-

adress,

2. att den skadelidande får rikta krav på ersättning direkt mot försäkringsgivaren i

den mån han eller hon inte har fått ersättning av den försäkrade och den tid inom

vilken ett sådant krav måste framställas till försäkringsgivaren, och

3. den högsta ersättning som kan betalas ut för varje skada och för alla skador under

ett år.

För en anknuten försäkringsförmedlare och en anknuten sidoverksam försäkrings-

förmedlare ska informationen enligt första stycket i stället avse försäkringsföretagets

eller försäkringsförmedlarens ansvar enligt 5 kap. 4 § lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution.

8 § En försäkringsförmedlare ska i förekommande fall informera en kund om vilket

eller vilka försäkringsföretag som förmedlaren har ett kvalificerat innehav i och då

ange försäkringsföretagets firma och storleken på det kvalificerade innehavet.

En försäkringsförmedlare som är en juridisk person ska i förekommande fall

informera kunden om vilket eller vilka försäkringsföretag som har ett kvalificerat

innehav i förmedlaren och då ange försäkringsföretagets firma och storleken på det

kvalificerade innehavet.

9 § En försäkringsförmedlare som lämnar rådgivning grundad på en opartisk och

personlig analys enligt 4 kap. 2 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska

informera kunden om den urvalsprocess förmedlaren tillämpar enligt 9 kap. 2 § dessa

föreskrifter.

Pris- och ersättningsinformation

10 § En försäkringsförmedlare ska, utöver vad som följer av 5 kap. 7 § lagen

(2018:1219) om försäkringsdistribution, informera en kund om ersättning som, om

FFFS 2018:10

17

förmedlaren distribuerar försäkringen för en annan försäkringsförmedlare, betalas

till förmedlarens uppdragsgivare.

11 § En försäkringsförmedlare som får ersättning för försäkringsdistributionen från

en försäkringsgivare, ska informera kunden om försäkringsgivaren har rätt att få

tillbaka hela eller delar av ersättningen om försäkringstagaren inom viss tid från det

att försäkringsavtalet ingicks helt eller delvis slutar att betala den avtalade premien

till försäkringsgivaren. Informationen ska ange inom vilken tid som denna rätt gäller

och hur stor del av ersättningen som försäkringsgivaren har rätt att få tillbaka.

12 § En försäkringsförmedlare som får ersättning för försäkringsdistributionen från

en försäkringsgivare under försäkringstiden, ska informera kunden om grunderna för

hur ersättningen bestäms. Om förmedlaren får en särskild ersättning från

försäkringsgivaren på grund av att försäkringstagaren betalar en högre premie än den

avtalade till försäkringsgivaren, ska informationen avse storleken på ersättningen

eller grunderna för hur ersättningen bestäms.

13 § Om en försäkringsförmedlare får en högre ersättning från försäkringsgivaren

för att summan av avtalade premier för försäkringar som förmedlaren har distribuerat

uppnått ett visst belopp, eller annat liknande förhållande, ska kunden få information

om grunderna för hur ersättningen bestäms.

Informationens form

14 § Den information som avses i 5 kap.112 §§ lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution och 2–13 §§ detta kapitel får lämnas på ett annat varaktigt

medium än papper om följande villkor är uppfyllda:

1. det är visat att kunden har tillgång till utrustning som gör det möjligt för kunden

att tillgodogöra sig informationen på det varaktiga mediet, och

2. kunden har fått välja mellan information på papper och på ett annat varaktigt

medium och själv valt att få information på ett annat varaktigt medium än papper.

Särskilt informationskrav vid anslutning till obligatorisk

tjänstepensionsförsäkringsplan

15 § Ett försäkringsföretag får när det uppfyller informationsskyldigheten enligt

5 kap. 17 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, överlåta till en tredje part

att lämna informationen till en anställd.

Särskilda informationskrav vid korsförsäljning

16 § En försäkringsdistributör som erbjuder en kund en försäkringsprodukt tillsam-

mans med en annan underordnad tjänst eller produkt som inte är en försäkring ska,

om det är möjligt att köpa de olika delarna separat, informera kunden i god tid innan

ett försäkringsavtal ingås om alla relevanta kostnader

– för avtalet, samt

– för produkterna eller tjänsterna tillsammans och var och en för sig.

Uppgifterna om kostnader ska tydligt framgå av den information som lämnas till

kunden och vara formulerade på ett språk som är klart, begripligt och lätt att förstå.

FFFS 2018:10

18

17 § En försäkringsdistributör får inte presentera informationen om kostnader enligt

16 § på ett sätt som vilseleder, snedvrider eller döljer den verkliga kostnaden för

kunden eller förhindrar relevanta jämförelser med alternativa produkter och tjänster.

Om det är möjligt att köpa de olika delarna separat får informationen inte ge intryck

av att det är obligatoriskt att köpa det kombinerade avtalet eller paketet.

18 § En försäkringsdistributör ska, utifrån rimliga antaganden, göra en uppskattning

av sådana kostnader enligt 16 § som inte går att precisera i förväg men som kommer

att belasta en kund efter köpet av avtalet eller paketet. Distributören ska lämna en

sådan uppskattning av kostnader till kunden.

19 § En försäkringsdistributör ska ge den information om risker som lämnas till

kunden enligt 5 kap. 19 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution samma

betydelse och vikt som informationen om kostnader. Informationen ska vara lätt för

kunden att ta till sig och förstå och lämnas i god tid innan ett försäkringsavtal ingås.

20 § En försäkringsdistributör ska utforma informationen enligt 5 kap. 18 och 19 §§

lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, samt informationen om olika

köpalternativ, så att kunden aktivt kan välja vilket köp den vill göra. Distributören

får inte använda sig av förbockade rutor vare sig på internet eller i något annat

säljdokument vid korsförsäljning av en produkt eller tjänst.

12 kap. Dokumentationsskyldighet

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om en försäkringsdistributörs skyldighet

att dokumentera vad som förekommit vid distributionstillfället enligt 5 kap. 21 §

lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Uppgifter om kunden

2 § Om en kund är en fysisk person, ska dokumentationen innehålla uppgift om

kundens för- och efternamn. Om en kund är en juridisk person, ska dokumentationen

innehålla uppgift om kundens firma samt för- och efternamn på den som företräder

den juridiska personen vid försäkringsdistributionen.

Dokumentationen ska också innehålla uppgifter om kundens önskemål eller behov

av försäkringsskydd samt i förekommande fall ekonomiska och andra förhållanden.

Omfattningen av dokumentationen ska anpassas efter hur komplicerad försäkrings-

produkten är.

Uppgifter enligt första och andra styckena får dokumenteras före distributions-

tillfället. Om försäkringsdistributören har uppgifterna enligt första och andra

styckena sedan tidigare behöver dessa inte hämtas in på nytt, under förutsättning att

distributören vid distributionstillfället säkerställer att uppgifterna fortfarande är

aktuella.

Uppgifter om försäkringsdistributionen

3 § Dokumentationen ska omfatta

1. tidpunkten för försäkringsdistributionen,

2. övergripande information om vad försäkringsdistributören och kunden har

diskuterat, samt vilka produkter eller tjänster som försäkringsdistributören har

redogjort för,

FFFS 2018:10

19

3. varje råd som har lämnats till kunden och skälen till detta, och

4. information om huruvida kunden har avråtts från att vidta en åtgärd och skälen till

detta.

Omfattningen av dokumentationen av uppgifterna i första stycket 3 och 4 ska

anpassas efter hur komplicerat det aktuella försäkringsavtalet är.

Uppgifterna enligt första stycket ska dokumenteras vid distributionstillfället och av

den som distribuerar försäkringen.

Dokumentationens form

4 § Uppgifterna enligt 2 och 3 §§ får dokumenteras på valfritt medium under

förutsättning att uppgifterna för varje distributionstillfälle är lätta att ta fram och

identifiera samt kan lämnas till kunden enligt 5 §.

Utlämnande av dokumentation

5 § Uppgifterna enligt 2 och 3 §§ ska lämnas till en kund vid distributionstillfället

eller snarast möjligt därefter. Uppgifterna ska lämnas till kunden på papper om

kunden begär det, eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för

kunden.

Lagring av dokumentation

6 § Dokumentationen ska lagras på ett säkert sätt och sparas under en period på

minst ett år efter det att

1. försäkringsdistributörens åtaganden upphört, och

2. den tid inom vilket anspråk på skadestånd kan göras löpt ut.

13 kap. Ytterligare krav vid distribution av försäkringsbaserade

investeringsprodukter

Information när rådgivning tillhandahålls till en kund

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser som kompletterar 6 kap. lagen

(2018:1219) om försäkringsdistribution om ytterligare krav vid distribution av

försäkringsbaserade investeringsprodukter.

2 § En försäkringsdistributör ska, när den lämnar information till en kund enligt

6 kap. 6 § 1 lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, på ett klart och tydligt

sätt informera om rådgivningen är grundad på en opartisk och personlig analys eller

inte. Distributören ska även informera kunden om vilka villkor och begränsningar

som gäller vid de olika typerna av rådgivning, inklusive vad som gäller för

ersättningar från någon annan än kunden.

Försäkringsdistributören ska, oavsett om den tillhandahåller rådgivning grundad på

opartisk och personlig analys eller rådgivning som inte är av sådant slag, informera

om de olika typer av produkter som den kan rekommendera. Om distributören har

FFFS 2018:10

20

en relation till den som tillhandahåller produkterna, inklusive emittenter av de

underliggande finansiella instrumenten och de som tillhandahåller dem, ska

distributören redogöra för relationen.

3 § En försäkringsförmedlare som är en juridisk person som erbjuder rådgivning

grundad både på en opartisk och personlig analys och rådgivning som inte är av

sådant slag, ska

1. förklara innebörden av tjänsterna så att kunden förstår skillnaderna mellan dem,

och

2. inte presentera sig själv som att den lämnar rådgivning grundad på opartisk och

personlig analys för den samlade verksamheten.

Förmedlaren får inte på ett otillbörligt sätt till kunden framhäva de rådgivnings-

tjänster som den lämnar grundad på en opartisk och personlig analys över de

rådgivningstjänster som inte lämnas på grundval av en sådan analys.

4 § En försäkringsdistributör ska när den tillhandahåller rådgivning beskriva för en

kund

1. vilka typer av produkter som den överväger att distribuera,

2. urvalet av produkter och leverantörer analyserade per typ av produkt beroende på

tjänstens omfattning, och

3. de faktorer som beaktats i den urvalsprocess som distributören använt för att

rekommendera produkter, såsom risker med, kostnader för och hur komplicerade

produkter det rör sig om.

En försäkringsförmedlare som tillhandahåller rådgivning grundad på en opartisk och

personlig analys ska utöver det som anges första stycket även informera om hur den

tillhandahållna tjänsten uppfyller villkoren för sådan analys.

5 § En försäkringsdistributör som regelbundet bedömer lämpligheten i de

rekommendationer som lämnas enligt 6 kap. 6 § 3 lagen (2018:1219) om försäkrings-

distribution, ska informera kunden om

1. hur ofta bedömningen kommer att göras, omfattningen av bedömningen samt, i

förekommande fall, de avtalsvillkor som medför att denna bedömning ska göras,

2. i vilken utsträckning den information som tidigare kommit in kommer att bedömas

på nytt, och

3. på vilket sätt kunden kommer att informeras om att rekommendationen har

uppdaterats.

Information om ersättningar till och från tredjepart

6 § En försäkringsdistributör ska i god tid innan ett försäkringsavtal om

försäkringsbaserade investeringsprodukter ingås, lämna information till en kund om

ersättningar till och från tredjepart. Informationen ska på ett heltäckande, korrekt och

begripligt sätt informera om ersättningens eller förmånens förekomst, art och belopp

eller, om beloppet inte kan fastställas, om metoden för beräkning av beloppet samt,

i förekommande fall, om hur ersättningen eller förmånen förs över till kunden.

FFFS 2018:10

21

Distributören ska, utöver vad som anges i första stycket, iaktta följande:

1. Om distributören inte på förhand kan bestämma storleken på en ersättning eller

förmån som den ska ta emot eller tillhandahålla och i stället redovisar metoden för

att beräkna detta belopp för kunden, ska distributören i efterhand för kunden redovisa

beloppet för ersättningen eller förmånen som distributören tagit emot eller lämnat.

2. När distributören löpande tar emot eller tillhandahåller en ersättning eller förmån

i samband med distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter, ska

distributören åtminstone en gång om året underrätta kunden om det belopp som

distributören tagit emot från eller tillhandahållit till tredjepart under året.

3. När distributören tar emot eller tillhandahåller icke-monetära förmåner i samband

med den distributionstjänst som tillhandahållits, ska distributören prissätta och ange

förmånen separat. Mindre icke-monetära förmåner behöver inte prissättas.

14 kap. Ytterligare krav vid distribution av vissa pensionsförsäkringar

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser som kompletterar 7 kap. lagen

(2018:1219) om försäkringsdistribution om ytterligare krav vid distribution av vissa

pensionsförsäkringar.

2 § En försäkringsdistributör som bedriver försäkringsdistribution som avser vissa

pensionsförsäkringar ska i denna verksamhet tillämpa, på motsvarande sätt,

artiklarna 3–14 och 17–19

i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2359

av den 21 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets

direktiv (EU) 2016/97 vad gäller informationskrav och uppföranderegler för

distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter, samt 13 kap. 6 § dessa

föreskrifter.

15 kap. Anmälningar och underrättelser till Finansinspektionen

1 § Detta kapitel innehåller kompletterande bestämmelser om anmälningar och

underrättelser, som den som omfattas av lagen (2018:1219) om försäkrings-

distribution ska komma in med till Finansinspektionen.

Anmälningar och underrättelser ska lämnas via Finansinspektionens webbtjänst för

försäkringsdistribution på myndighetens webbplats och på det sätt som närmare

anvisas där.

Ändring av anställda som distribuerar försäkringar

2 § En försäkringsförmedlare som är en juridisk person som fått tillstånd enligt

2 kap. 1 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska snarast underrätta

Finansinspektionen vid ändringar av vilka anställda som distribuerar försäkringar.

Ledningsprövning

3 § En försäkringsförmedlare som fått tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2018:1219)

om försäkringsdistribution, och som är en juridisk person, ska i samband med en

förändring av ledningen enligt 5 kap. 2 § snarast anmäla förändringen till

Finansinspektionen.

FFFS 2018:10

22

Förmedlaren ska när den gör en anmälan enligt första stycket lämna uppgifter enligt

bilaga 2.

Ändring i ansvarsförsäkringen

4 § Ett försäkringsföretag ska snarast underrätta Finansinspektionen om en ansvars-

försäkring som avses i 2 kap. 7 § första stycket 5 och 2 kap. 8 § första stycket 2 lagen

(2018:1219) om försäkringsdistribution upphör eller om ersättningsnivån

understiger kraven som anges i 7 kap. dessa föreskrifter. I underrättelsen ska

företaget ange namnet eller firman på den försäkringsförmedlare som försäkringen

avser, vad förändringen innebär och skälen för ändringen.

Byte av klagomålsansvarig

5 § En försäkringsdistributör ska snarast anmäla till Finansinspektionen om en

klagomålsansvarig person enligt 10 kap. 4 § byts ut.

Ägaranmälan

6 § En försäkringsförmedlare som fått tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2018:1219)

om försäkringsdistribution, och som är en juridisk person, ska till

Finansinspektionen snarast anmäla förändringar avseende vilka fysiska och juridiska

personer som har ett innehav i den juridiska personen som överstiger tio procent. I

anmälan ska förmedlaren även ange hur stort respektive innehav är.

Ändring avseende nära förbindelser

7 § En försäkringsförmedlare som fått tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2018:1219)

om försäkringsdistribution, ska till Finansinspektionen snarast anmäla om det

uppstår nära förbindelser med någon annan, genom att lämna en redogörelse för

förbindelserna. I redogörelsen ska förmedlaren även visa att de nära förbindelserna

inte hindrar Finansinspektionen att på ett ändamålsenligt sätt utöva tillsyn över

försäkringsförmedlaren.

En försäkringsförmedlare enligt första stycket ska även anmäla väsentliga

förändringar i nära förbindelser som förmedlaren har med någon annan.

Förändrad verksamhet

8 § En försäkringsförmedlare som fått tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2018:1219)

om försäkringsdistribution, ska underrätta Finansinspektionen om förmedlaren

börjar distribuera sådana försäkringar som omfattas av 6 eller 7 kap. lagen om

försäkringsdistribution.

En underrättelse ska även lämnas om förmedlaren upphör med sådan verksamhet

som omfattas av kraven i 6 eller 7 kap. samma lag.

_______________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2018, då Finansinspektionens

föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling ska

upphöra att gälla.

FFFS 2018:10

23

2. Bestämmelsen i 14 kap. 2 § tillämpas i fråga om distribution av tjänstepensions-

försäkring från och med den 1 oktober 2019.

3. En försäkringsförmedlare som vid tidpunkten för dessa föreskrifters ikraft-

trädande har tillstånd eller registrering att utöva försäkringsförmedling enligt lagen

(2005:405) om försäkringsförmedling, ska senast den 23 februari 2019 uppfylla kra-

ven på kunskap och kompetens i 4 kap. samt insikt och erfarenhet i 5 kap. 3–6 §§.

ERIK THEDÉEN

Roger

Jacobsson

FFFS 2018:10

24

Bilaga 1

Ledningsprövning – Fysisk person försäkringsdistribution

En fysisk person som ansöker om tillstånd att bedriva försäkringsdistribution ska

lämna uppgifter enligt denna bilaga. Ledningsprövningen ingår som en del i

tillståndsprövningen.

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna

svar på anvisad plats. Vissa mer omfattande uppgifter kan dock lämnas i separata

bilagor. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Finansinspektionen tar i samband med ledningsprövningen in uppgifter från t.ex.

Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och

företag som erbjuder kreditupplysningar, samt i förekommande fall utländsk

tillsynsmyndighet.

1 Grundläggande uppgifter

1.1 Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

Förnamn:

Efternamn:

Titel:

Företag:

Adress:

Telefonnummer:

E-postadress:

1.2 Vem avser ledningsprövningen

Om du är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Adress:

Telefonnummer:

E-postadress:

Om du inte är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter, samt bifoga en

vidimerad kopia av identitetshandling

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer eller

motsvarande:

Födelsedatum:

Födelseort:

Hemadress:

Telefonnummer:

FFFS 2018:10

25

E-postadress:

Nationalitet:

Passnummer:

Ev. tidigare

nationaliteter:

Ev. tidigare namn:

1.3 Tidigare ledningsprövning

Har du redan har ledningsprövats av Finansinspektionen för en annan

position/befattning?

Ja

Nej

Om du svarat ja, ange vilken position/befattning samt Finansinspektionens

diarienummer.

2 Information om personen som ledningsprövas

2.1 Meritförteckning

Bifoga en meritförteckning där det framgår relevant utbildning, arbetslivserfarenhet

och andra uppdrag, med fokus på uppgifter som är meriterande för

försäkringsdistribution.

I beskrivningen av utbildning ska anges typ av utbildning (t.ex. högskola,

utbildningsföretag), utbildningsområde (t.ex. finansiell analys), tidsperiod,

omfattning och utbildningssäte. I beskrivningen av arbetslivserfarenhet ska det

framgå vilket företag som avses, företagets verksamhet, din position, arbetsuppgifter

och tidsperiod.

2.2 Anställning och uppdrag i ledning:

Ange dina anställningar eller stadigvarande uppdrag, t.ex. om du är utsedd till

verkställande direktör, styrelsemedlem, eller annan ledningsperson i en juridisk

person. Ange även om du har fler befattningar i samma organisation:

Organisationens

namn

(inklusive org.nr)

Verksamhetens art

Organisationens

säte

Position i

styrelsen eller

befattning

FFFS 2018:10

26

3 Anseende

3.1 Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för

ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk

domstol för annat brott än enligt 3.1 a)?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare i en juridisk person där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt

företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som

styrelsemedlem eller revisor i ett annat företag?

Ja

Nej

e) under de senaste fem åren haft skulder som överstiger 100 000 kronor och

som verkställs hos Kronofogdemyndigheten?

Ja

Nej

f) under de senaste fem åren fått ett tillstånd, registrering eller medlemskap

återkallat eller upphävt efter beslut av ett tillsyns- eller regeringsorgan

alternativt en yrkes- eller branschorganisation?

Ja

Nej

g) under de senaste fem åren antingen i) ingått i ledningen för en juridisk person

som fått ett tillstånd, registrering eller medlemskap återkallat eller upphävt efter

beslut av ett tillsyns- eller regeringsorgan alternativt en yrkes- eller

branschorganisation? eller ii) ingått i ledningen för en sådan juridisk person

inom sex månader före återkallelsen?

Ja

Nej

h) under de senaste fem åren förklarat dig avstå från, eller ingått i ledningen för

en juridisk person som förklarat sig avstå från, tillstånd att driva sådan

verksamhet som faller under Finansinspektionens tillsyn?

Ja

Nej

i) under de senaste fem åren drivit verksamhet, eller ingått i ledningen för en

juridisk person som drivit verksamhet som faller under Finansinspektionens

tillsyn, utan att ha tillstånd till det.

Ja

Nej

FFFS 2018:10

27

j) under de senaste fem åren drivit verksamhet, eller ingått i ledningen för en

juridisk person som står under Finansinspektionens tillsyn och som fått sitt

tillstånd återkallat för att förutsättningarna för tillstånd inte längre uppfylldes

eller för att tillståndspliktig verksamhet inte utövats under en sammanhängande

tid av sex månader.

Ja

Nej

3.2 Är du part i ett pågående brottmål?

Ja

Nej

3.3 Har, såvitt du känner till, du själv eller någon juridisk person där

du är eller har varit ledande befattningshavare, haft annan

nyckelfunktion eller varit styrelsemedlem, alternativt har eller har

haft kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande

eller någon civilrättslig process (dock inte familjerättslig) eller

förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord

eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande i

Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

c) under de senaste tio åren fått skattetillägg av Skatteverket eller motsvarande

utländsk myndighet?

Ja

Nej

d) varit föremål för ett ingripande (exempelvis särskild avgift, sanktionsavgift,

föreläggande om att vidta åtgärder, anmärkning, varning eller återkallelse av ett

tillstånd) av en tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra

verksamhet eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

f) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig

myndighet?

Ja

Nej

FFFS 2018:10

28

Om svaret på fråga 3.3 f) är Ja – bifoga en kopia av den utländska myndighetens

beslut.

3.4 Om du svarat Ja på någon av frågorna under 3.1–3.3 ovan, redogör

för omständigheterna:

Klicka här för att ange text.

4 Intressekonflikter

4.1 Uppge om din position i det företag som ledningsprövningen avser

samt dina övriga engagemang kan ge upphov till eventuella

intressekonflikter och redogör för hur dessa ska hanteras.

Redogör särskilt för om det kan uppstå intressekonflikter som påverkar kundernas

intressen negativt.

5 Övriga upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Klicka här för att ange text.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Person som ansökan/anmälan avser

Datum:

………………..………………..

Namnteckning

………………..………………..

Namnförtydligande

FFFS 2018:10

29

Checklista – dokument som ska bifogas ledningsprövning av

fysisk person

Följande dokument ska

bifogas

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Om du inte är folkbokförd

i Sverige: en vidimerad

kopia av identitets-

handling enligt avsnitt 1.2

Meritförteckning, som

anges i avsnitt 2.1

FFFS 2018:10

30

Bilaga 2

Ledningsprövning av ledningspersoner – Juridisk person

försäkringsdistribution

Den som ska ingå i ledningen, eller vara ersättare för denne, för en juridisk person

som ansöker om tillstånd att bedriva försäkringsdistribution ska lämna uppgifter

enligt denna bilaga. Ledningsprövningen ingår som en del i tillståndsprövningen.

Bilagan ska även lämnas till Finansinspektionen vid anmälan om förändringar av

ovanstående personkrets.

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna

svar på anvisad plats. Vissa mer omfattande uppgifter kan dock lämnas i separata

bilagor. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Finansinspektionen tar i samband med ledningsprövningen in uppgifter från t.ex.

Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och

företag som erbjuder kreditupplysningar, samt i förekommande fall utländsk

tillsynsmyndighet.

2 Grundläggande uppgifter

1.1 Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

Förnamn:

Efternamn:

Titel:

Företag:

Adress:

Telefonnummer:

E-postadress:

1.2 Ange den juridiska person som prövningen avser (inklusive

organisationsnummer)

1.3 Position eller befattning

Vilken position eller befattning i den juridiska personen avser prövningen?

styrelseordförande

styrelseledamot

styrelsesuppleant

FFFS 2018:10

31

verkställande direktör

verkställande direktörens ställföreträdare

annan (ange vilken):_______________________________________

Avser prövningen en arbetstagarrepresentant?

Ja

Nej

Har du redan har ledningsprövats av Finansinspektionen för en annan

position/befattning?

Ja

Nej

Om du svarat ja, ange vilken position/befattning samt Finansinspektionens

diarienummer.

1.4 Vem avser ledningsprövningen

1 Om du är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Adress:

Telefonnummer:

E-postadress:

2 Om du inte är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter, samt bifoga en

vidimerad kopia av identitetshandling

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer eller

motsvarande:

Födelsedatum:

Födelseort:

Hemadress:

Telefonnummer:

E-postadress:

Nationalitet:

Passnummer:

Ev. tidigare

nationaliteter:

Ev. tidigare namn:

FFFS 2018:10

32

2. Information om personen som ledningsprövas

2.1 Meritförteckning

Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din utbildning,

arbetslivserfarenhet och andra uppdrag, med fokus på uppgifter som är meriterande

för försäkringsdistribution.

I beskrivningen av utbildning ska anges typ av utbildning (t.ex. högskola,

utbildningsföretag), utbildningsområde (t.ex. finansiell analys), tidsperiod, omfatt-

ning och utbildningssäte. I beskrivningen av arbetslivserfarenhet ska det framgå

vilket företag som avses, företagets verksamhet, din position, arbetsuppgifter och

tidsperiod.

2.2 Anställning och uppdrag i ledning:

Ange dina anställningar eller stadigvarande uppdrag, t.ex. om du är utsedd till

verkställande direktör, styrelsemedlem, eller annan ledningsperson i en juridisk

person. Ange även om du har fler befattningar i samma organisation:

Organisationens

namn

(inklusive org.nr)

Verksamhetens art

Organisationens

säte

Position i

styrelsen eller

befattning

3. Anseende

3.1 Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för

ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk

domstol för annat brott än enligt 3.1 a)?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare i en juridisk person där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt

företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som

styrelsemedlem eller revisor i ett annat företag.

Ja

Nej

FFFS 2018:10

33

e) under de senaste fem åren haft skulder som överstiger 100 000 kronor och

som verkställs hos Kronofogdemyndigheten?

Ja

Nej

f) under de senaste fem åren fått ett tillstånd, registrering eller medlemskap

återkallad eller upphävt efter beslut av ett tillsyns- eller regeringsorgan

alternativt en yrkes- eller branschorganisation?

Ja

Nej

g) under de senaste fem åren antingen i) ingått i ledningen för en juridisk person

som fått ett tillstånd, registrering eller medlemskap återkallad eller upphävt efter

beslut av ett tillsyns- eller regeringsorgan alternativt en yrkes- eller bransch-

organisation?

Ja

Nej

h) under de senaste fem åren förklarat dig avstå från, eller ingått i ledningen för

en juridisk person som förklarat sig avstå från, tillstånd att driva sådan

verksamhet som faller under Finansinspektionens tillsyn?

Ja

Nej

i) under de senaste fem åren drivit verksamhet, eller ingått i ledningen för en

juridisk person som drivit verksamhet, som faller under Finansinspektionens

tillsyn utan att ha tillstånd till det.

Ja

Nej

j) under de senaste fem åren drivit verksamhet, eller ingått i ledningen för en

juridisk person som står under Finansinspektionens tillsyn och som fått sitt

tillstånd återkallat för att förutsättningarna för tillstånd inte längre uppfylldes

eller för att tillståndspliktig verksamhet inte utövats under en sammanhängande

tid av sex månader.

Ja

Nej

3.5 Är du part i ett pågående brottmål?

Ja

Nej

3.6 Har, såvitt du känner till, du själv eller någon juridisk person där

du är eller har varit ledande befattningshavare, haft annan

nyckelfunktion eller varit styrelsemedlem, alternativt har eller har

haft kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande

eller någon civilrättslig process (dock inte familjerättslig) eller förvaltnings-

process som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord

eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande i

Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

FFFS 2018:10

34

c) under de senaste tio åren fått skattetillägg av Skatteverket eller motsvarande

utländsk myndighet?

Ja

Nej

d) varit föremål för ett ingripande (exempelvis särskild avgift, sanktionsavgift,

föreläggande om att vidta åtgärder, anmärkning, varning eller återkallelse av ett

tillstånd) av en tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra

verksamhet eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

f) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig

myndighet?

Ja

Nej

Om svaret på fråga 3.3 f) är Ja – bifoga en kopia av den utländska myndighetens

beslut.

3.7 Om du svarat Ja på någon av frågorna under 3.1–3.3 ovan, redogör

för omständigheterna:

4 Intressekonflikter

4.1 Uppge om din position i det företag som ledningsprövningen avser

samt dina övriga engagemang kan ge upphov till eventuella

intressekonflikter och redogör för hur dessa ska hanteras.

Redogör särskilt för om det kan uppstå intressekonflikter som påverkar kundernas

intressen negativt.

5 Övriga upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Klicka här för att ange text.

FFFS 2018:10

35

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Person som ansökan/anmälan avser

Datum:

………………..………………..

Namnteckning

………………..………………..

Namnförtydligande

FFFS 2018:10

36

Checklista – dokument som ska bifogas ledningsprövning av

ledningspersoner

Följande dokument ska

bifogas

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Om du inte är folkbokförd

i Sverige: en vidimerad

kopia av identitets-

handling enligt avsnitt 1.4

Meritförteckning, som

anges i avsnitt 2.1