FFFS 2018:12

om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Allmänna råd

om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS

2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag;

beslutade den 25 juni 2018.

Finansinspektionen beslutar att 1 kap. 2 § Finansinspektionens allmänna råd (FFFS

2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §1 De allmänna råden gäller för

– börser,

– clearingorganisationer,

– Svenska skeppshypotekskassan, och

– understödsföreningar.

Om det är lämpligt bör de allmänna råden även tillämpas på koncerner och

finansiella konglomerat.

De gäller dock inte för centrala motparter enligt Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktions-

register.

_______________

Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 oktober 2018.

ERIK THEDÉEN

Roger

Jacobsson

1 Ändringen innebär att juridiska personer med tillstånd enligt lagen (2005:405) om

försäkringsförmedling, tas bort från förteckningen.

FFFS 2018:12

Utkom från trycket

den 2 juli 2018