FFFS 2018:18

Finansinspektionens föreskrifter om övervakning av emittenters regelbundna finansiella information

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om övervakning av emittenters regelbundna finansiella

information;

beslutade den 13 november 2018.

Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 6 kap. 1 § 46 och 47

förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden.

Tillämpningsområde och definitioner

1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om den övervakning av regelbunden

finansiell information som ett organ med representativa företrädare på redovisnings-

området, ett övervakningsorgan, utför.

Föreskrifterna gäller för ett sådant övervakningsorgan till vilket uppgiften att

övervaka emittenters regelbundna finansiella information har överlämnats enligt

16 kap. 12 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2 § De termer och uttryck som används i dessa föreskrifter har samma betydelse

som i 1 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Övervakningsorganets organisation

3 § Ett övervakningsorgan ska ha fastställda stadgar och en arbetsordning för sin

verksamhet.

Organet ska lämna Finansinspektionen utkast till stadgarna och arbetsordningen i

god tid innan det beslutar om dessa.

Organet ska regelbundet se över stadgarna och arbetsordningen, och om det behövs

uppdatera dem. Organet ska även i god tid informera Finansinspektionen om förslag

till ändringar i dokumenten.

4 § De ledamöter som ingår i ett övervakningsorgan ska vara oberoende.

Organet ska i god tid innan det utser en ny ledamot i organet informera

Finansinspektionen om detta.

Dokumentation

5 § Ett övervakningsorgan ska ha fastställda och dokumenterade rutiner för sin

övervakning.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om

harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är

upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i

lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU.

FFFS 2018:18

Utkom från trycket

den 19 november 2018

FFFS 2018:18

2

Organet ska lämna Finansinspektionen utkast till rutinerna i god tid innan det

beslutar dem.

Organet ska regelbundet se över rutinerna, och om det behövs uppdatera dem.

Organet ska i god tid informera Finansinspektionen om förslag till ändringar i

rutinerna.

6 § Ett övervakningsorgan ska dokumentera åtminstone

– urvalet av de emittenter vars regelbundna finansiella information organet granskar,

– hur urvalet går till, och

– vilket underlag som organet hämtar urvalet ifrån.

Organet ska även dokumentera de åtgärder som det genomför i en granskning.

7 § Ett övervakningsorgan ska ha ett diarium där det löpande registrerar sina

ärenden och de handlingar som hör till dessa.

Diariet och handlingarna ska förvaras i ordnat skick och på ett betryggande och

överskådligt sätt, och ska bevaras i tio år.

Övervakning

8 § Ett övervakningsorgan ska basera sin granskning på ett tillräckligt stort urval av

emittenter för att övervakningen ska bidra till att upprätthålla förtroendet på

värdepappersmarknaden. Organet ska granska varje emittents regelbundna

finansiella information med lämpliga tidsintervall.

9 § Ett övervakningsorgan ska granska en viss emittents regelbundna finansiella

information om Finansinspektionen skriftligen begär det.

10 § Ett övervakningsorgan ska utföra en granskning skyndsamt.

Organet ska informera en emittent vars regelbundna finansiella information är

föremål för granskning. Organet ska även upplysa emittenten om att ärendet kommer

att överlämnas till Finansinspektionen om emittenten inte samarbetar.

11 § Ett övervakningsorgan ska följa tillämpliga författningar som reglerar över-

vakningen.

Organet ska i sin verksamhet med alla tillgängliga medel söka följa Europeiska

värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) riktlinjer och rekommendationer

som rör övervakningsorganets verksamhet. Detta gäller inte riktlinjer och

rekommendationer, eller delar av sådana, som Finansinspektionen har informerat

Esma om att myndigheten inte följer eller inte avser att följa.

Organet ska i sin övervakning beakta utvecklingen inom det samarbete på området

som bedrivs inom Europeiska unionen.

12 § Om en emittent inte samarbetar med ett övervakningsorgan vid en granskning,

ska organet avsluta granskningen av emittenten och överlämna ärendet till

Finansinspektionen. Organet ska samtidigt meddela emittenten om att ärendet har

överlämnats till Finansinspektionen.

FFFS 2018:18

3

Åtgärder vid överträdelser

13 § Ett övervakningsorgan som efter att ha avslutat sin granskning av en emittent

konstaterar att emittenten inte har upprättat sin regelbundna finansiella information

enligt gällande bestämmelser, ska, om inte annat framgår av andra stycket

– snarast och inte senare än en arbetsdag efter att en överträdelse har konstaterats,

informera Finansinspektionen om sin bedömning, samt

– överlämna all diarieförd dokumentation i ärendet till myndigheten.

Om organet bedömer att överträdelsen är ringa, ska det i stället i ett skriftligt beslut

uppmana emittenten

– att i dess framtida finansiella information rätta till de felaktigheter som organet har

observerat, eller

– att offentliggöra en särskild rättelse.

Organet ska samtidigt skriftligen informera emittenten om att ärendet kommer att

överlämnas till Finansinspektionen för bedömning om emittenten inte följer

uppmaningen i beslutet. Organet ska skicka en kopia av beslutet till

Finansinspektionen.

14 § Om emittenten inte följer organets beslut enligt 13 § andra stycket, ska organet

snarast överlämna ärendet till Finansinspektionen.

15 § Ett övervakningsorgan ska löpande offentliggöra sina beslut om åtgärder enligt

13 § andra stycket på sin webbplats.

Europeiskt samarbete

16 § Ett övervakningsorgan ska aktivt delta i det europeiska erfarenhetsutbytet och

bidra till en enhetlig tillämpning av internationella redovisningsstandarder och en

enhetlig tillsyn, såväl i Sverige som inom EES.

17 § Ett övervakningsorgan ska samråda med Finansinspektionen i syfte att nå en

gemensam ståndpunkt i frågor som uppstår inom samarbetet inom Europeiska

unionen.

Första stycket tillämpas inte på svenska ärenden då organet eller Finansinspektionen

självständigt ska fatta beslut. I sådana fall ska organet och Finansinspektionen endast

utbyta information med varandra om besluten.

Informationsutbyte

18 § Ett övervakningsorgan och Finansinspektionen ska mötas en gång varje kvartal

för att utbyta information.

Organet ska i god tid kalla Finansinspektionen till sådana möten och samtidigt lämna

förslag till en dagordning. Organet ska ge Finansinspektionen möjlighet att tillföra

punkter på dagordningen.

Organet ska föra protokoll vid dessa möten. Organet ska ge Finansinspektionen

möjlighet att justera protokollet.

FFFS 2018:18

4

19 § Ett övervakningsorgan och Finansinspektionen ska även mötas för att utbyta

information om någon av dem begär det.

Rapportering till Finansinspektionen

20 § Ett övervakningsorgan ska varje år senast den 1 mars lämna en rapport till

Finansinspektionen om föregående års övervakning.

Rapporten ska åtminstone innehålla

– information om övervakningen och resultatet av granskningarna, och

– information om hur organet har arbetat för att följa de krav som ställs på

övervakningen i dessa föreskrifter och andra tillämpliga författningar, samt i Esmas

riktlinjer och rekommendationer.

21 § Ett övervakningsorgan ska på skriftlig begäran från Finansinspektionen, lämna

över diarieförd dokumentation om övervakningen till myndigheten.

Skyldighet att offentliggöra rapport om övervakning

22 § Ett övervakningsorgan ska varje år offentliggöra en rapport om föregående års

övervakning. Rapporten ska åtminstone innehålla information om övervakningen

och resultatet av granskningarna.

Övervakningsorganet ska offentliggöra rapporten genom att publicera den på sin

webbplats.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas på regelbunden

finansiell information som offentliggörs efter ikraftträdandet.

ERIK THEDÉEN

Nanny

Hiort