FFFS 2018:19

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

beslutade den 13 november 2018.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § 46–48 förordningen

(2007:572) om värdepappersmarknaden i fråga om Finansinspektionens föreskrifter

(FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

dels att 5 kap. 3 och 12–19 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 5 kap. 12, 13 och 16–18 §§ ska utgå,

dels att 5 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om hur en börs ska utföra övervakningen

enligt följande bestämmelser i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

1. 13 kap. 7 § om handel och kursbildning.

2. 14 kap. 7 § om deltagares efterlevnad av kraven för handeln.

3. 15 kap. 9 § om finansiella instrument som är upptagna till handel.

4. 15 kap. 9 § om utgivares informationsskyldighet.

2 § En börs ska, förutom de funktioner och resurskrav som ställs i 13 kap. 2 § lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden, ha den kompetens som krävs för att kunna

upprätthålla en effektiv övervakning enligt 1 §.

Marknadsövervakningen vid en börs ska ha kapacitet att

1. inhämta information från utgivare och deltagare, för att få en förklaring till sådana

fall som avses i 1 § 1–4 och som hänför sig till de reglerade marknader som börsen

driver, och

2. inhämta information från svenska och utländska börser, för att få en förklaring till

sådana fall som avses i 1 § 1–4.

_______________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019.

FFFS 2018:19

Utkom från trycket

den 19 november 2018

FFFS 2018:19

2

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för övervakning av sådan regelbunden

finansiell information som har offentliggjorts före ikraftträdandet.

ERIK THEDÉEN

Nanny

Hiort