FFFS 2018:2

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet

och insättningssystem;

beslutade den 23 januari 2018.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § 54 förordningen (2007:572)

om värdepappersmarknaden att 1 kap. 2 § Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och insätt-

ningssystem ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 § Föreskrifterna gäller för

1. bankaktiebolag,

2. sparbanker,

3. medlemsbanker,

4. kreditmarknadsbolag,

5. kreditmarknadsföreningar,

6. värdepappersbolag, och

7. företag som har tillstånd att driva clearingverksamhet enligt 19 kap. lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden.

Bestämmelserna i 1–3 kap. ska, i enlighet med 3 kap. 4 § lagen (2014:968) om

särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, tillämpas på grupp- eller

undergruppsnivå.

Bestämmelserna i 4 kap. gäller inte för företag som avses i första stycket 7.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2018.

ERIK THEDÉEN

Thomas

Holmestål

FFFS 2018:2

Utkom från trycket

den 29 januari 2018