FFFS 2018:21

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om börsers förteckningar över vissa innehav av finansiella instrument

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om börsers förteckningar över vissa innehav av finansiella

instrument;

beslutade den 11 december 2018.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 6 kap. 1 § 2 förordningen

(2007:572) om värdepappersmarknaden, och lämnar följande allmänna råd.

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för börser.

2 § En börs ska besluta vilka anställda och uppdragstagare som omfattas av

anmälningsskyldighet enligt 1 kap. 15 § lagen (2007:528) om värdepappersmark-

naden. Grunderna för hur personkretsen har bestämts ska dokumenteras.

Allmänna råd

Följande anställda och uppdragstagare bör normalt omfattas av anmälnings-

skyldighet:

– styrelseledamot,

– styrelsesuppleant,

– verkställande direktör,

– vice verkställande direktör,

– den som hanterar eller medverkar vid prospektgranskning, inregistrering

eller notering, och

– den som ingår i funktionen för marknadsövervakning.

3 § Den förteckning som en börs ska föra enligt 1 kap. 16 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden ska åtminstone innehålla uppgifter om

– anmälarens namn, befattning och personnummer eller, om personnummer saknas,

annat identifieringsnummer,

– emittent, antal eller värde samt typ av finansiellt instrument som anmälaren och

närstående personer äger,

– tidpunkt för och storlek på ändringar av innehav,

– vems innehav som ändrats och, om ändringen gäller en närstående, dennes

anknytning till anmälaren, samt

– datum för anmälan.

För optioner ska anges om det är en köp- eller säljoption som har utfärdats, förvärvats

eller överlåtits. Dessutom ska den underliggande tillgången, antal, löptid, slutdag

samt lösenpriset anges. Motsvarande uppgifter ska anges för terminer.

FFFS 2018:21

Utkom från trycket

den 17 december 2018

FFFS 2018:21

2

_______________

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2019.

ERIK THEDÉEN

Thomas Holmestål