FFFS 2018:7

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och

registrerade utgivare;

beslutade den 17 april 2018.

Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 6 § 2, 9, 11 och 12 förordningen

(2011:766) om elektroniska pengar i fråga om Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade

utgivare

dels att 6 kap. 4 § ska upphöra att gälla,

dels att 2 kap. 2, 5, 7, 13 och 20 §§, 4 kap. 1 § och 7 kap. 8 och 10 §§ samt

rubriken till 4 kap. ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 2 kap. 2 a, 5 a, 17 a och 22 §§,4 kap. 2–

4 §§, och 10 kap. 4 a § och närmast före 2 kap. 22 § en ny rubrik av följande

lydelse.

2 kap.

2 § Ett företag ska i sin ansökan ange företagets namn, organisationsnummer och

huvudkontorets adress. Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare

för företaget.

2 a § Till ansökan ska ett företag bifoga sin bolagsordning eller sina stadgar.

5 § Ett företag ska i sin ansökan lämna en prognos för de tre närmast kommande

verksamhetsåren. Prognosen ska omfatta

1. balans- och resultaträkning,

2. beräkning av kapitalkrav, och

3. beräkning av kapitalbas.

Företaget ska redovisa vilka antaganden prognosen bygger på. Det ska särskilt ange

vilka antaganden om genomsnittet av utestående skulder hänförliga till elektroniska

pengar som prognosen bygger på.

Företaget ska i prognosen redogöra för hur det avser att finansiera verksamheten

med utgivning av elektroniska pengar.

5 a § Ett företag ska till sin ansökan bifoga underlag som visar att det har ett

startkapital som minst motsvarar 350 000 euro.

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om

betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG

och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv

2007/64/EG.

FFFS 2018:7

Utkom från trycket

den 23 april 2018

FFFS 2018:7

2

7 § Ett företag ska till sin ansökan bifoga en verksamhetsplan som är upprättad

enligt 8–22 §§.

13 § Det ska framgå av ett företags verksamhetsplan om det avser att anlita ombud

för att tillhandahålla betaltjänster eller distribution och inlösen av elektroniska

pengar.

Om företaget avser att anlita ombud för att tillhandahålla betaltjänster, ska också

redogöra för hur det avser att genomföra kontroller av ombudet.

17 a § Ett företag ska i sin verksamhetsplan ange de verksamheter som är kritiska

för att det ska kunna upprätthålla driften av verksamheten och de beredskapsplaner

som finns.

20 § Ett företag ska i en separat bilaga till verksamhetsplanen redogöra för sin

allmänna riskbedömning enligt 2 kap.1 och 2 §§ lagen (2017:630) om åtgärder

mot penningtvätt och finansiering av terrorism och 2 kap. 1 § Finansinspektionens

föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism. Företaget ska även i en separat bilaga bifoga de interna rutiner och

riktlinjer företaget ska ha enligt 2 kap. 8 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism. Företaget ska även lämna uppgifter om vem som är

företagets centralt funktionsansvarige i frågor om penningtvätt och finansiering av

terrorism.

Det ska framgå av verksamhetsplanen om företagets verksamhet omfattas av

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 20 maj 2015 om

uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning

(EG) nr 1781/2006. Om företagets verksamhet omfattas ska det framgå hur

företaget avser följa förordningen.

Insamling av statistiska uppgifter

22 § Ett företag ska i sin verksamhetsplan ange hur det samlar in statistiska

uppgifter om verksamhetens drift, transaktioner och svikliga förfaranden.

4 kap. Verksamhet i andra länder

1 § Ett institut för elektroniska pengar som avser att distribuera elektroniska

pengar, lösa in elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster genom ombud i

ett annat land inom EES ska, när det underrättar Finansinspektionen enligt 3 kap.

19

§ lagen (2011:755) om elektroniska pengar, använda bilaga III till

kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2055 av den 23 juni 2017 om

komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad

gäller tekniska tillsynsstandarder för samarbete och utbyte av information mellan

behöriga myndigheter vad gäller betalningsinstituts utövande av etableringsrätten

och friheten att tillhandahålla tjänster.

När institutet underrättar Finansinspektionen om vilken dag det avser att påbörja

verksamheten i det andra landet, ska det använda bilaga VI till kommissionens

förordning.

2 § Ett institut för elektroniska pengar som avser att ge ut elektroniska pengar eller

tillhandahålla betaltjänster genom en filial i ett annat land inom EES, ska när det

underrättar Finansinspektionen enligt 3 kap. 20 § lagen (2011:755) om elektroniska

FFFS 2018:7

3

pengar, använda bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU)

2017/2055 av den 23 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och

rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för samarbete

och utbyte av information mellan behöriga myndigheter vad gäller betalnings-

instituts utövande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster.

När institutet underrättar Finansinspektionen om vilken dag det avser att påbörja

verksamhet i det andra landet, ska det använda bilaga VI till kommissionens

förordning.

3 § Ett institut för elektroniska pengar som avser att ge ut elektroniska pengar eller

tillhandahålla betaltjänster genom gränsöverskridande verksamhet i ett annat land

inom EES ska, när det underrättar Finansinspektionen enligt 3 kap. 22 § lagen

(2011:755) om elektroniska pengar, använda bilaga V till kommissionens

delegerade förordning (EU) 2017/2055 av den 23 juni 2017 om komplettering av

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska

tillsynsstandarder för samarbete och utbyte av information mellan behöriga

myndigheter vad gäller betalningsinstituts utövande av etableringsrätten och

friheten att tillhandahålla tjänster.

4 § När ett institut för elektroniska pengar underrättar Finansinspektionen enligt 1–

3 §§, ska institutet även komma in med en översättning av blanketterna som är på

engelska eller på ett språk som är officiellt i det land etableringen avser.

7 kap.

8 § För att funktionen för regelefterlevnad ska kunna fullgöra sina uppgifter

korrekt, ska styrelsen och den verkställande direktören ansvara för att

1. funktionen har de befogenheter, resurser och den sakkunskap som krävs samt

tillgång till all relevant information,

2. utse en person som ansvarar för funktionen och för all rapportering till

företagsledningen om regelefterlevnad enligt kraven i 5 §,

3. den som ingår i funktionen arbetar oberoende och inte deltar i utförandet av den

verksamhet som de kontrollerar, och

4. metoden för att fastställa ersättning till en anställd som ingår i funktionen inte

äventyrar, eller sannolikt kan komma att äventyra, dess objektivitet.

Finansinspektionen kan besluta om undantag från kraven enligt första stycket 3 och

4 om det med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet inte är

proportionerligt att kraven ställs och att institutets funktion för regelefterlevnad är

effektiv även utan att kraven uppfylls.

10 § Ett institut för elektroniska pengar ska ha en effektiv funktion för riskkontroll

som arbetar oberoende. Institutet ska utse en person som ansvarar för funktionen

och för att tillhandahålla rapporter och ge råd till styrelsen och den verkställande

direktören enligt kraven i 5 §.

Funktionen ska ansvara för att

1. kontrollera att instruktioner och rutiner enligt 9 § är aktuella, lämpliga och

effektiva,

2. genomföra de instruktioner och rutiner som anges i 9 §,

3. kontrollera i vilken utsträckning institutet, dess anställda och ombud följer

instruktioner och rutiner för att hantera risker enligt 9 §,

FFFS 2018:7

4

4. kontrollera att institutet vidtar lämpliga och effektiva åtgärder för att rätta till

brister i instruktioner och rutiner eller i de anställdas och ombudens tillämpning av

dessa.

Finansinspektionen kan besluta om undantag från kraven enligt första stycket 3 och

4, om det med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet inte är

proportionerligt att kraven ställs och institutets funktion för riskkontroll är effektiv

även utan att kraven uppfylls.

10 kap.

4 a § Bestämmelser om rapportering av allvarliga operativa incidenter eller

säkerhetsincidenter för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

finns i 6 kap. 4 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:X) om verksamhet

för betaltjänstleverantörer.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2018.

ERIK THEDÉEN

David

Lothigius