FFFS 2018:9

Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersbolag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa

värdepappersbolag;

beslutade den 19 juni 2018.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 6 kap. 1 § 56 och 58

förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för värdepappersbolag som avses i artikel 4.1.2 c i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning

(EU) nr 648/2012.

Föreskrifternas innehåll

2 § Föreskrifterna innehåller bestämmelser om vilka uppgifter om kapitalbaskrav

som värdepappersbolag som avses i 1 § ska rapportera till Finansinspektionen.

Rapportering av uppgifter till Finansinspektionen

3 § Ett värdepappersbolag ska per balansdagarna den 31 mars, den 30 juni, den 30

september och den 31 december lämna uppgifter om bolagets

1. kapitalbas, och

2. memorandumposter.

Om värdepappersbolaget ska tillämpa artiklarna 95.2 och 97.1 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr

648/2012, ska bolaget dessutom lämna uppgifter om bolagets

1. kapitalbaskrav (riskvägt exponeringsbelopp), samt

2. kapitalrelationer och kapitalnivåer.

4 § Uppgifterna i 3 § ska lämnas via Finansinspektionens webbtjänst för periodisk

rapportering, enligt anvisningar på myndighetens webbplats.

5 § Uppgifterna i 3 § ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 12 maj,

den 11 augusti, den 11 november och den 11 februari. Uppgifterna ska avse

föregående kvartal. Om balansdagen sammanfaller med årsbokslutsdagen ska

uppgifterna ha kommit in till Finansinspektionen senast den tjugonde kalenderdagen

i den andra månaden efter balansdagen.

FFFS 2018:9

Utkom från trycket

den 26 juni 2018

FFFS 2018:9

2

6 § Om värdepappersbolaget gör ändringar som påverkar uppgifter som rapporterats

enligt 3 §, ska bolaget snarast lämna korrekta uppgifter till Finansinspektionen.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 juli 2018.

ERIK THEDÉEN

Veronica

Fröderberg