FFFS 2019:16

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder;

beslutade den 18 juni 2019.

Finansinspektionen föreskriver1med stöd av 5 § 14 förordningen (2013:587) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder att det i Finansinspektionens föreskrifter

(2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska införas en ny paragraf,

12 kap. 15 §, och närmast före 12 kap. 15 § en ny rubrik av följande lydelse.

12 kap.

Informationskrav för vissa specialfonder

15 § Om en sådan institutionell investerare som avses i artikel 2 i Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av

vissa aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europa-

parlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828, har investerat i en specialfond som

förvaltas av en AIF-förvaltare och fondens medel placeras i aktier som är upptagna

till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES, ska

årsberättelsen – utöver vad som anges i 13 och 14 §§ – i fråga om sådana aktier

innehålla information om

1. hur fondens investeringsstrategi bidrar till utvecklingen av fondens tillgångar på

medellång till lång sikt,

2. fondens omsättningskostnader,

3. anlitande av röstningsrådgivare för engagemang i de bolag som har gett ut de

aktier som ingår i fonden,

4. riktlinjer för utlåning av värdepapper och hur dessa tillämpas för att fullfölja

engagemanget i tillämpliga fall, särskilt vid bolagsstämmor i de bolag som har gett

ut de aktier som ingår i fonden, och

5. huruvida några intressekonflikter har uppkommit i samband med placeringen och

i så fall vilka samt hur de har hanterats.

Om informationen redan är tillgänglig för allmänheten behöver den inte tas med i

redogörelsen.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande

av vissa aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets

och rådets direktiv (EU) 2017/828.

FFFS 2019:16

Utkom från trycket

den 25 juni 2019

FFFS 2019:16

2

_____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 juni 2019 och tillämpas första gången för den

årsberättelse som ska lämnas 2020.

ERIK THEDÉEN

Agneta Blomquist