FFFS 2019:18

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder;

beslutade den 12 november 2019.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 §12 och 13 förordningen (2013:587)

om förvaltare av alternativa investeringsfonder att 13 kap. 1 § Finansinspektionens

föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande

lydelse.

13 kap.

1 § Bestämmelser om innehållet i en informationsbroschyr finns i 10 kap. 1, 11 och

1315 §§ samt 12 kap. 7 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investe-

ringsfonder. Informationsbroschyren ska därutöver innehålla det som framgår av

2–15 §§.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020.

ERIK THEDÉEN

Angelica Thornquist Lavicka

FFFS 2019:18

Utkom från trycket

den 18 november 2019