FFFS 2019:19

Finansinspektionens föreskrifter om pensionsstiftelser

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om pensionsstiftelser;

beslutade den 28 november 2019.

Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 5 kap. 9 § förordningen

(2019:809) om tjänstepensionsföretag.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (1967:531)

om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

I föreskrifterna anges

– vilken information som en pensionsstiftelse ska lämna och hur informationen ska

lämnas (2 kap.),

– vad en pensionsstiftelses styrdokument ska innehålla (3 kap.), och

– vad en pensionsstiftelses placeringsriktlinjer och konsekvensredogörelse ska

innehålla (4 kap.).

2 § Föreskrifterna gäller för en sådan pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra eller

tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

3 § I dessa föreskrifter betyder

1. konsekvensredogörelse: en sådan redogörelse för placeringsriktlinjernas konse-

kvenser som avses i 16 f § andra stycket lagen (1967:531) om tryggande av

pensionsutfästelse m.m.,

2. likviditetsrisk: risken för att en pensionsstiftelse inte kan infria sina betalnings-

förpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel

ökar avsevärt,

3. marknadsrisk: risken för att marknadsvärdet av nettotillgångarna påverkas

negativt av en ändring av marknadspriserna på tillgångar, skulder och finansiella

kontrakt,

4. motpartsrisk: risken för att marknadsvärdet på tillgångarna påverkas negativt på

grund av brister i betalningsförmågan eller försämrad kreditvärdighet hos stiftelsens

motparter,

5. placeringsriktlinjer: det övergripande styrdokument som pensionsstiftelsen

använder som grund för sina placeringar,

6. placeringsrisk: marknadsrisk, motpartsrisk och likviditetsrisk,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om

verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen.

FFFS 2019:19

Utkom från trycket

den 4 december 2019

FFFS 2019:19

2

7. placeringsstrategi: en pensionsstiftelses strategi för placering av tillgångar i

förhållande till arten och varaktigheten av de pensionsutfästelser som stiftelsen har

till ändamål att trygga, och

8. tillsynsmyndigheter: Finansinspektionen och den för stiftelsen behöriga läns-

styrelsen.

2 kap. Information om pensionsstiftelsen och dess verksamhet

1 § Bestämmelser om att en pensionsstiftelse ska lämna information om stiftelsen

och dess verksamhet finns i 10 l § lagen (1967:531) om tryggande av pensions-

utfästelse m.m.

Informationen ska innehålla uppgifter om

1. stiftelsens namn och adress samt telefonnummer eller e-postadress,

2. i vilken medlemsstat stiftelsen är registrerad eller auktoriserad,

3. vilka myndigheter som är stiftelsens tillsynsmyndigheter,

4. stiftelsens placeringsprofil,

5. stiftelsens syfte och hur det ska uppnås, och

6. stiftelsens ekonomiska ställning.

Om pensionsstiftelsen beaktar miljöfaktorer, klimatfaktorer, sociala faktorer eller

företagsstyrningsfaktorer i sina placeringsbeslut, ska stiftelsen även informera om

det och på vilket sätt den beaktar faktorerna.

En pensionsstiftelse ska upplysa om vilken information som stiftelsen är skyldig att

lämna på begäran.

2 § En pensionsstiftelse ska hålla den information som avses i 1 § tillgänglig på sin

webbplats.

Om stiftelsen inte har en egen webbplats ska den hålla informationen tillgänglig på

en annan webbplats som enkelt kan nås.

Stiftelsen ska tillhandahålla informationen i pappersform på begäran av

– den som stiftelsen tryggar utfästelse om pension till, eller

– den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av stiftelsen.

3 § Information som avses i 1 § ska vara på svenska och formulerad på ett enkelt

och begripligt sätt.

Informationen ska uppdateras regelbundet och får inte vara vilseledande.

4 § En pensionsstiftelse ska tillhandahålla sina stadgar på begäran av

– den som stiftelsen tryggar utfästelse om pension till, eller

– den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av stiftelsen.

5 § En pensionsstiftelse ska kostnadsfritt tillhandahålla sådan information som

avses i 1 och 4 §§. Detsamma gäller för sådan information som stiftelsen ska

tillhandahålla enligt 10 l § andra stycket lagen (1967:531) om tryggande av

pensionsutfästelse m.m.

FFFS 2019:19

3

3 kap. Innehåll i styrdokument

Riktlinjer för riskhantering

1 § En pensionsstiftelses riktlinjer för riskhantering ska innehålla en redogörelse för

1. vilka uppgifter som riskhanteringsfunktionen ska utföra,

2. hur riskhanteringsfunktionen är organiserad,

3. vilka processer och rutiner som finns för att identifiera, mäta, hantera och

rapportera väsentliga risker i verksamheten, inbegripet operativa risker, placerings-

risker och risker som omfattas av uppdragsavtal, och

4. hur och när riskhanteringsfunktionen ska rapportera väsentliga resultat och

rekommendationer till styrelsen.

2 § När det gäller placeringsrisker får en pensionsstiftelse i sina riktlinjer för risk-

hantering hänvisa till de placeringsriktlinjer som stiftelsen upprättar enligt 16 f §

lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Bestämmelser om innehållet i placeringsriktlinjer finns i 4 kap.

Riktlinjer för internrevision

3 § En pensionsstiftelses riktlinjer för internrevision ska innehålla en redogörelse

för

1. vilka uppgifter som internrevisionsfunktionen ska utföra,

2. hur internrevisionsfunktionen är organiserad,

3. hur internrevisionsfunktionen utvärderar lämpligheten och effektiviteten hos

internkontrollsystemet och andra delar av företagsstyrningssystemet, inklusive delar

som omfattas av uppdragsavtal, och

4. hur och när internrevisionsfunktionen ska rapportera väsentliga resultat och

rekommendationer till styrelsen.

Riktlinjer för verksamhet som omfattas av uppdragsavtal

4 § En pensionsstiftelses riktlinjer för verksamhet som omfattas av uppdragsavtal

ska innehålla en redogörelse för

1. pensionsstiftelsens process för att välja uppdragstagare,

2. pensionsstiftelsens rutiner för att följa upp den verksamhet som omfattas av

uppdragsavtal, och

3. vem eller vilka personer eller funktioner eller vilken befattning inom pensions-

stiftelsen som ansvarar för uppföljningen.

Riktlinjerna ska även innehålla en redogörelse för pensionsstiftelsens processer och

rutiner för att säkerställa att ett uppdragsavtal inte leder till att

1. kvaliteten i företagsstyrningssystemet försämras,

2. de operativa riskerna ökar väsentligt,

3. tillsynsmyndigheternas möjligheter att utöva tillsyn försämras, eller

4. verksamheten inte kan drivas kontinuerligt.

FFFS 2019:19

4

Beredskapsplan

5 § En pensionsstiftelses beredskapsplan ska innehålla en redogörelse för hur

pensionsstiftelsen säkerställer att verksamheten kan drivas kontinuerligt. Pensions-

stiftelsen ska i redogörelsen särskilt beskriva vilka åtgärder stiftelsen ska vidta om

den behöver återta utlagd verksamhet.

Ersättningspolicy

6 § En pensionsstiftelses ersättningspolicy ska innehålla en redogörelse för

1. de allmänna principer för ersättningar som stiftelsen tillämpar, och

2. de åtgärder som stiftelsen vidtar för att undvika intressekonflikter.

7 § Innehållet i ersättningspolicyn ska stämma överens med pensionsstiftelsens

verksamhet, riskprofil, mål, långsiktiga intressen, finansiella stabilitet och resultat

som helhet samt med de långsiktiga intressen som de personer har vars pensions-

förmåner pensionsstiftelsen tryggar.

8 § Innehållet i ersättningspolicyn får inte skapa incitament till risktagande som är

oförenligt med pensionsstiftelsens riskprofil och regler.

4 kap. Innehåll i placeringsriktlinjer och konsekvensredogörelse

Placeringsriktlinjer

1 § En pensionsstiftelses placeringsriktlinjer ska innehålla en uppgift om syftet med

dem.

Placeringsstrategi

2 § Placeringsriktlinjerna ska i fråga om placeringsstrategi innehålla

1. en övergripande beskrivning av vilka tillgångar pensionsstiftelsen får placera i,

2. en uppgift om pensionsstiftelsens avkastningsmål och hur den avser att uppnå

detta mål,

3. en övergripande beskrivning av arten och varaktigheten av de pensionsutfästelser

som stiftelsen har till uppgift att trygga,

4. en beskrivning av pensionsstiftelsens strategiska allokering, där det framgår

vilken fördelning av placeringarna, uppdelat på tillgångsslag, som är tillåten i olika

placeringsformer och på olika marknader samt tillåtna avvikelser från detta, och

5. en uppgift om hur pensionsstiftelsen, i förekommande fall, beaktar miljöfaktorer,

sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer i sina placeringsbeslut.

3 § Om en pensionsstiftelse använder derivatinstrument ska den i sina placerings-

riktlinjer beskriva hur dessa instrument underlättar en effektiv portföljförvaltning

eller bidrar till att reducera riskerna i stiftelsens förvaltning.

FFFS 2019:19

5

Organisation för riskhantering

4 § Placeringsriktlinjerna ska i fråga om organisation för att hantera placeringsrisker

innehålla

1. en övergripande beskrivning av pensionsstiftelsens organisation för hantering av

placeringsrisker,

2. en uppgift om vilka beslutsinstanser som finns,

3. en beskrivning av pensionsstiftelsens process för riskhantering, och

4. en redogörelse för vilka styrdokument som finns.

Mätning av placeringsrisker

5 § Placeringsriktlinjerna ska i fråga om mätning av placeringsrisker innehålla

1. en beskrivning av pensionsstiftelsens metoder för att mäta marknadsrisker,

2. uppgifter om stresstester och scenarioanalyser av extrema marknadsförändringar,

och

3. en beskrivning av hur pensionsstiftelsen mäter motpartsrisker, även i de fall

motparterna är stater, och hanterar likviditetsrisker.

En pensionsstiftelse ska i den beskrivning som avses i första stycket 3 särskilt ange

om stiftelsen får placera i värdepapper som ges ut av en arbetsgivare vars pensions-

åtaganden stiftelsen tryggar.

Riskkontroll och riskuppföljning

6 § Placeringsriktlinjerna ska i fråga om riskkontroll och riskuppföljning innehålla

1. en övergripande beskrivning av pensionsstiftelsens processer för riskkontroll och

riskuppföljning,

2. en redogörelse för pensionsstiftelsens uppföljning av placeringsrisker,

3. en beskrivning av hur pensionsstiftelsen säkerställer en ändamålsenlig och

oberoende riskkontroll,

4. en beskrivning av de limiter och andra gränsvärden som pensionsstiftelsen har

fastställt, och

5. en beskrivning av hur pensionsstiftelsen, i förekommande fall, arbetar med

normal- eller referensportföljer.

7 § Placeringsriktlinjerna ska innehålla en schematisk beskrivning av pensions-

stiftelsens rapportering av placeringsrisker, limiter och andra gränsvärden.

En pensionsstiftelse ska i beskrivningen ange vilka rapporter som stiftelsen regel-

bundet tar fram och vad de innehåller. Det ska också framgå vem eller vilka hos

stiftelsen som tar fram rapporterna och vem eller vilka som tar emot dem.

Konsekvensredogörelse

8 § En pensionsstiftelses konsekvensredogörelse ska innehålla

1. en beskrivning av stiftelsens tillgångar,

2. en kvantifiering av den avkastning och risk som den valda placeringsstrategin

förväntas medföra,

3. de beräkningar som kvantifieringen grundar sig på, och

FFFS 2019:19

6

4. en beskrivning av vilka effekter på pensionsstiftelsens tillgångar miljöfaktorer,

sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer förväntas få, om pensionsstiftelsen

beaktat sådana faktorer i sina placeringsbeslut.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 december 2019, då Finansinspektionens

föreskrifter (FFFS 2015:11) om placeringsriktlinjer och konsekvensanalys för

pensionsstiftelser ska upphöra att gälla.

ERIK THEDÉEN

Anna Wedin