FFFS 2019:28

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism;

beslutade den 10 december 2019.

Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 18 § första stycket 7, 8 och 13

förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

att 2 kap. 7 §, 3 kap. 5 §, 5 kap. 2 § samt 6 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter

(FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha

följande lydelse.

2 kap.

7 § Ett företag ska identifiera och analysera vilka hot, hämndåtgärder eller andra

fientliga åtgärder som kan uppkomma mot anställda, uppdragstagare och andra

personer som på liknande grund deltar i verksamheten.

Företaget ska utreda incidenter och använda kunskapen för att uppdatera de rutiner

som det ska ha enligt 2 kap. 15 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism. Omfattningen av rutinerna ska utgå från företagets

allmänna riskbedömning, hotbild, verksamhetens art och liknande omständigheter.

3 kap.

5 § Bestämmelser om kontroll av en kunds identitet på distans finns i 3 kap. 7 §

andra stycket lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism.

Ett företag får, utöver att göra på det sätt som anges i 3 kap. 7 § andra stycket lagen

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, kontrollera identiteten

hos en fysisk person på distans genom att

1. hämta in uppgifter om personens namn, adress, personnummer eller motsvarande,

2. kontrollera uppgifter enligt 1 mot externa register, intyg, eller annan motsvarande

dokumentation, och

3. kontakta personen genom att skicka en bekräftelse till hans eller hennes

folkbokföringsadress eller till en motsvarande tillförlitlig adress, eller se till att

personen skickar in en vidimerad kopia av en identitetshandling, eller en annan

motsvarande åtgärd.

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843 av den 30 maj 2018 om ändring av

direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för

penningtvätt eller finansiering av terrorism.

FFFS 2019:28

Utkom från trycket

den 17 december 2019

FFFS 2019:28

2

5 kap.

2 § Ett företag ska bevara handlingar och uppgifter enligt 5 kap. 4 § lagen

(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i tio år, om

1. handlingarna eller uppgifterna kan tyda på penningtvätt, finansiering av terrorism

eller att egendom annars härrör från brottslig handling,

2. omständigheter enligt 1 har rapporterats till Polismyndigheten eller

Säkerhetspolisen enligt 4 kap. 3 eller 6 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism, och

3. en myndighet har uppmärksammat företaget om att handlingarna eller uppgifterna

behöver bevaras under denna tidsperiod.

6 kap.

1 § När ett företag bedömer om det behöver inrätta sådana funktioner som anges i

6 kap. 2 § första stycket 1 och 3 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism, ska särskild hänsyn tas till

1. företagets omsättning,

2. antal anställda,

3. antal verksamhetsställen,

4. den verksamhet som bedrivs,

5. de produkter och tjänster som tillhandahålls,

6. verksamhetens komplexitet, och

7. företagets allmänna riskbedömning.

Funktionerna ska utföra de uppgifter som anges i 2–4 och 10 §§.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020.

ERIK THEDÉEN

Ulrika Båth Bertram