FFFS 2019:4

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9)

om värdepappersfonder;

beslutade den 21 maj 2019.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 18 § 7 förordningen (2013:588) om

värdepappersfonder att 5 kap. 3 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9)

om värdepappersfonder ska ha följande lydelse.

5 kap.

3 § Ett fondbolags egna medel ska beräknas i enlighet med de poster som ingår i

kapitalbasen för värdepappersbolag, enligt artiklarna 25–91 i förordning (EU)

nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag samt 3 kap.

1–3 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om

tillsynskrav och kapitalbuffertar.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juni 2019.

ERIK THEDÉEN

Sara Martinussen

FFFS 2019:4

Utkom från trycket

den 27 maj 2019