FFFS 2019:5

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder;

beslutade den 21 maj 2019.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 § 4 förordningen (2013:587) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder att 7 kap. 1 § Finansinspektionens

föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha

följande lydelse.

7 kap.

1 § I en AIF-förvaltares kapitalbas, enligt 7 kap.24 §§ lagen (2013:561) om för-

valtare av alternativa investeringsfonder, får de poster inräknas som ingår i kapital-

basen enligt artiklarna 25–91 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag samt 3 kap. 1–3 §§ Finansinspektionens

föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juni 2019.

ERIK THEDÉEN

Sara Martinussen

FFFS 2019:5

Utkom från trycket

den 27 maj 2019