FFFS 2019:7

Finansinspektionens föreskrifter om produktingripande i fråga om kontrakt som avser prisskillnader (CFD-kontrakt)

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om produktingripande i fråga om kontrakt som avser

prisskillnader (CFD-kontrakt);

beslutade den 18 juni 2019.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 6 kap. 1 § 62 förordningen

(2007:572) om värdepappersmarknaden.

1 kap. Föreskrifternas tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för företag som tillhandahåller investeringstjänster

enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2 kap. Definitioner

1 § I föreskrifterna ska termer och uttryck ha samma betydelse som i lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden och Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella

instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Därutöver ska termer och uttryck ha följande betydelse:

CFD-kontrakt: kontrakt som avser prisskillnader och är ett annat derivat än en

option, future eller swap, eller ett räntesäkringsavtal som, oavsett om det handlas på

en handelsplats eller inte, syftar till att ge innehavaren en lång eller kort exponering

mot variationer i ett pris, en nivå eller ett värde på en underliggande tillgång och som

måste avvecklas kontant eller som kan avvecklas kontant på en av parternas begäran

av ett annat skäl än fallissemang eller någon annan händelse som leder till att

kontraktet upphör,

initial säkerhetsmarginal: en betalning för att ingå ett CFD-kontrakt, exklusive

kommissioner, transaktionsavgifter och andra åtföljande kostnader,

marginalavslutningsskydd: avslutande av en eller flera av en kunds öppna CFD-

positioner på de villkor som är mest fördelaktiga för kunden enligt 9 kap. 1 och 31 §§

lagen om värdepappersmarknaden när summan av medlen på ett CFD-handels–

konto och det orealiserade nettoresultatet för samtliga öppna CFD-positioner som är

kopplade till det kontot minskar till mindre än hälften av skyddet för den initiala

säkerhetsmarginalen för samtliga på kontot öppna CFD-positioner,

negativt saldoskydd: en begränsning av en kunds totala skuld för samtliga CFD-

kontrakt på ett CFD-handelskonto upp till medlen på kontot,

riskvarning: skriftlig information som varnar en kund för riskerna förknippade med

CFD-kontrakt, och som är utformad enligt bestämmelserna i 4 kap.,

FFFS 2019:7

Utkom från trycket

den 25 juni 2019

FFFS 2019:7

2

skydd för initial säkerhetsmarginal: den initiala säkerhetsmarginalen som fastställs

enligt bilaga 1,

uteslutna icke-monetära förmåner: andra icke-monetära förmåner än informations-

eller undersökningsverktyg som har samband med CFD-kontrakt.

3 kap. Förbud mot marknadsföring, distribution och försäljning

Förbud

1 § Ett företag får inte marknadsföra, distribuera eller sälja CFD-kontrakt till icke-

professionella kunder.

Undantag från förbudet i vissa fall

2 § Det som anges i 1 § gäller inte om ett företag ser till att

1. kunden betalar in ett skydd för den initiala säkerhetsmarginalen i samband med

att det tecknar ett CFD-kontrakt,

2. kunden får ett marginalavslutningsskydd,

3. kunden får ett negativt saldoskydd,

4. kunden inte får en direkt eller indirekt betalning, en monetär eller en utesluten

icke-monetär förmån i samband med marknadsföring, distribution eller försäljning

av ett CFD-kontrakt, utan endast får den realiserade vinst som faller ut till följd av

kontraktet, och

5. meddelanden som företaget direkt eller indirekt skickar till icke-professionella

kunder eller information som företaget offentliggör till icke-professionella kunder

för att marknadsföra, distribuera eller sälja ett CFD-kontrakt, innehåller en

riskvarning som är utformad enligt 4 kap. 1–7 §§.

4 kap. Riskvarningar

Utformning av en riskvarning

1 § Ett företag ska, när det skickar ett meddelande eller offentliggör information

enligt 3 kap. 2 §, se till att riskvarningen tydligt framgår av texten.

Riskvarningen

– får inte ha mindre textstorlek än den övriga texten i meddelandet eller

informationen som offentliggörs, och

– ska vara på samma språk som den övriga texten i meddelandet eller informationen.

2 § Om ett företag under de senaste tolv månaderna (beräkningsperiod) har

tillhandahållit ett öppet CFD-kontrakt som är kopplat till en icke-professionell kunds

CFD-handelskonto, ska riskvarningen innehålla specifik information om den

procentuella andel av företagets icke-professionella kunder som har förlorat pengar

på CFD-kontrakt.

FFFS 2019:7

3

Beräkning av procentuell andel kunder som har gjort förluster

3 § Ett företag ska beräkna en procentuell andel av icke-professionella kunder som

har förlorat pengar på CFD-kontrakt enligt följande:

1. en icke-professionell kund ska anses ha förlorat pengar på sitt CFD-handelskonto

om summan av alla realiserade och icke-realiserade nettovinster på CFD-kontrakt

som är kopplade till handelskontot under beräkningsperioden är negativ,

2. företaget ska inkludera alla kostnader som har ett samband med ett CFD-kontrakt

som en kostnad vid beräkningen,

3. företaget ska undanta följande poster i beräkningen:

– ett CFD-handelskonto som inte hade en öppen position under beräkningsperioden,

– vinster och förluster från andra produkter än CFD-kontrakt som är kopplade till

CFD-handelskontot, och

– insättningar eller uttag av medel från CFD-handelskontot.

4 § Ett företag ska göra en beräkning enligt 3 § var tredje månad och den ska omfatta

de föregående 12 månaderna fram till dagen för beräkningen.

Företagsspecifika riskvarningar

5 § Ett företag som under beräkningsperioden har tillhandahållit ett öppet CFD-

kontrakt kopplat till en icke-professionell kunds CFD-handelskonto, ska när den

utfärdar en riskvarning säkerställa att riskvarningen utformas enligt

1. avsnitt A i bilaga 2, om meddelandet eller den offentliggjorda informationen

lämnas på ett varaktigt medium eller en webbplats,

2. avsnitt B i bilaga 2, om meddelandet eller den offentliggjorda informationen

lämnas på ett annat medium än ett varaktigt medium eller en webbplats, eller

3. avsnitt C i bilaga 2, om standardvillkoren hos en extern marknadsförings–

leverantör medger färre tecken än vad som framgår av riskvarningarna i avsnitt A

respektive avsnitt B i bilaga 2.

Standardiserade riskvarningar

6 § Ett företag som under beräkningsperioden inte har tillhandahållit ett öppet CFD-

kontrakt kopplat till en icke-professionell kunds CFD-handelskonto, ska när det

utfärdar en riskvarning säkerställa att riskvarningen utformas enligt

1. avsnitt D i bilaga 2 om meddelandet eller den offentliggjorda informationen

lämnas på ett varaktigt medium eller en webbplats,

2. avsnitt E i bilaga 2 om meddelandet eller den offentliggjorda informationen

lämnas på ett annat medium än ett varaktigt medium eller en webbplats, eller

3. avsnitt F i bilaga 2 om standardvillkoren hos en extern marknadsföringsleverantör

medger färre tecken än vad som framgår av riskvarningarna i avsnitt D respektive E

i bilaga 2.

FFFS 2019:7

4

Användning av en förkortad riskvarning

7 § Om ett företag använder en förkortad riskvarning enligt 5 § 3 eller 6 § 3 ska

meddelandet eller den offentliggjorda informationen innehålla en direktlänk till en

webbsida som innehåller riskvarningen i det format som anges i 5 § 1 eller 6 § 1.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2019.

ERIK THEDÉEN

Claudia Bäckström

FFFS 2019:7

5

Bilaga 1

Procentandelar för den initiala säkerhetsmarginalen per typ

av underliggande tillgång

1. 3,33 procent av det nominella värdet på ett CFD-kontrakt när det underliggande

valutaparet är sammansatt av två av följande valutor:

– US-dollar,

– euro,

– japanska yen,

– brittiska pund,

– kanadensiska dollar, eller

– schweiziska franc.

2. 5 procent av det nominella värdet på ett CFD-kontrakt när det underliggande

indexet, det underliggande valutaparet eller den underliggande råvaran är:

a) något av följande aktieindex:

– Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100),

– Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40),

– Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX 30),

– Dow Jones Industrial Average (DJIA),

– Standard & Poors 500 (S&P 500),

– NASDAQ Composite Index (NASDAQ),

– NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100),

– Nikkei Index (Nikkei 225),

– Standard & Poors/Australian Securities Exchange 200 (ASX 200),

– EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50),

b) ett valutapar som omfattar minst en valuta som inte anges i punkt 1 eller

c) guld.

3. 10 procent av det nominella värdet på CFD-kontraktet när den underliggande

råvaran eller det underliggande aktieindexet är en annan råvara eller ett annat

aktieindex än det som anges under punkten 2.

4. 50 procent av det nominella värdet på CFD-kontraktet när den underliggande

tillgången är en kryptovaluta.

5. 20 procent av det nominella värdet på CFD-kontraktet när den underliggande

tillgången är

– en aktie, eller

– en tillgång som inte anges under någon av punkterna i denna bilaga.

FFFS 2019:7

6

Bilaga 2

Riskvarningar

A. Företagsspecifik riskvarning enligt 4 kap. 5 § 1

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster

på grund av hävstången.

[ infoga procentandel per företag ] procent av alla icke-professionella kunder

förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.

Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd

med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

B. Förkortad företagsspecifik riskvarning enligt 4 kap. 5 § 2

[ infoga procentandel per företag ] procent av alla icke-professionella kunder

förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.

Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att

förlora dina pengar.

C. Teckenbegränsad företagsspecifik riskvarning enligt 4 kap. 5 § 3

[ infoga procentandel per företag ] procent av CFD-konton tillhörande icke-

professionella kunder förlorar pengar.

D. Standardiserad riskvarning enligt 4 kap. 6 § 1

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster

på grund av hävstången.

Mellan 74 och 89 procent av alla icke-professionella kunder förlorar

pengar på CFD-handel.

Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd

med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

E. Förkortad standardiserad riskvarning enligt 4 kap. 6 § 2

Mellan 74 och 89 procent av alla icke-professionella kunder förlorar

pengar på CFD-handel.

Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer

att förlora dina pengar.

F. Teckenbegränsad standardiserad riskvarning enligt 4 kap. 6 § 3

Mellan 74–89 procent av CFD-konton som tillhör icke-professionella kunder

förlorar pengar.