FFFS 2019:8

Finansinspektionens föreskrifter om produktingripade i fråga om binära optioner

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om produktingripade i fråga om binära optioner;

beslutade den 18 juni 2019.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 6 kap. 1 § 62 förordningen

(2007:572) om värdepappersmarknaden.

Föreskrifternas tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för företag som tillhandahåller investeringstjänster

enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Definitioner

2 § I föreskrifterna ska termer och uttryck ha samma betydelse som i lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden och Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj om marknader för finansiella instrument

och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Förbud mot marknadsföring, distribution och försäljning

3 § Ett företag får inte marknadsföra, distribuera eller sälja binära optioner till icke-

professionella kunder.

Med binär option avses ett derivat som, oavsett om den handlas på en handelsplats

eller inte

1. måste avvecklas kontant eller kan avvecklas kontant på begäran av en av parterna

av ett annat skäl än utebliven betalning, eller någon annan händelse som leder till att

kontraktet upphör,

2. enbart kan generera en betalning till en kund i samband med att den avvecklas

eller förfaller, och betalningen är begränsad till

– ett i förväg fastställt belopp eller noll om den underliggande tillgången för derivatet

uppfyller ett eller flera i förväg fastställda villkor, och

– ett i förväg fastställt belopp eller noll om den underliggande tillgången för derivatet

inte uppfyller ett eller flera i förväg fastställda villkor.

Undantag från förbudet

4 § Förbudet i 3 § gäller inte när ett företag marknadsför, distribuerar eller säljer

binära optioner som uppfyller följande krav:

FFFS 2019:8

Utkom från trycket

den 25 juni 2019

FFFS 2019:8

2

– Det lägre av de två i förväg fastställda beloppen som kunden kan få ut vid

avveckling eller förfall minst motsvarar den totala betalning som kunden har gjort

för den binära optionen. Den totala betalningen innefattar eventuella arvoden,

transaktionsavgifter och andra kostnader i samband med förvärvet av den binära

optionen.

– Löptiden från utfärdandet av den binära optionen till den binära optionens förfall

är minst 90 kalenderdagar.

– Det finns ett prospekt för den binära optionen som är upprättat och godkänt i

enlighet med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den

4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds

till allmänheten eller tas upp till handel, och om ändring av direktiv 2001/34/EG, och

som finns tillgängligt för allmänheten,

– Den binära optionen inte utsätter leverantören av den binära optionen för

marknadsrisk under den binära optionens löptid,

– företaget som marknadsför, distribuerar eller säljer den binära optionen eller någon

av dennes koncernenheter inte gör någon vinst eller förlust på den binära optionen,

annat än arvoden, transaktionsavgifter eller andra kostnader som tillkännagetts i

samband med tecknandet av den binära optionen.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 juli 2019.

ERIK THEDÉEN

Claudia Bäckström