FFFS 2019:9

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2)

om värdepappersrörelse;

beslutade den 18 juni 2019.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § 4, 9, 28, 31 och 32 förord-

ningen (2007:572) om värdepappersmarknaden i fråga om Finansinspektionens

föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 2 a kap., av följande lydelse,

dels att 3 kap. 7 §, 6 kap. 21 § och 7 kap. 7 § ska ha följande lydelse.

2 a kap. Ansökan om tillstånd för sidoverksamhet

1 § Ett värdepappersbolag ska ange i sin ansökan att det söker tillstånd för

sidoverksamhet enligt 2 kap. 3 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Ansökan ska vara undertecknad av en behörig företrädare för bolaget.

2 § Ett värdepappersbolag ska till ansökan bifoga

1. ett styrelseprotokoll som visar att styrelsen har godkänt ansökan,

2. ett registreringsbevis för bolaget från Bolagsverket, eller motsvarande,

3. en bolagsordning där det tydligt framgår vilken eller vilka sidoverksamheter som

bolaget ska driva,

4. relevanta finansiella uppgifter som är upprättade i enlighet med artikel 5 i

kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1943 av den 14 juli 2016 om

komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU med avseende

på tekniska tillsynsstandarder om information och krav för auktorisation av

värdepappersföretag,

5. en verksamhetsplan och andra relevanta uppgifter om bolagets organisation som

är upprättade i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) nr 2017/1943,

6. en redogörelse för vilka särskilda skäl som finns för att bolaget ska få tillstånd för

sidoverksamhet, och på vilket sätt en sådan verksamhet kan komma att underlätta

bolagets värdepappersrörelse.

Ägarförhållanden

3 § Ett värdepappersbolag ska i sin ansökan lämna en förteckning över bolagets

direkta och indirekta ägare.

FFFS 2019:9

Utkom från trycket

den 25 juni 2019

FFFS 2019:9

2

Ledningsförteckning

4 § Ett värdepappersbolag ska i sin ansökan lämna uppgifter om vilka ledamöter

och eventuella suppleanter som ingår i bolagets styrelse. Bolaget ska även ange vilka

personer som är styrelsens ordförande, verkställande direktör och verkställande

direktörens eventuella ställföreträdare.

3 kap.

7 § Ett värdepappersinstitut ska se till att en sådan funktion för riskhantering som

avses i artikel 23 i den delegerade förordningen till Mifid 2,

1. identifierar, mäter och korrekt rapporterar alla betydande risker, och

2. aktivt deltar i arbetet med värdepappersinstitutets riskstrategi och i alla betydande

riskhanteringsbeslut, samt lämnar fullständiga synpunkter på alla slags risker som

gäller för institutet.

6 kap.

21 § Ett värdepappersinstitut ska utse en ansvarig person inom institutet som har

tillräcklig kunskap, kompetens och befogenhet för att kunna ta särskilt ansvar för

frågor som avser institutets skyldighet att skydda en kunds finansiella instrument och

medel.

7 kap.

7 § Det som anges i det följande ska anses som sådana mindre icke-monetära

förmåner som anges i 9 kap. 22 § andra stycket lagen (2007:528) om värdepap-

persmarknaden:

1. Uppgifter eller dokumentation om ett finansiellt instrument eller en investerings-

tjänst, som är av allmän karaktär eller anpassad efter en kunds omständigheter.

2. Skriftligt material som har framställts av en tredjepart som har beställts och

betalats av ett företag som är emittent eller potentiell emittent för att marknadsföra

en nyemission från institutet i fråga, eller där tredjeparten genom kontrakt är knuten

till och betald av emittenten för att ta fram sådant material på löpande basis. En

förutsättning är att denna förbindelse tydligt redovisas i materialet, och att det

samtidigt görs tillgängligt för alla värdepappersinstitut som så önskar, eller för

allmänheten.

3. Deltagande i konferenser, seminarier och andra informationsevenemang som

gäller fördelarna med och egenskaperna hos ett visst finansiellt instrument eller en

viss investeringstjänst.

4. Representation som uppgår till ett rimligt värde.

5. Kostnadsfria provabonnemang på investeringsanalys, under förutsättning att

– värdepappersinstitutet har träffat avtal med leverantören om under vilken tid en

investeringsanalys ska tas emot och denna tid inte överskrider tre månader,

FFFS 2019:9

3

– parterna har avtalat om omfattningen av de tjänster som leverantören ska lämna

innan investeringsanalys tas emot,

– värdepappersinstitutet som tar emot investeringsanalysen inte lämnar några

monetära eller icke-monetära ersättningar eller förmåner till leverantören, till något

företag som har ett kvalificerat innehav i leverantören, eller något företag som

leverantören har ett kvalificerat innehav i,

– ett nytt avtal om provabonnemang inte ingås med samma leverantör inom ett år

från och med att ett tidigare avtal om provabonnemang har upphört, och

– värdepappersinstitutets kunder inte betalar för den investeringsanalys som

institutet tar emot under provabonnemanget.

Mindre icke-monetära förmåner ska vara rimliga och proportionella och av sådan

omfattning att de sannolikt inte kommer att påverka institutets beteende på ett sätt

som är till skada för kundens intressen.

Mindre icke-monetära förmåner ska redovisas innan investeringsrådgivning på

oberoende grund eller portföljförvaltning erbjuds till kunden. Mindre icke-monetära

förmåner får beskrivas på ett allmänt sätt.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 juli 2019.

ERIK THEDÉEN

Claudia Bäckström