FFFS 2020:19

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:1) om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:1)

om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag;

beslutade den 13 oktober 2020.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § 56 och 57 förordningen

(2007:572) om värdepappersmarknaden att bilaga 2 till Finansinspektionens

föreskrifter (FFFS 2010:1) om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag ska ha

följande lydelse.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2020.

ERIK THEDÉEN

Nanny Hiort

FFFS 2020:19

Utkom från trycket

den 19 oktober 2020

FFFS 2020:19

2

Bilaga 2

Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa

värdepappersbolag

2. Klassificering av motparter

I blanketten klassificeras motparter enligt Standard för institutionell sektor

indelning 2014 (INSEKT 2014). Det innebär bland annat att alla hänvisningar till

motparter gäller inhemska motparter, om inget annat anges.

Som stöd vid klassificering av svenska motparter kan ett företag via Statistiska

centralbyrån (SCB) få tillgång till SCB:s företagsregister.

Monetära finansinstitut, MFI

Banker (kod 122100, 122200)

Med banker avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker och filialer till

utländska banker i Sverige.

Riksbanken (kod 121000)

Med Riksbanken avses Sveriges riksbank.

Bostadsinstitut (kod 122300)

Med bostadsinstitut avses företag vilka har som huvuduppgift att ge krediter för

bostadsköp.

Monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer (kod 122500)

Med monetära värdepappersbolag (monetära vp-bolag) avses företag som bedriver

handel med finansiella instrument för egen räkning och som har klassificerats som

monetära finansinstitut av Sveriges riksbank.

Penningmarknadsfonder (kod 123000)

Med penningmarknadsfonder avses sådana penningmarknadsfonder som

klassificerats som monetära finansinstitut av Sveriges riksbank.

Andra MFI 1 (kod 122400, 122900, 123000)

Med andra MFI1 avses andra monetära kreditmarknadsföretag, övriga monetära

finansinstitut och penningmarknadsfonder som klassificerats som monetära

finansinstitut av Sveriges riksbank.

Andra MFI 2 (kod 122400, 122900)

Med andra MFI2 avses andra monetära kreditmarknadsföretag och övriga monetära

finansinstitut som klassificerats som monetära finansinstitut av Sveriges riksbank.

Övriga finansiella bolag

Investmentbolag (kod 125400)

Med investmentbolag avses aktiebolag som huvudsakligen förvaltar aktier och andra

värdepapper och beskattas som investmentbolag.

FFFS 2020:19

3

Icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer (kod 125200)

Med icke-monetära värdepappersbolag (icke-monetära vp-bolag) avses bolag som

bedriver handel med finansiella instrument för egen räkning och som inte har

klassificerats som monetära finansinstitut av Sveriges riksbank.

Värdepappersfonder och specialfonder utom penningsmarknadsfonder (kod

124000)

Med värdepappersfonder (vp-fonder) och specialfonder avses fonder som består av

aktier och andra finansiella instrument och inte är klassificerade som monetära

finansinstitut av Sveriges riksbank. Observera att i INSEKT 2014 används begreppet

investeringsfond som nu har utgått ur fondlagstiftningen.

Försäkringsföretag och pensionsinstitut (kod 128100, 128200, 128300,

129100, 129200, 129300, 129400) 1

Med försäkringsföretag och pensionsinstitut avses företag som ägnar sig åt

finansförmedling i syfte att sprida risker. Exempelvis livförsäkringsbolag och

sakförsäkringsbolag. Här ingår även pensionsstiftelser.

Finansiella servicebolag (kod 126100, 126200)

Med finansiella servicebolag avses företag som inte själva är finansförmedlare, men

som har en verksamhet som stöder och är nära besläktad med finansförmedling. Här

ingår exempelvis fondbolag, försäkringsmäklare och värdepappersbolag som inte

handlar för egen räkning.

Andra finansiella bolag 3 (kod 127000, 125900, 125300, 125100, 124000)

Med andra finansiella bolag3 avses icke-monetära finansinstitut, holdingbolag för

enheter som sysslar med finansförmedling, övriga finansförmedlare och icke-

vinstdrivande organisationer som betjänar finansiella företag.

Andra finansiella bolag 4 (kod 127000, 125900, 125300, 125100)

Med andra finansiella bolag4 avses icke-monetära finansinstitut som ovan, förutom

vp-fonder och specialfonder.

Icke-finansiella bolag (111000, 112000, 113000, 114000)

Med icke-finansiella bolag avses företag och företagsliknande enheter vars

huvudsakliga aktivitet är produktion av varor och icke-finansiella tjänster. Här ingår

även utländska företags filialer i Sverige och icke-finansiella företags icke-

vinstdrivande organisationer samt statliga affärsverk.

Hushåll (kod 141000, 142000, 143000, 144100, 144200, 144300)

Med hushåll avses individer eller grupper av individer i egenskap av konsumenter

samt företagarhushåll, d.v.s. enskild firma eller liknande.

1 Ändringen innebär att understödsföreningar har tagits bort.

FFFS 2020:19

4

Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO) (kod 151000, 152100,

152200)

Med hushållens icke-vinstdrivande organisationer avses organisationer som inte är

marknadsproducenter i syfte att tillvarata hushållens intressen. Här ingår exempelvis

aktiesparklubbar, fackföreningar och religiösa samfund.

Offentlig sektor

Staten (kod 131110, 131120, 131130, 131200 )

Med staten avses riksdag, departement, myndigheter och Riksgäldskontoret. Här

ingår även andra institutioner som kan hänföras till statlig sektor.

Kommun & landsting (kod 131311, 131312, 131313, 131321, 131322,

131323)

Med kommun och landsting avses kommuner, landsting och kommunförbund samt

andra institutioner som kan hänföras till kommunal sektor.

Sociala trygghetsfonder (kod 131400)

Med sociala trygghetsfonder avses AP-fonderna och Pensionsmyndigheten.

Euroländer, EMU (kod 211100)

Med euroländer avses motparter som finns i något av de länder som har antagit euron

som valuta. Här ingår även dessa länders ambassader i Sverige.

Övriga EU (kod 211200, 212100, 212200)

Med övriga EU avses motparter som finns i något av de EU-länder, förutom Sverige,

som inte har antagit euron som valuta. Här ingår även dessa länders ambassader i

Sverige.

Övriga världen (kod 220000)

Med övriga världen avses motparter som finns i ett land utanför EU. Här ingår även

dessa länders ambassader i Sverige.

3. Rapportering av kvartalsuppgifter

Uppgifterna rapporteras på följande blanketter, A–B:

– Tillgångar (A)

– Skulder (B)

A. Tillgångar

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 11000

Kassa 11001

Här rapporteras innehav av utelöpande sedlar och mynt. Kassatillgångar omfattar

lagliga betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt. Här upptas även som

FFFS 2020:19

5

likvid erhållna checkar och postväxlar, vilka per rapportdagen inte remitterats för

inlösen i bank.

Riksbanken 11002

Här rapporteras tillgodohavanden hos Sveriges riksbank.

Övrigt 11003

Här rapporteras tillgodohavanden hos utländska centralbanker och girokonton i

myndighetsform där följande förutsättningar är uppfyllda:

1. centralbanken eller plusgirot hör hemma i ett land där företaget är etablerat, och

2. tillgodohavandet kan disponeras fritt när som helst.

Sådana fordringar på centralbanker och plusgiron i myndighetsform som inte

uppfyller kraven ovan ska rapporteras som ”Utlåning”.

Utlåning 12000

Med utlåning avses fordran på motpart, dock inte fordran som utgörs av obligationer

eller andra omsättningsbara värdepapper.

Utlåning rapporteras till nominellt värde och bruttobelopp, dvs. före nedskrivningar.

Utlåning rapporteras exklusive upplupen ränta som ska rapporteras under

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Avdrag ska göras för konstaterade

kreditförluster.

Clearingfordringar på centralbanker och kreditinstitut rapporteras under denna post.

Vid äkta återköpstransaktioner rapporterar mottagande part den utbetalda

köpeskillingen som en fordran på överförande part. Fordran bör rapporteras under

denna post.

En fordran i form av kontantsäkerhet vid värdepappersupplåning bör rapporteras

under denna post.

Osäkra fordringar som ännu inte återbetalats eller avskrivits rapporteras under denna

post.

Enkla skuldebrev rapporteras som utlåning.

Innehav av andra värdepapper som inte är omsättnings- eller överlåtbara och som

inte har någon andrahandsmarknad rapporteras som utlåning.

Ursprunglig löptid upp t.o.m. ett år 12100

Med detta avses fordran med ursprunglig löptid upp till och med ett år på motpart,

se avsnittet klassificering av motparter ovan, dock inte fordran som utgörs av

obligationer eller andra räntebärande värdepapper.

Ursprunglig löptid över ett år 12200

Med detta avses en fordran med en ursprunglig löptid på över ett år på motpart, dock

inte fordran som utgörs av obligationer eller andra räntebärande värdepapper.

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 13000

Här rapporteras innehav av obligationer och andra räntebärande värdepapper

(inklusive nollkupongs- och diskonteringsinstrument), som är överlåtbara och

FFFS 2020:19

6

vanligen har en andrahandsmarknad eller kan användas för avräkning i marknaden

och som inte ger innehavaren någon form av äganderätt till den institution som

emitterat värdepapperen.

Här rapporteras även konvertibla skuldebrev.

Under denna post rapporteras även belåningsbara statsskuldförbindelser. Här ingår

– statsskuldsförbindelser, statsobligationer, statsskuldväxlar och andra liknande

värdepapper som är emitterade av offentliga organ och är belåningsbara i central-

banken i det land där företaget är etablerat, samt

– andra värdepapper som är belåningsbara i centralbanken i det land där företaget är

etablerat, om belåningsbarheten följer av nationell lagstiftning.

Den del av innehavet av obligationer och andra räntebärande värdepapper som är

belåningsbara i centralbanker specificeras på raderna 13199 samt 13299.

Här rapporteras även överförbara lån som omstrukturerats till ett stort antal identiska

dokument och har en andrahandsmarknad.

Värdepapper som lånats ut mot säkerhet ska stå kvar i den ursprungliga ägarens

balansräkning om det finns ett bindande åtagande att låta lånet gå tillbaka (och inte

endast en option att låta det återgå). Avsikten härmed är att behandla dessa

transaktioner på samma sätt som repo- och liknande transaktioner.

Enkla skuldebrev rapporteras inte här, utan under någon av utlåningsposterna.

Återköpta egna obligationer och förlagsbevis får inte rapporteras under denna post

utan ska ha avräknats från skuldsidans emitterade värdepapper och efterställda

skulder.

Obligationer och andra räntebärande värdepapper värderas till sitt verkliga värde

oavsett hur de värderas enligt reglerna för externredovisning.

Ursprunglig löptid upp t.o.m. ett år 13100

Här rapporteras överlåtbara skuldförbindelser med en ursprunglig löptid upp till och

med ett år.

Ursprunglig löptid över ett år 13200

Här rapporteras överlåtbara skuldförbindelser med en ursprunglig löptid på över ett

år.

Aktier och andelar 14000

Här rapporteras innehav av aktier och andelar, andra än andelar i vp-fonder och

specialfonder, samt teckningsrätter och delrätter på aktier.

Här rapporteras även aktier och andelar i intresseföretag eller koncernföretag.

Exempel på andelar är andel i en bostadsrättsförening eller andel i en annan

ekonomisk förening.

Noterade aktier och andelar värderas till sitt verkliga värde.

FFFS 2020:19

7

Noterade aktier 14100

Som noterade aktier räknas aktier upptagna till handel på en reglerad marknad eller

en handelsplattform enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller

motsvarande utländsk reglerad marknad eller handelsplattform.

Onoterade aktier 14200

Som onoterade aktier räknas aktier som inte är upptagna till handel på en reglerad

marknad eller en handelsplattform.

Beloppen anges till bokfört värde.

Andra ägarandelar 14300

Här rapporteras andelar i ekonomiska föreningar, kooperativ och handels- och

kommanditbolag.

Fondandelar 15000

Här rapporteras andelar i svenska vp-fonder och specialfonder samt andelar i

utländska fondföretag som är registrerade utomlands.

Immateriella anläggningstillgångar och materiella tillgångar

Här rapporteras materiella och immateriella tillgångar. Finansiella anläggnings-

tillgångar rapporteras under respektive instrumenttyp såsom utlåning, obligationer

och andra räntebärande värdepapper, aktier och andra andelar eller andelar i vp-

fonder och specialfonder m.m.

Immateriella anläggningstillgångar 16100

Här rapporteras t.ex. goodwill.

Materiella tillgångar 16200

Här rapporteras byggnader och mark, maskiner och tekniska anläggningar,

inventarier, verktyg och installationer, pågående nyanläggningar samt förskott

avseende materiella anläggningstillgångar.

Posten omfattar såväl sådana fastigheter som företaget övertagit för skyddande av

fordran som fastigheter där den egna verksamheten bedrivs.

Övriga tillgångar

Här rapporteras bl.a. finansiella derivatpositioner med positivt bokfört värde och

fondlikvidfordringar.

Finansiella derivat 17000

Här rapporteras finansiella derivatpositioner såsom optioner, terminer, swappar och

liknande finansiella instrument som har ett positivt bokfört värde.

Derivatinstrument, t.ex. för optioner erlagda premier, värderas till verkligt värde.

Notera att aktierelaterade och ränterelaterade derivatinstrument inte rapporteras

tillsammans med motsvarande underliggande instrument.

FFFS 2020:19

8

Övrigt 18000

Som övrigt definieras tillgångar som inte kan hänföras till någon annan kategori och

här inkluderas bl.a. fondlikvidfordringar.

Varav fondlikvidfordringar 18011, 18021, 18031 och 18041

Med fondlikvidfordringar avses samtliga fordringar som avser affärer gjorda i

finansiella instrument vilka bokförts per affärsdagen.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19100

Här rapporteras sådana utgifter som bokförts under räkenskapsperioden men som

utgör dels kostnader för perioden efter balansdagen, dels sådana intäkter som

bokförts under räkenskapsperioden men utgör inkomster efter balansdagen.

Varav upplupen ränta 19110, 19120, 19130, 19131 och 19132

Här specificeras upplupen ränta på utlåning samt upplupen kupongränta på

räntebärande värdepapper.

Summa tillgångar 10000

I posten summeras tillgångsbeloppen rad 11001–19132.

Filialdifferens 31000

Posten berör endast företag som har filialer utomlands och förekommer endast i

filialrapporteringen (jfr motsvarande post för negativa differenser 33000).

I posten rapporteras positiva differenser som uppstår då mellanhavanden med

företaget exkluderas i balansräkningen för egna filialers sammanlagda ställning.

Balansomslutning 32000

I posten rapporteras balansomslutningen enligt balansräkningen i statistikrapporten.

Posten anges såväl i en balansräkning för företaget som i en balansräkning för egna

filialers sammanlagda ställning.

B. Skulder

In- och upplåning 21000

Med in- och upplåning avses skulder till fordringsägare, dock inte skuld som utgörs

av obligationer eller andra värdepapper som rapporteras under emitterade

värdepapper samt skulder som rapporteras som efterställda skulder.

In- och upplåning rapporteras till nominellt värde. In- och upplåning rapporteras

exklusive upplupen ränta som rapporteras under upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter.

Som repor tas upp bokfört värde av erhållen köpeskilling vid äkta/bindande

återköpstransaktioner och återbetalningsbara likvida medel som ställts som säkerhet

för värdepapperslån.

FFFS 2020:19

9

Ursprunglig löptid till och med ett år 21100

Med detta avses skuld med ursprunglig löptid upp till och med ett år, dock inte skuld

som utgörs av obligationer eller andra värdepapper som rapporteras under emitterade

värdepapper samt skulder som rapporteras som efterställda skulder.

Ursprunglig löptid över ett år 21200

Med detta avses skuld med ursprunglig löptid över ett år, dock inte skuld som utgörs

av obligationer eller andra värdepapper som rapporteras under emitterade

värdepapper samt skulder som rapporteras som efterställda skulder.

Emitterade värdepapper 22000

Här rapporteras obligationer och andra skulder för vilka omsättnings- eller

överlåtbara värdepapper har emitterats. Om ingen specificering av motparter kan

anges bör skulden läggas mot det land som emissionen gjorts i.

Emitterade värdepapper värderas till bokfört värde.

Löpande skuldebrev rapporteras under denna post medan enkla skuldebrev

rapporteras under in- och upplåning.

Återköpta egna skuldebrev räknas av från den utestående skulden.

Ursprunglig löptid till och med ett år 22100

Här rapporteras skuldförbindelser med en ursprunglig löptid upp till och med ett år.

Ursprunglig löptid över ett år 22200

Här rapporteras skuldförbindelser med en ursprunglig löptid över ett år.

Övriga skulder

Finansiella derivat 23000

Här rapporteras finansiella derivatpositioner såsom optioner, terminer, swappar och

liknande finansiella instrument som har ett negativt bokfört värde.

Vid värdering av skulder som utgörs av derivatinstrument med negativa värden ska

värdering ske enligt verkligt värde.

Notera att aktierelaterade och ränterelaterade derivatinstrument inte rapporteras

tillsammans med motsvarande underliggande instrument.

Övrigt 24000

Som övrigt definieras skulder som inte kan hänföras till någon annan kategori, här

inkluderas bl.a. fondlikvidskulder.

Varav fondlikvidskulder 24011, 24021, 24031 och 24041

Med fondlikvidskulder avses samtliga skulder som avser gjorda affärer i finansiella

instrument vilka bokförts per affärsdagen.

FFFS 2020:19

10

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25100

Här rapporteras dels inkomster som bokförts under räkenskapsperioden men som

utgör intäkter för perioder efter balansdagen, dels kostnader som avser

rapportperioden men som innebär utgifter först efter balansdagen.

Varav upplupen ränta 25110, 25120, 25121 och 25122

Här specificeras upplupen ränta på in- och upplåning samt upplupen kupongränta på

emitterade värdepapper.

Avsättningar 26000

För posten tillämpas 20 §, bilaga 1, Föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25)

om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Efterställda skulder 27000

Under denna post rapporteras sådana skulder som, vare sig de representerar

värdepapper eller inte, i händelse av likvidation eller konkurs enligt avtal åter-betalas

först efter det att övriga borgenärer tillgodosetts. Exempel på efter-ställda skulder är

förlagslån (vilka specificeras på rad 27100).

Obeskattade reserver 28000

Här rapporteras t.ex. ackumulerade överavskrivningar, ersättningsfonder,

periodiseringsfonder och andra obeskattade reserver.

Eget kapital 29000

Här rapporteras sådant kapital som är tecknat av aktieägare eller andra andels-

innehavare. Under denna post rapporteras även överkursfond, uppskrivningsfond

och andra fonder.

Balanserad vinst eller förlust samt periodens resultat rapporteras under denna post.

Summa skulder 20000

I posten summeras skuldposterna 21100–29000.

Filialdifferens 33000

Posten berör endast företag som har filialer utomlands och förekommer endast i

filialrapporteringen (jfr motsvarande post för positiva differenser 31000).

I posten rapporteras negativa differenser som uppstår då mellanhavanden med

företaget exkluderas i balansräkningen för egna filialers sammanlagda ställning.

Balansomslutning 34000

I posten rapporteras balansomslutningen enligt balansräkningen i statistikrapporten.

Posten anges såväl i en balansräkning för institutet som i en balansräkning för egna

filialers sammanlagda ställning.