FFFS 2020:4

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2018:10) om försäkringsdistribution;

beslutade den 21 april 2020.

Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 9 kap. 1 § 2 och 15 samt 9 kap. 3 §

förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution i fråga om

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution

dels att 7 kap. 4 § ska upphöra att gälla,

dels att 7 kap. 2 § och 11 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 4 § ska lyda ”Kontroll av ledningen för en

juridisk person som vill bli anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare eller

anknuten försäkringsförmedlare”.

7 kap.

2 § För ansvarsförsäkring vid distribution av försäkringar gäller följande, utöver det

som anges i 4 kap. 1 § förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution.

Ansvarsförsäkringen ska täcka ett belopp på minst 1 300 380 euro per skada och

totalt 1 924 560 euro för alla skador under ett år. Detta gäller om inte en sådan

försäkring redan tillhandahålls av ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag, eller

ett annat företag för vars räkning eller med vars bemyndigande försäkringsförmed-

laren handlar.

Om försäkringsförmedlaren är en fysisk eller juridisk person med anställda ska den

högsta ersättning som sammanlagt kan betalas under ett år i stället för vad som anges

i andra stycket uppgå till

1. minst 2 600 750 euro om antalet anställda som omfattas av försäkringen vid

försäkringstidens början är mellan 2 och 10,

2. minst 3 901 130 euro om antalet anställda som omfattas av försäkringen vid för-

säkringstidens början är mellan 11 och 20, och

3. minst 5 201 500 euro om antalet anställda som omfattas av försäkringen vid

försäkringstidens början överstiger 20.

11 kap.

6 § En försäkringsförmedlare som har fått tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen

(2018:1219) om försäkringsdistribution, och som är en juridisk person, ska

informera en kund om att Finansinspektionen på begäran ska upplysa kunder, och

1 Europaparlaments och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkrings-

distribution i dess lydelse enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1935.

FFFS 2020:4

Utkom från trycket

den 27 april 2020

FFFS 2020:4

2

den som begär det, om en anställd hos förmedlaren har rätt att distribuera

försäkringar. Informationen ska även innehålla uppgifter om huruvida denna rätt är

begränsad till ett visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller

grupper av försäkringsklasser.

Om den juridiska personen är en anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare eller

en anknuten försäkringsförmedlare som enbart är registrerad enligt 2 kap. 4 § lagen

om försäkringsdistribution, ska förmedlaren i stället informera kunden om att det

försäkringsföretag eller den försäkringsförmedlare som förmedlaren är anknuten till

på begäran ska upplysa kunder och andra om en anställd hos förmedlaren har rätt att

distribuera försäkringar och om denna rätt är begränsad till ett visst slag av

försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 12 juni 2020.

ERIK THEDÉEN

Peter Albrecht